Karar Tarihi         : 03.11.2021

Karar No              : 2021/UH.II-1994

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/226140 İhale Kayıt Numaralı “İletişim Merkezi Hizmeti” İhalesi

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 25.05.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İletişim Merkezi Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Lapis Eğitim Organizasyon ve Sosyal Hizmetler Limited Şirketi tarafından 04.10.2021 tarih ve 45972 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.10.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1635 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;

1) Yürütülmekte olan ihaleye ilişkin olarak yapılan itirazen şikayet başvuruları neticesinde 2021/UH.II-1611 ve 2021/UH.II-1612 sayılı Kurul kararlarının alındığı, söz konusu kararlarda Kurul’un ihaleyi iptal etme yetkisi olmasına rağmen ihaleyi iptal etmediği, idarenin Kurul kararlarına uygun şekilde işlem tesis etmesi gerektiği, Kurul kararlarının uygulanmasını engellemek adına ihalenin iptal edildiği, Kurul kararlarının uygulanması halinde kendilerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olacağı, ihalenin iptaline gerekçe olarak sunulan bakanlık devrinin ihale kararından sonra yapıldığı, Gsm Medya Sosyal Sağlık Hizmetler Organizasyon Limited Şirketi ile pazarlık usulü işin gerçekleştirilmesi adına ihalenin iptal edildiği, ihale mevzuatına ve sözleşmeye göre işin devamı sırasında %20 iş artışı yapılması mümkünken ihalenin iptali kararının yerinde olmadığı, bununla beraber Sakarya lokasyonunda 7/24 esasına göre yapılan çalışmada kullanılan taşıma işine ilişkin birim fiyat teklif cetvelinde de satır açılmadığı, bu maliyetin lokasyon maliyeti içerisinde yansıtıldığı, iptal kararıyla beraber eş zamanlı olarak çıkılan pazarlık usulü ihalede “Alo 144” için 7/24 çalışma esasının öngörülmediği, işin neviinin değişmediği, ihalenin iptaline gerekçe olarak gösterilen “Alo 144” hattının 7/24 esasına göre çalışması kararından da dönüldüğü, sel felaketi ve doğal afetler sona erdiği için 7/24 esasına göre çalışmasına gerek olmayan “Alo 144” hattının normal çalışma düzenine geçtiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü,

Bahsi geçen Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “…İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır…”  hükmü,

Söz konusu Kanun’un “Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi” başlıklı 41’inci maddesinin ikinci fıkrasında “İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 64’üncü maddesinde “(1) İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum gerekçeleriyle birlikte bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez…” hükmü, 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: İletişim Merkezi Hizmeti Alımı

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

e) Miktarı: 353 Personel ile 12 Aylık İletişim Merkezi Hizmeti Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Ankara, Gaziantep, Sakarya ve Aydın illeri” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “…25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

YÜKLENİCİ, İletişim Merkezi kapsamında çalışan personellere fiilen çalıştığı günler için, günlük brüt 15 TL yemek, brüt 12 TL yol ücretini nakdi olarak ödeyecek ve ücret bordosunda gösterecektir. Yol ve yemek ödemeleri Sakarya ilinde görevli personeller için 26 gün üzerinden, Ankara, Aydın ve Gaziantep illerinde görevli personeller için 22 gün üzerinden yapılacaktır. …” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi” başlıklı 34’üncü maddesinde “34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuruya konu ihalenin “İletişim Merkezi Hizmeti Alımı” ihalesi olduğu, ihaleye 8 isteklinin katıldığı, 3 isteklinin teklifinin yeterlik bilgileri tablosunda e-geçici teminat mektubu ve yeterlik bilgilerini gösteren bilgilerin bulunmadığı gerekçesiyle, 1 isteklinin teklifinin e-geçici teminat mektubu tutarının yeterli olmadığı gerekçesiyle, Yeni Vizyon Kurumsal Hizmetler İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin teklifinin iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uymadığı ve söz konusu isteklinin iş ortaklığı olarak ihaleye katıldığı belirtilerek özel ortağın iş deneyim belgesi bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin Gsm Medya Sosyal Sağlık Hizmetler Organizasyon Limited Şirketi üzerinde bırakıldığı ve Lapis Eğitim Organizasyon ve Sosyal Hizmetler Limited Şirketi’nin ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği, Kuruma yapılan itirazen şikayet başvuruları üzerine 25.08.2021 tarihli 2021/UH.II-1611 sayılı ve 2021/UH.II-1612 sayılı Kurul kararlarının alındığı, ilgili Kurul kararlarının ardından idarenin ihalenin iptali kararı verdiği görülmüştür.

Yeni Vizyon Kurumsal Hizmetler İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizm. A.Ş. tarafından yapılan itirazen şikayet başvuruları sonucunda 25.08.2021 tarihli 2021/UH.II-1612 sayılı ve 2021/UH.II-1611 sayılı Kurul kararları alınmış olup anılan kurul kararlarında sonuç olarak, Yeni Vizyon Kurumsal Hizmetler İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve ihale üzerinde bırakılan istekli Gsm Medya Sosyal Sağlık Hizmetler Organizasyon Limited Şirketinin iş deneyimini tevsiken sunduğu sözleşme ve faturaların sıhhatine ilişkin (damga vergisinin ödenip ödenmediği vb.) ve aynı şekilde sözleşme ekinde sunulan sigortalı hizmet listesinde yer alan personelin sözleşme konusu iş kapsamında çalışıp çalışmadığı hususlarına ilişkin tereddütlerin giderilmesi amacıyla idarece araştırma yapılarak yeniden değerlendirme yapılmasının gerektiği belirtilmiştir.

İhale komisyonu tarafından ihalenin iptaline ilişkin olarak alınan komisyon kararında “… Hizmeti alan İdare olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden alınan 23.09.2021 tarh ve 1225864 sayılı yazı ile;

İhale ilanından önce ihale çalışmaları başlamış, gelişen süreçte Mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak ayrılmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı arasında yapılan acil durum koordinasyon toplantısı sonucu alınan karar gereğince Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketi üzerine selden mağdur olan vatandaşlara yapılacak su ve gıda kolisi, hijyen ve kişisel bakım seti, ev eşyası, giysi, mutfak eşyaları, un ve yağ gibi ayni yardımların ALO 144 Sosyal Yardım Hattı üzerinden alınması, yürütülmesi, bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu nedenle yapılacak yardımların gecikmemesi ve  aciliyet  gerektiren  bu  durum  karşısında  başvuruların  hızlıca alınarak  afet  bölgelerine  ulaştırılması  amacıyla  ALO  144  Sosyal  Yardım  Hattının 7/24 hizmet modeline geçirilmesine karar verilmiş ve Müşavirlik Makamının 16/08/2021 tarih ve 859508 sayılı onay yazısıyla 7/24 hizmet modeline geçilmiştir. Ülkemizde yaşanabilecek her türlü afet ihtimaline karşın afetzedelere yardımın önemine binaen ALO 144 Sosyal Yardım Hattı kesintisiz hizmet vermeye devam edecektir.

2021/226140 İKN’li İletişim Merkezi şartnamesi ALO 144 Sosyal Yardım Hattının hafta içi ve mesai saatleri içerisinde resmi tatil ve bayramlar hariç hizmet verecek şekilde hazırlanmış ve teklif bedelleri bu şekilde alınmıştır. 7/24 hizmet modeline geçilmesiyle ALO 144 Gaziantep ve Aydın lokasyonunda görevli toplam 228 personelin yol ve yemek ödemeleri 26 gün üzerinden yapılması gerekirken ihalede 22 gün üzerinden hesaplanmış, Resmi Tatillerde çalışacak personellere Resmi Tatil üzerinden teklif kalemi açılmamış ve gece çalışan personellere gece servis hizmeti için teklif kalemi açılmamıştır. Ayrıca 81 ilde taşrada bulunan kuruluşlarımızın Bakanlığımız hizmet kapsamında sunmuş olduğu hizmetlerin değerlendirilmesi, analiz yapılması, yorumlanması için anket çalışması İletişim Merkezi üzerinden verilmesi düşünülmekte ve bu anket ihale dokümanında bulunmamaktadır.

Yukarıda yazılı bulunan hususların mevcut ihale dokümanı ile devam edilemeyeceği açık olup, hizmet modelinin değişmesi nedeniyle 2021/226140 İKN’li İletişim Merkezi ihalesinin iptal edilmesi hususunda; şeklinde yazı yazılmış, hizmet modelinin değişmesi ve mevcut ihale şartlarıyla hizmete devam edilemeyeceği anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesine…” ifadelerine yer verilmek suretiyle ihalenin iptaline karar verilmiştir.

Anılan ihale komisyonu kararında ihalenin iptal edilmesine ilişkin olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı arasında yapılan acil durum koordinasyon toplantısı neticesinde Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketi üzerine selden mağdur olan vatandaşlara yapılacak yardımların “Alo 144 Sosyal Yardım Hattı” üzerinden alınması, yürütülmesi, bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi kararının alındığı, mevcut ihaleye ilişkin tekliflerin “Alo 144 Sosyal Yardım Hattı”nın hafta içi ve mesai saatleri içerisinde resmi tatil ve bayramlar hariç hizmet verecek şekilde hazırlanmış ve teklif bedellerinin bu şekilde oluşturulmuş olduğu, 7/24 hizmet modeline geçilmesiyle “Alo 144” hattının Gaziantep ve Aydın lokasyonunda görevli olacak toplam 228 personelinin yol ve yemek ödemelerinin 26 gün üzerinden yapılması gerekirken ihalede 22 gün üzerinden hesaplanmış olduğu, resmi tatillerde çalışacak personellere resmi tatil üzerinden teklif kalemi açılmadığı ve gece çalışan personellere gece servis hizmeti için teklif kalemi açılmadığı, bunun yanında 81 ilde bulunan kuruluşların Bakanlığın hizmet kapsamında sunmuş olduğu hizmetlerinin değerlendirilmesi, analiz yapılması, yorumlanması için anket çalışmasının İletişim Merkezi üzerinden verilmesinin düşünüldüğü ve bu anket çalışmasının ihale dokümanı kapsamında yer almadığı gerekçelerinin yer aldığı görülmektedir.

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesi incelendiğinde “Alo 183”, “Alo 144” hattında, “Teknik Yardım ve Beyaz Masa”da çalışacak ve “Raporlama ve Sistem Destek Uzmanı” olarak çalışacak personellerin sayılarının ve ücret düzenlemelerinin yapıldığı, bununla beraber ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin olarak personel grubu bazında gün hesabının yapıldığı, öte yandan yüklenicinin iletişim merkezi kapsamında çalışan personellere fiilen çalıştığı günler için günlük brüt 15 TL yemek, brüt 12 TL yol ücretini nakdi olarak ödeyeceği, bunu ücret bordosunda göstereceği, yol ve yemek ödemelerinin Sakarya ilinde görevli personeller için 26 gün üzerinden, Ankara, Aydın ve Gaziantep illerinde görevli personeller için 22 gün üzerinden yapılacağı düzenlemelerinin yer aldığı görülmektedir.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre ihalenin iptali hususunda gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle ihale komisyonlarına ve dolayısıyla idarelere takdir yetkisi tanındığı, ancak bu takdir yetkisi mutlak ve sınırsız bir yetki niteliğinde olmadığından, takdir yetkisinin mevzuat çerçevesinde, eşitlik ilkesine uygun şekilde, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek kullanılması, tesis edilen iptal işleminin gerekçelerinin açıkça ortaya konulması ve somut olaya ilişkin öğelerin dikkate alınarak Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkeler çerçevesinde karar verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Söz konusu mevzuat hükümleri ile yapılan inceleme ve tespitler birlikte değerlendirildiğinde ihalenin iptaline ilişkin olarak alınan komisyon kararında Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketi üzerine selden mağdur olan vatandaşlara yapılacak yardımların “Alo 144 Sosyal Yardım Hattı” üzerinden alınması, yürütülmesi, bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi kararının alındığı, yapılacak yardımların gecikmemesi ve aciliyet gerektiren bu  durum karşısında  başvuruların  hızlıca alınarak afet bölgelerine ulaştırılması amacıyla “Alo 144 Sosyal Yardım Hattı”nın 7/24 hizmet modeline geçirilmesinin belirlendiği, ancak 7/24 hizmet modeline geçilmesiyle “Alo 144” Gaziantep ve Aydın lokasyonlarında görevli toplam 228 personelin yol ve yemek ödemelerinin 26 gün üzerinden değerlendirilmesi gerekirken mevcut ihale dokümanında 22 gün üzerinden değerlendirilerek hesaplandığı anlaşılmakta olup söz konusu kararda idarenin dayanak teşkil ettiği hususun doğal afet (sel) gibi öngörülemez bir gerekçeden kaynaklı olduğu ve ihale dokümanının hazırlandığı tarih itibarıyla iptal gerekçesine dayanak teşkil eden söz konusu doğal afet şartlarının vuku bulmadığı göz önünde bulundurulduğunda, ihale komisyonu kararında belirtilen doğal afet nedeniyle ihtiyacın nitel ve nicel özelliklerinin değiştiği somut ihalede idarenin ihaleyi iptal etme yönünde takdir yetkisini mevzuata aykırı bir şekilde kullandığı sonucuna varılamadığından başvuru sahibinin iddiaları uygun görülmemiştir.

Yorum Ekle