Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Telefon:

0312 231 70 68

Değerlendirme Dışı Bırakılma – Birim Fiyat Teklif Cetvelinin Bazı Sayfalarında Kaşe ve İmza Bulunması

Karar No: 2019/UM.II-332

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/692121 İhale Kayıt Numaralı “2019 Yılı Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Tesisler Ardahan Devlet ve Göle Devlet Hastanesi Kuru Gıda, Sebze Meyve, Ekmek Alım İhalesi”

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 21.01.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2019 Yılı Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Tesisler Ardahan Devlet ve Göle Devlet Hastanesi Kuru Gıda, Sebze Meyve, Ekmek Alım İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Karabacaklar İçecek Gıda Hayvancılık Petrol Nakliye İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 08.02.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.02.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.02.2019 tarih ve 7546 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.02.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2019/207 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, kesinleşen ihale komisyonu kararına göre, sunmuş oldukları birim fiyat teklif cetvelinde bulunan bir sayfanın imzasız ve kaşesiz olması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak birim fiyat teklif cetvelinin birim fiyat teklif mektubunun ayrılmaz bir parçası olduğu, teklif mektubunun usulüne uygun şekilde imzalandığı, birim fiyat teklif cetvelinin toplam teklif tutarının yer aldığı son sayfasının yine usulüne uygun olarak imzalandığı, birim fiyat teklif cetvelindeki toplam tutarla teklif mektubundaki tutarın aynı olduğu, imzalı olmayan sayfalar dahil bütün iş kalemlerinde teklif edilen fiyatların toplam tutarla uyumlu olduğu, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemleri sıra numaralarının birbirini takip ettiği ve maddi bütünlük sağlandığı hususları göz önünde bulundurulduğunda, birim fiyat teklif cetvelinin bir sayfasının kaşesiz ve imzasız olmasının esasa etkili bir aykırılık niteliği taşımadığı iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 52’nci maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır. Ancak birden fazla mal kaleminden oluşan ihalelerde teklif mektuplarının, birim fiyat teklif mektubu esas alınarak hazırlanması zorunludur.
(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:
a) Yazılı olması.
b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.
c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.
ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.
d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.
e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.
(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.
(4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.
(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası kapsamında yapılan incelemede, 12.02.2019 tarihli ihale komisyonu kararına göre, açık ihale usulüyle yapılan “2019 Yılı Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Tesisler Ardahan Devlet ve Göle Devlet Hastanesi Kuru Gıda, Sebze Meyve, Ekmek Alım” ihalesinde 9 dokümanın temin edildiği, 5 kısımdan oluşan ihaleye 7 isteklinin teklif verdiği, bu isteklilerden Fatih Çil’in iş deneyim belgesinin teklif zarfında bulunmadığı gerekçesiyle, başvuru sahibi Karabacaklar İçecek Gıda Hayvancılık Petrol Nakliye İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin ise sunmuş olduğu birim fiyat teklif cetvelinin imza ve kaşesinin eksik olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 4’üncü kısmın (Göle Devlet Hastanesi Kuru Gıda Kısmı) ve 5’inci kısmın (Göle Devlet Hastanesi Ekmek Kısmı) geçerli teklif veren isteklinin bulunmaması nedeniyle iptal edildiği, ihalenin 1’inci kısmının ise (Ardahan Devlet Hastanesi Kuru Gıda Kısmı) Marka AVM Gıd. İnş. Tem. Kuy. İt. İh. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

Kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilen ihalenin beş kısımdan oluştuğu anlaşılmıştır.

Başvuruya konu ihale birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilmiş olup, başvuru sahibi tarafından teklif zarfı kapsamında birim fiyat teklif mektubunun sunulduğu, birim fiyat teklif mektubunun eki olan birim fiyat teklif cetvelinin 7 sayfadan ibaret olduğu, toplam teklif bedelinin yazılı olduğu birim fiyat teklif mektubu ile birim fiyat teklif cetvelinin 3’üncü sayfası hariç 6 sayfasının imzalı ve kaşeli olduğu, anılan istekli tarafından bahse konu ihalenin 1’inci, 4’üncü ve 5’inci kısımlarına teklif verildiği, diğer kısımlarında cetvelde aynen korunarak boş bırakıldığı, birim fiyat teklif cetvelinin 1’inci kısmın toplam teklif bedeli ile 1’inci kısma ait bazı iş kalemlerinin bulunduğu 3’üncü sayfasında ise kaşe ve imza bulunmadığı tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede, başvuru sahibi tarafından sunulan teklif mektubunda imza ve kaşenin yer aldığı, birim fiyat teklif mektubunda yer alan toplam teklif bedelinin 850.572,50 TL olduğu, rakam ve yazı ile yazılan tutarların birbiri ile uyumlu olduğu, birim fiyat teklif mektubunun ayrılmaz bir parçası ve eki olan birim fiyat teklif cetvelinin 7 (yedi) sayfadan ibaret olduğu görülmüş olup, kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilen ihalede teklif verilen 4’üncü ve 5’inci kısımlara ilişkin teklif edilen birim fiyatların ve toplam teklif bedellerinin bulunduğu sayfalarda kaşe ve imza bulunduğundan, anılan kısımlar için başvuru sahibi isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Ancak birim fiyat teklif cetvelinin 1’inci kısmın toplam teklif bedeli (588.167,50 TL) ile 1’inci kısma ait bazı iş kalemlerinin bulunduğu 3’üncü sayfasında kaşe ve imza bulunmamasının, anılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme yapılacağından, imzalanmamış olan 3’üncü sayfada yer alan bazı iş kalemlerinde ve toplam teklif bedelinde yapılabilecek değişikliklerin sözleşmenin uygulanması sürecinde hak edişlerin ödenmesi veya iş artışı / iş eksilişine gidilmesi durumunda uyuşmazlık konusu olabileceği hususları da göz önünde bulundurulduğunda esasa etkili aykırılık olduğu anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Karabacaklar İçecek Gıda Hayvancılık Petrol Nakliye İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin teklifinin geçerli teklif veren isteklinin bulunmaması nedeniyle iptal edilen 4’üncü ve 5’inci kısımlar için değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihalenin 4 ve 5’inci kısımlarına ilişkin olarak düzeltici işlem belirlenmesine,

2) 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince ihalenin 1’inci kısmına ilişkin olarak itirazen şikâyet başvurusunun reddine,
Oyçokluğu ile karar verildi.