Karar No              : 2021/UH.I-2371

Başvuruya Konu İhale

2021/590494 İhale Kayıt Numaralı “Merkezimiz İhtiyacına 24 Aylık Malzeme Dahil Sterilizasyon Hizmeti Alımı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 23.11.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Merkezimiz İhtiyacına 24 Aylık Malzeme Dahil Sterilizasyon Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dth Sağlık Hizmetleri Tic. A.Ş. tarafından 16.12.2021 tarih ve 59199 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.12.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/2086 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihale komisyonu kararı ile gerekli rekabet koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi işleminin yerinde olmadığı, ihalede 6 adet ihale dokümanı alındığı, ihaleye iki isteklinin teklif verdiği, bir isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, kendilerinin teklifinin ise sınır değerin üzerinde ve yaklaşık maliyetin %26 oranında düşük olduğu, idarece tesis edilen işlemin kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı, kaldı ki Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan diğer bir ihaleye de iki isteklinin katıldığı ve aynı birim fiyatlarla ihalenin uhdelerinde bırakıldığı, dolayısıyla idarenin söz konusu gerekçesinin dayanaktan yoksun olduğu iddialarına yer verilmiştir.

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanun’un “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

Başvuruya konu ihalede yaklaşık maliyetin 5.384.528,55 TL olarak belirlendiği, 23.11.2021 tarihinde yapılan ihaleye 2 isteklinin katıldığı, 3.749.619,42 TL olarak belirlenen sınır değerin altında teklif veren Arif Tuna/Doruk Medikal Sağlık Hizmetleri’ne aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı, 08.12.2021 tarihinde ihale yetkilisince onaylanan 03.12.2021 tarihli ihale komisyonu kararı ile Arif Tuna/Doruk Medikal Sağlık Hizmetleri’nin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalede gerekli rekabet koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

Şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan kararda başvuru sahibinin teklifi ile diğer isteklinin teklifi arasındaki fiyat farkı dikkate alındığında, ihalede gerekli rekabetin oluşmadığının anlaşıldığı ifade edilmiştir.

4734 sayılı Kanun’un 39’uncu maddesinde, ihale komisyonu kararı üzerine idarenin, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu, ihalenin iptal edilmesi halinde bu durumun bütün isteklilere derhal bildirileceği, idarenin bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceği ancak talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerinin talep eden isteklilere bildirileceği hüküm altına alınmış olup bu çerçevede ihaleyi yapan idarelere ihaleyi iptal etme konusunda takdir yetkisinin tanındığı ancak bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda usule ve amaca uygun olarak kullanılması ve bu hususların değerlendirilmesinde somut olaya ilişkin koşulların dikkate alınarak karar verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. 

İncelenen ihalede 6 adet doküman indirildiği, ihaleye iki istekli tarafından teklif sunulduğu, verilen tekliflerin sırasıyla 2.898.409,00 TL ve 3.989.520,00 TL olduğu, yaklaşık maliyetin 5.384.528,55 TL olarak belirlendiği ve idare tarafından ihalede verilen teklifler de dikkate alınarak gerekli rekabet ortamının oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği görülmekle beraber, idarece başvuru sahibinin teklifinin aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda teklifi uygun görülmeyen bir teklif ile kıyaslanmasının uygun olmadığı, iki teklifin verildiği ihalede ihale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda tek geçerli teklifin kalmasının rekabetin oluşmadığı anlamına gelmeyeceği, ayrıca söz konusu teklifin de yaklaşık maliyetin altında olduğu ve bu noktada idarenin ihaleyi iptal etmedeki takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleriyle uygun olarak kullanılmadığı, dolayısıyla idarece ihalenin rekabet koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle iptal edilmesi işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle