Doküman İndirme İşlemini Aynı IP Adresine Sahip Cihaz Üzerinden Yapması Dışında, İsteklilerin İrade Birliği İçinde Hareket Ettiğine Delâlet Edebilecek Başkaca Somut Bilgi Ve Belge Bulunmaması KARAR NO :      2021/MK-130 BAŞVURU SAHİBİ:
Rmr İnşaat İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti.
İHALEYİ YAPAN İDARE:
İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2020/294053 İhale Kayıt Numaralı “2020 Yılı Avrupa 2 Bölge Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Avcılar Ve Esenyurt İlçeleri Atıksu Altyapı Sistemlerinin Temizlenmesi Ve Görüntülenmesi İşi” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan  2020/294053 ihale kayıt numaralı “2020 Yılı Avrupa 2 Bölge Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Avcılar ve Esenyurt İlçeleri Atıksu Altyapı Sistemlerinin Temizlenmesi ve Görüntülenmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak, Rmr İnşaat İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 14.10.2020 tarihli ve 2020/UH.I-1670 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.   Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, davacı Bay Taş İnşaat Mühendislik Tesisat San. ve Tic. Ltd. Şti. – Turgut Yeniçeri İş Ortaklığı tarafından açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 26.02.2021 tarihli E: 2021/313 K: 2021/399 sayılı kararı ile “Dava konusu ihalede; ihale dokümanı ve e-teklif verme hususuna ilişkin olarak, Kamu İhale Kurumu Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı’ndan ihaleye ilişkin olarak ihale dokümanı indiren ve e-teklif veren gerçek ve tüzel kişilerin, bu işlemleri hangi IP adresleri üzerinden ve hangi tarihlerde yaptığı bilgisinin talep edildiği, anılan Daire Başkanlığı’nın 02.10.2020 tarih ve E.2020/14505 sayılı cevabi yazısı ekinde gönderilen listeden; dava dışı FTK İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Korkmaz Kanal Su İnşaat Ticaret Limited Şirketi ve davacı Turgut Yeniçeri ve Bay-Taş İnşaat Mühendislik Tesisat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ihale doküman indirme işlemini aynı IP adresinden gerçekleştirdiği ve bu gerçek veya tüzel kişilerden davacı Turgut Yeniçeri ve Bay-Taş İnşaat Mühendislik Tesisat San ve Tic. Ltd. Şti.’nin iş ortaklığı yapmak suretiyle diğerlerinin ise münferiden ihaleye katıldığı görülmüştür. Dava konusu Kurul kararında her ne kadar aynı ihalede birbirleri ile meşru bir rekabet içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin, aynı IP adresinden ihale dokümanı indirerek istekli olabilecek ve/veya teklif vererek istekli sıfatını haiz olmalarının, hayatın olağan akışına uygun olmadığı, birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olabileceği ve bahsi geçen isteklilerin aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olduğu yönünde “kuvvetli karine” teşkil ettiği sonucuna varılarak 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesi çerçevesinde yasak fiil veya davranış işlediğinden bahisle değerlendirme dışı bırakılmaları gerektiğine karar verilmiş ise de aynı IP adresine sahip cihaz üzerinden doküman indirilmesinin tek başına başvuruya konu ihaleye katılan isteklilerin irade birliği içinde hareket ettiğine karine oluşturmayacağı, zira aynı IP adresine sahip cihaz üzerinden doküman indiren isteklilerin aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olarak değerlendirilebilmesi için, bu isteklilerin öncelikle birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olduğuna ilişkin fiyat teklifinin aynı ya da çok yakın olması, ihaleye teklif veren şirketlerin adreslerinin telefon ve faks numaralarının aynı olması, ihaleye sunulan bilgi ve belgelerdeki benzerlikler, şirketler arasında organik bağ bulunması, doküman indiren kişiler arasındaki hukuki ve fiili bağ gibi başkaca ek, somut delillerin de bulunması ve bu hususta yapılan tespitlerin ortaya konularak birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu durumda; davacı Turgut Yeniçeri ve Bay-Taş İnşaat Mühendislik Tesisat San ve Tic. Ltd. Şti. ile dava dışı FTK İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Korkmaz Kanal Su İnşaat Ticaret Limited Şirketinin doküman indirme işlemini aynı IP adresine sahip cihaz üzerinden yapması dışında, isteklilerin irade birliği içinde hareket ettiğine delâlet edebilecek başkaca somut bilgi ve belge bulunmadığından, davacıların değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik düzeltici işlem belirlenmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.   Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.   Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.   Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.   Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,   1- Kamu İhale Kurulunun 14.10.2020 tarihli ve 2020/UH.I-1670 sayılı kararında Turgut Yeniçeri – Bay-Taş İnşaat Mühendislik Tesisat San ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine yönelik değerlendirmelerin iptaline,   2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,  
   Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle