Esasın İncelenmesi Neticesinde Karar Verilmesi Gerekirken Söz Konusu İddiaların İncelenmeyerek Başvurunun Görev Yönünden Reddedilmesine

Karar No              : 2020/MK-239

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/569288 İhale Kayıt Numaralı “Mersin İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların 2020 Yılı Mamul Yemek Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Mersin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/569288 ihale kayıt numaralı “Mersin İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların 2020 Yılı Mamul Yemek Alımı” ihalesine ilişkin olarak Erbatur Sağlık Yemekçilik Temizlik Gıda Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 24.06.2020 tarihli ve 2020/UH.II-1122  sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Erbatur Sağlık Yemekçilik Temizlik Gıda Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 14.09.2020 tarihli ve E:2020/1285, K:2020/1199 sayılı kararında “Uyuşmalıkta, davacının 08/04/2020 tarihli dilekçesi ile; “1- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi isteklinin sunduğu işletme kayıt belgesinin, ihale ilanı ve idari şartnamenin istediği kriterleri karşılamadığı, dolayısıyla anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

2- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi isteklinin sunduğu işletme kayıt belgesinin geçerli bir belge olmadığı,

3- İşletme kayıt belgesinin, üzerinde yazılı ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerli olduğu, anılan isteklinin Yönetmelik (Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dahil Yönetmelik) değişikliği kapsamında faaliyet konusunu ve adresini değiştirmediği, yönetmelik gereği bu değişiklikleri süresi içerisinde yapmadığı için belgesinin geçersiz olduğu” iddialarına yer verilerek Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

Dava konusu işlemin, davacı şirketin 2 numaralı maddede ileri sürdüğü iddialar ve 3 numaralı maddede yer alan işletme kayıt belgesindeki işletme adresini değiştirmediği yönündeki iddianın görev yönünden reddine ilişkin kısmı yönünden;

Davacı şirket tarafından bu kapsamda, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli tarafından ihale dosyasına sunulan 24/05/2016 tarihli işletme kayıt belgesinde, işletmenin adresi olarak; “Yenimahalle Mah. 9. Sok. No:36/3 Merkez Canik – Samsun /Türkiye” adresinin belirtildiği, Şirket merkezinin Ankara olduğu, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi incelendiğinde, işletme kaydında işletme adresi olarak belirtilen yerde bir şubesinin olmadığı, şube tescili yaptırmadığı bir adres için işletme kayıt belgesi aldığı, 11/07/2018 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi incelendiğinde, Samsun ili Canik İlçesi Yenimahalle Mah. 9. Sok. No:36/1 adresinde şube açılmasına karar verildiği, anılan şirketin internet sitesinde, bu adres gösterilerek, sanayi sicil belgesi ve kapasite raporunun alınmış olduğunun görüldüğü, ancak bu adres gösterilerek “Pehlivan Usta’nın Yeri – Canik” unvanlı bir firmanın işletme kayıt belgesi aldığı, bu kapsamda, ihalede sunulan işletme kayıt belgesinin güvenilirliği konusunda ciddi şüphe olduğu, belgenin gerçeği yansıtmadığı, adres güncellemesi yapması gerekirken yapmadığı ileri sürülmüştür.

layda; Dunaysır Yemek Temizlik Turizm İnşaat Nakliyat Sağlık Hizmetleri Tekstil Özel Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin itirazen şikayet başvuru dilekçesindeki iddiaları, Kamu İhale Kurulu’nun yukarıda alıntısı yapılan kararı, davacı şirketin 2 numaralı maddede ileri sürdüğü iddialar ve 3 numaralı maddede yer alan işletme kayıt belgesindeki işletme adresini değiştirmediği (güncellemediği) yönündeki iddiası birlikte değerlendirildiğinde, Kamu İhale Kurulu’nun 26/02/2020 tarih ve 2020/UH.II-399 sayılı kararında davacının bu kapsamda ileri sürdüğü iddialar özelinde herhangi bir değerlendirme ve tespitin olmadığı, bu iddiaların yeni iddialar olduğu anlaşıldığından, esasın incelenmesi neticesinde karar verilmesi gerekirken söz konusu iddiaların incelenmeyerek başvurunun görev yönünden reddedilmesine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında bu yönden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde 2 numaralı maddede ileri sürdüğü iddialar ve 3 numaralı maddede yer alan işletme kayıt belgesindeki işletme adresini değiştirmediği yönündeki iddiası bakımından dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 24.06.2020 tarihli ve 2020/UH.II-1122 sayılı kararının başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde 2 numaralı maddede ileri sürdüğü iddialar ve 3 numaralı maddede yer alan işletme kayıt belgesindeki işletme adresini değiştirmediği yönündeki iddiası ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde 2 numaralı maddede ileri sürdüğü iddialar ve 3 numaralı maddede yer alan işletme kayıt belgesindeki işletme adresini değiştirmediği yönündeki iddiasının esasının incelenmesine geçilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle