Karar No              : 2021/UY.I-1458

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/742188 İhale Kayıt Numaralı “Bursa-Yalova Devlet Yolu Soğucak Mevkii (Km:60+810-60+880) ve Dürdane Mevkii (Km:13+860-15+045 ve Km:18+500-18+617) Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı Onarımı ve Heyelan Islahı Yapımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından 21.01.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bursa-Yalova Devlet Yolu Soğucak Mevkii (Km:60+810-60+880) ve Dürdane Mevkii (Km:13+860-15+045 ve Km:18+500-18+617) Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı Onarımı ve Heyelan Islahı Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Fibey İnşaat San. Tur. Tic. A.Ş.nin 03.03.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.03.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.03.2021 tarih ve 12629 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.03.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 08.07.2021 tarihli ve 2021/MK-279 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/459-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

6.1) İdare tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında hazırlanan analiz girdilerinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesine aykırı olduğu, bu nedenle aşırı düşük teklif sorgulamasının mevzuata uygun olarak hazırlanan analizler ile yenilenmesi gerektiği, idarenin aşırı düşük teklif açıklama talebine ilişkin yazısında açıklama istenilen ve istenilmeyen analiz girdilerini liste halinde belirtmediği,

2) Başvuru sahibinin 6.1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 29’uncu maddesinde “…(9) İş deneyimini gösteren belgeler dışındaki parasal tutar ihtiva eden yeterlik belgelerinin yabancı para birimi cinsinden düzenlenmiş olması halinde, bu belgelerdeki parasal tutarlar, ilk ilan veya davet tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden; değerlendirilir.

…” hükmü yer almaktadır.

İlan tarihinde yürürlükte olan Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “…45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.

İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.

b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;

a) Teklif birim fiyatlı işlerde; her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.

…” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Yapılan incelemede, idare tarafından 28.01.2021 tarihinde ihale üzerinde bırakılan Danış Yapı Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye gönderilen aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklama istenilen iş kalemlerinden olan “KGM/16.092/P” iş kalemi analizinde “Ö-Vinç”, “Bentonit Ünitesi”, “Karıştırma Eleme” ve “Freze Mak.” analiz girdilerinin yer aldığı tespit edilmiştir. Adı geçen analiz girdilerine ilişkin olarak, idare tarafından 02.02.2021 tarihinde anılan istekliye EKAP üzerinden gönderilen yazıda, söz konusu analiz girdileri için 31.12.2019 TCMB döviz alış kuru üzerinden açıklama yapılması gerektiğinin belirtildiği görülmüştür. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında adı geçen analiz girdilerinin Euro cinsinden edinim bedellerine yer verildiği ve söz konusu analiz girdileri için 31.12.2019 tarihli TCMB döviz alış kurunun (6,6621 TL) kullanıldığı görülmüştür.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Reman İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından “Ö-Vinç”, “Bentonit Ünitesi”, “Karıştırma Eleme” ve “Freze Mak.” analiz girdileri için euro cinsinden bedelin 31.12.2019 TCMB döviz alış kuru (6,6621 TL) üzerinden TL’ye çevrilerek açıklama yapıldığı görülmüştür.

İdare tarafından 31.12.2019 TCMB döviz alış kuru üzerinden açıklama yapılmasının istenildiği, ilk ihale ilan tarihi olan 30.12.2020 tarihindeki Euro alış kuru (9,0697.-TL) ile 31.12.2019 tarihindeki Euro alış kuru (6,6621 TL) arasında belirgin bir fark olduğu dikkate alındığında 31.12.2019 TCMB döviz alış kuru üzerinden aşırı düşük teklif açıklaması yapılmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından 30.12.2020 TCMB döviz alış kuru üzerinden açıklama yapılmak üzere, ihale üzerinde bırakılan Danış Yapı Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Reman İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.den yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Yorum Ekle