Kaynakların Verimli Kullanılması İlkesi Gözetilerek İhalenin iptali

Karar Tarihi : 25.01.2024

Karar No : 2024/UH.II-152

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/912703 İhale Kayıt Numaralı “Personel Taşıma Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından 06.11.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Personel Taşıma Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.nin 14.12.2023 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.12.2023 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.12.2023 tarih ve 122609 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.12.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2023/1458 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından “Personel Taşıma Hizmet Alımı” ihalesinin 06.11.2023 tarihinde ihale edildiği, söz konusu ihalede aşırı düşük teklif sınır değeri belirlendikten sonra teklifi aşırı düşük teklif sınır değerin altında bulunan isteklilerden açıklamaları sunmasının istenildiği ve açıklamaları uygun bulunan Çağdaş Kartal Taşımacılık Tur. ve Servis Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Rtur Tur. Taş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği,

İdarece aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında, ulaşım, taşıt muayene, sigorta, her türlü vergi, resim ve harç giderlerinin, ayrıca araç bakım ve onarım, lastik, zorunlu mali sorumluluk ve koltuk sigortası giderleri, köprü geçiş ücretleri, egzoz emisyon muayene gideri, araç amortisman, kira, akaryakıt gideri, sözleşmeden doğan damga vergisi, ihale karar pulu ve KİK payı, personel taşımacılığı sunabilmek için gerekli izin ve sözleşme belgeleri ile sürücü ve personel giderlerinin teklifin önemli bileşenleri olarak belirlendiği ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde yapılan açıklamalara uygun şekilde açıklamaların sunulmasının istenildiği, Çağdaş Kartal Taşımacılık Tur. ve Servis Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ve Rtur Tur. Taş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin yapmış oldukları açıklamaların Tebliğ’in anılan maddesine uygun olmadığı, fiyat teklifleri ile eklerinde sunulan Ek-O5, Ek- O6 ve Ek-O7 belgelerinin istenilen şartları sağlamadığı, Rtur Tur. Taş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin sunduğu fiyat tekliflerinin kendisi ile aynı adreste görünen grup şirketlerinden alınan ve gerçek verilere dayanmayan teklifler olduğu, bu nedenle her iki isteklinin de açıklamalarının uygun bulunmayarak tekliflerinin reddedilmesi gerektiği,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar  tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin araç maliyetine ilişkin aldığı fiyat teklifinde ve ekinde sunulan tutanakta belirtilen rakamların biriminde uyumsuzluk olması nedeniyle uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Rtur Tur. Taş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin aşırı düşük teklif açıklamalarında ise birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen 210 rota için Devtur Turizm Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen 13.11.2023 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu, fiyat teklifinin ilgili firma tarafından ve meslek mensubu tarafından kaşelenip imzalandığı, fiyat teklifi düzenleyen firmanın adresi ile Rtur Tur. Taş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin adresinin farklı olduğu, fiyat teklifinin üzerinde mevzuat uyarınca maliyete dayalı açıklama yapılması durumunda bulunması gereken ifadenin bulunduğu, fiyat teklifinin ekinde ilgili satış tutarı tespit tutanağının bulunduğu (EK-O5), ancak tutanakta fatura bilgileri tablosunun boş bırakıldığı ve fatura bilgilerinin yer almadığı, fiyat tekliflerinde belirtilen fiyatların satış tutarı tespit tutanağındaki ortalama/toplam maliyet tutarının altında olmadığı, tutanağın 2023 yılı 3. dönemine ait olduğu, tutanağın ekinde meslek mensubuna ilişkin faaliyet belgesinin ve mükellefe ait temsile yetkili olduğunu gösteren belgelerin eklendiği tespit edilmiştir. Satış tutarı tespit tutanağında fiyat teklifine dayanak oluşturan birim maliyete ulaşmayı sağlayan fatura bilgilerine yer verilmediğinden, isteklinin teklifin önemli bileşenlerinden olan araç kiralama maliyetlerini uygun belgelendirmediği tespit edilmiştir.

Anılan istekli tarafından 2023 model 16 koltuk kapasiteli 166 adet 16+1 kişilik Volswagen Crafter Minibüs için bakım giderleri, 2023 model 27 koltuk kapasiteli 44 adet 29+1 kişilik Temsa Prestij Otobüs bakım giderleri için Ezgi Oto Servis’ten alınan fiyat teklifinin sunulduğu,fiyat teklifinin ilgili firma tarafından ve meslek mensubu tarafından kaşelenip imzalandığı, fiyat teklifi düzenleyen firmanın adresi ile Rtur Tur. Taş. Oto. San. Ve Tic. Ltd. Şti. nin adresinin farklı olduğu, fiyat teklifinin üzerinde mevzuat uyarınca maliyete dayalı açıklama yapılması durumunda bulunması gereken ifadenin bulunduğu, fiyat teklifinin ekinde ilgili satış tutarı tespit tutanağının bulunduğu (EK-O5), ancak tutanakta fatura bilgileri tablosunun boş bırakıldığı ve fatura bilgilerinin yer almadığı, fiyat tekliflerinde belirtilen fiyatların satış tutarı tespit tutanağındaki ortalama/toplam maliyet tutarının altında olmadığı, tutanağın 2023 yılı 3. dönemine ait olduğu, tutanağın ekinde meslek mensubuna ilişkin faaliyet belgesinin ve mükellefe ait temsile yetkili olduğunu gösteren belgelerin eklendiği tespit edilmiştir. Satış tutarı tespit tutanağında fiyat teklifine dayanak oluşturan birim maliyete ulaşmayı sağlayan fatura bilgilerine yer verilmediğinden, isteklinin teklifin önemli bileşenlerinden olan araç bakım maliyetlerini uygun belgelendirmediği tespit edilmiştir.

Yukarıda yapılan tespitler neticesinde, Çağdaş Kartal Taşımacılık Tur. ve Servis Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ve Rtur Tur. Taş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmeyerek tekliflerinin reddedilmesi gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin birinci iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Çağdaş Kartal Taşımacılık Tur. ve Servis Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Rtur Tur. Taş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının yapılan tespitler gerekçesiyle kabul edilmeyerek anılan isteklilerin tekliflerinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.