Karar No              : 2022/MK-51

Başvuruya Konu İhale:

2020/546360 İhale Kayıt Numaralı “Narince – Gerger İl Yolu Km: 0+000 – 33+800 Ve Gerger – Taraksu İl Yolu (Gerger Çevre Yolu) Km: 0+000-3+500 Arası Kesimde Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü Ve Üstyapı İşleri Yapım İşi” İhalesi

Kurum Tarafından Yapılan İnceleme:

Karar:

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/546360 ihale kayıt numaralı “Narince – Gerger İl Yolu Km: 0+000 – 33+800 ve Gerger – Taraksu İl Yolu (Gerger Çevre Yolu) Km: 0+000-3+500 Arası Kesimde Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü ve Üstyapı İşleri Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Tekyol Taah. İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Diyaryol İnş. A.Ş. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 28.04.2021 tarihli ve 2021/UY.I-923 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Proyol İnş. Tic. Ltd. Şti. – Örensan İnş. Elekt. Nakl. İş Mak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 15.10.2021 tarihli E:2021/1545, K:2021/1766 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesinin 23.12.2021 tarihli E:2021/4598, K:2021/5321 sayılı kararında “Uyuşmazlığa konu ihalede, ekonomik açıdan en avantajlı istekli olan davacı iş ortaklığı tarafından, aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında “C30/37 beton harcı gri renkte, normal hazır beton harçları” analiz girdisine ilişkin olarak Ferzan şirketinden alınan fiyat teklifinin sunulduğu, öte yandan, söz konusu fiyat teklifi ile birlikte satış tutarı tespit tutanağının ve bu tutanağın ekinde yer alan serbest muhasebeci mali müşavire (SMMM) ait faaliyet belgesi ile fiyat teklifini düzenleyen firmaya ait imza sirkülerinin de sunulduğu, söz konusu fiyat teklifinde yer alan imza ile imza sirkülerinde yer alan şirket yetkilisine ait imzaların aynı kişi tarafından atılmadığı, fiyat teklifinin anılan şirketin yetkilisi tarafından imzalanmadığı iddialarıyla yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine, davalı idarece, fiyat teklifi ekinde sunulan imza sirkülerinde yer alan imza ile fiyat teklifinde yer alan imzanın birbiriyle uyumlu olmadığı ve söz konusu fiyat teklifinin yetkili kişiler tarafından verilmediği gerekçesiyle davacı iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine karar verildiği görülmektedir.

Davacı iş ortaklığı tarafından sunulan fiyat teklifi ekindeki imza sirkülerinde yer alan imzanın, Ferzan şirketinin yetkilisi Mehmet ARSLAN’a ait olduğu, fiyat teklifinde yer alan imzanın ise şirket yetkilisi Mehmet ARSLAN tarafından 25/03/2019 tarihli Adıyaman 5. Noterliği tarafından düzenlenmiş vekâletname ile “ihale konusu ile ilgili olarak tahsis edilecek mal ve malzemeleri satın almaya, hakediş raporlarını hazırlamaya ve hazırlatmaya… bu hususta gerekli belgeleri imzalamaya… ihale konusu ile ilgili tüm iş ve işlemleri ilgili resmi dairelerde ihale makamı nezdinde yapmaya, takip etmeye ve neticelendirmeye…” yetkili kılınan İsmail ARSLAN isimli şirket çalışanına ait olduğu, ayrıca İsmail ARSLAN adlı personelin proforma fatura hazırlamaya ve imzalamaya yetkili kılınmasına ilişkin olarak Ferzan şirketi yönetim kurulu’nca 11/12/2020 tarihli kararın alındığı görülmektedir.

Bu durumda, satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerektiği, fiyat teklifinin üzerindeki beyandan ve dayanak tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan meslek mensubunun sorumlu olduğu, ayrıca, borçlar hukuku anlamında geçerli bir vekâletnameye dayanarak şirketi ihale konusu iş ve işlemlerde temsile yetkili kılınmış kişi tarafından fiyat teklifinin imzalandığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, fiyat teklifinin yetkili kişiler tarafından verilmediği gerekçesiyle davacı iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 28.04.2021 tarihli ve 2021/UY.I-923 sayılı kararının 7’nci iddiasının a) alt başlığında yapılan değerlendirmelerin iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddialarının Proyol İnş. Tic. Ltd. Şti. – Örensan İnş. Elekt. Nakl. İş Mak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığına yönelik kısmı bakımından 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.