Eksik Toplanan Komisyon Üyeleri Nezdinde Yapılan Demonstrasyon Çalışmaları Neticesinde Verilen İhale Kararı

Karar No              : 2020/MK-313

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/385484 İhale Kayıt Numaralı “İl Sağlık Müdürlüğü Ve Sağlık Tesislerine Ait 3 Grup Hbys Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/385484 ihale kayıt numaralı “İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Tesislerine Ait 3 Grup Hbys Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri Anonim Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 12.08.2020 tarihli ve 2020/UH.I-1366 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri Anonim Şirketi tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 23. İdare Mahkemesinin 28.10.2020 tarihli ve E:2020/1419, K:2020/1660 sayılı kararında “…Olayda ihaleye katılan isteklilerin sunmuş oldukları programlarla ilgili yapılacak demonstrasyon çalışmalarının yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca 7 üyeden oluşan ihale komisyonu üyelerinin tamamı nezdinde yapılması gerektiği halde söz konusu düzenlemeye aykırı olarak, davacı şirket için bir ve anılan diğer iki şirket için ise üç üye nezdinde yapılan inceleme sonucunda demo tutanaklarının düzenlendiğinin anlaşılması karşısında, eksik toplanan komisyon üyeleri nezdinde yapılan değerlendirmenin geçerli olamayacağı sonucuna varılmıştır.

Bu durumda yukarıda bahsedilen hususlar göz önünde bulundurulduğunda, eksik toplanan komisyon üyeleri nezdinde yapılan demonstrasyon çalışmaları neticesinde verilen İhale kararına karşı davacı şirketin itirazen şikayet başvurusunun reddine yönelik dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuki isabet bulunmamaktadır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 12.08.2020 tarihli ve 2020/UH.I-1366 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle