Karar No              : 2019/UH.I-401

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/709774 İhale Kayıt Numaralı “Kamyon Kiralanması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 05.02.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kamyon Kiralanması İşi” ihalesine ilişkin olarak Adg Taş. Tur. Ltd. Şti.nin 21.02.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.02.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.03.2019 tarih ve 10408 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.03.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/271 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, iş deneyim belgesine konu işin kabulü yapıldığı gerekçesiyle iş deneyim belgelerinin uygun görülmeyerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Şanlıurfa Cezaevi İnfaz Kurumu tarafından düzenlenen 19.11.2018 tarihli ve 2017/549671-2470134-1-1 sayılı belgenin işin % 80’lik kısmı tamamlanarak düzenlenen 805.565,00 TL tutarlı belge olduğu, 2017/549671-2470134-1-2 sayılı olan belgenin ise 31.12.2018 tarihinde işin tamamlanması ile 18.01.2019 tarihinde düzenlenen 880.370,00 TL tutarlı belge olduğu ve iki belge arasındaki tek farkın belge tutarı olduğu, 19.11.2018 tarihli belgenin sağlamaları gereken asgari iş deneyim tutarının çok üzerinde olduğu, ancak 2017/549671 İKN’li işe ilişkin iş deneyim belgelerini düzenleyen idare tarafından 2017/549671-2470134-1-1 ve 2017/549671-2470134-1-2 sayı numaraları ile iki farklı belgenin EKAP’a yüklendiği, istenildiği takdirde her iki belgenin de görüntülenmesinin mümkün olduğu, ancak bu hususları ifade etmelerine rağmen itirazlarının ihale komisyonu kararı alınmadan raportör raporu ile taraflarına tebliğ edildiği, dolayısıyla alınan kararların mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

           b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

2)  İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

 d) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler,

e) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleri ve son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili deneyimi gösteren belgeler…” hükmü,

Anılan Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve  değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

c) Yapımla ilgili hizmet işleri dahil hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmetlerinde, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde düzenlenen iş deneyimini gösteren belgelerin,

istenilmesi zorunludur.

(2) İlk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleri, ilgisine göre birinci fıkranın (a) veya (b) bendi kapsamında değerlendirilir…” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyim belgesi ve teknolojik ürün deneyim belgesinin düzenlenme koşulları” başlıklı 45’inci maddesinde “(1) Belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluş, herhangi bir başvuru olmaksızın iş bitirme belgesi düzenleyebilir. Ancak, yüklenicinin veya alt yüklenicinin iş bitirme belgesi almak amacıyla belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşa başvurması halinde, başvuru tarihinden itibaren 20 iş günü içinde iş bitirme belgesinin düzenlenmesi zorunludur. Düzenleme koşullarını taşımayan başvurularda ise, aynı süre içinde başvuru sahibine bu husus gerekçeli bir yazıyla bildirilir.

(4) Bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen ve kabulü yapılan işlerde gerçekleştirilen işin parasal tutarının sözleşme bedeline oranına bakılmaksızın yüklenici iş bitirme belgesi, ihale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülen işlerde, belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun onayı ile çalıştırılan alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen iş kısımları için ise, alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenir.

(5) Sözleşmenin idarenin izni ile devredilmesi halinde, işin kabulünün yapılmış olması şartıyla; devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde işin ilk sözleşme bedelinin en az % 80’lik kısmını gerçekleştiren yükleniciye iş bitirme belgesi düzenlenir. Bu durumda, iş bitirme belgesinin düzenlenmesine esas alınacak, işin sözleşme bedeline göre gerçekleşme oranı,

a) Götürü bedel veya birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, her türlü fiyat farkları hariç, sözleşme fiyatlarıyla ödenen tutarın, sözleşme bedeline oranlanması,

suretiyle bulunur.

(6) Kısmi kabul yapılan işlerde, işin tamamı bitirilmeden yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenemez.

(8) İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortak sayısı kadar iş bitirme belgesi düzenlenir. Bu belgede, tüm ortakların hisseleri de belirtilir. İş ortaklığında ortakların biri veya birkaçı tarafından sözleşmenin devredilmesi halinde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inde bulunan ortağa yukarıdaki esaslar dahilinde iş bitirme belgesi düzenlenir…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “İhale komisyonlarının inceleme yetkisi” başlıklı 50’nci maddesinde “(1) İhale komisyonu, aday veya isteklilerce sunulan iş deneyimini gösteren belgelerde tereddüt duyulan hususlara ilişkin gerekli incelemeyi yapmaya yetkilidir.

(2) İhale komisyonunun, iş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgi talepleri  ilgililerce ivedilikle karşılanır.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56’ncı maddesinde “…(4) Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz.

(5) Başvuru ve teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak, idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuru veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

(6) İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, son başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını göstermesi gereklidir…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı 30.8’inci maddesinde “…30.8.2 İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi ve belge sahiplerine verilmesinde, İhale Uygulama Yönetmelikleri ile bu Tebliğin iş deneyim belgelerinin düzenlenmesi ve verilmesine ilişkin hükümlerine uyulması gerekmektedir. EKAP üzerinden iş deneyim belgesi düzenlenmesi ve sorgulanmasına ilişkin “İdare İş Deneyim Belgesi Düzenleme, Kayıt ve Sorgulama Kullanım Rehberi”ne EKAP üzerinden erişilebilir.

30.8.3 İdarece EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgesine, EKAP tarafından otomatik olarak bir “belge numarası” verilmektedir. EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgesi çıktısı alınarak belgeyi onaylamaya yetkili kişi tarafından isim ve unvanı belirtilmek suretiyle imzalanıp mühürlendikten sonra ilgiliye verilecektir.

30.8.5 İhalelerde aday veya isteklilerce sunulan ve üzerinde EKAP belge numarası bulunan iş deneyim belgelerinin sorgulanması, ihale komisyonu tarafından EKAP’ın “İş deneyim belgesi sorgulama” uygulaması vasıtasıyla, belge üzerinde yer alan “belge numarası” esas alınarak yapılacaktır…” açıklamaları,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Araç ve Taşıt Çalıştırmalı Hizmet İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İdarece ihale işlem dosyası içerisinde başvuru sahibi istekliye ait olarak gönderilen teklif dosyası incelendiğinde;

Başvuru sahibi istekli tarafından iş deneyimini tevsiki için idarenin “Cezaevi Müdürlüğü-Açık Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları” olarak belirtildiği 19.11.2018 tarihli ve 2017/549671-2470134-1-1 sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu,  söz konusu belgede işin adının ve İKN’sinin “Personel servisi hizmet alımı ve transit pikap kiralama işi, 2017/549671”, yüklenicinin “Adg Taşımacılık Turizm Ltd. Şti.”, ihale tarihinin “29.11.2017”, sözleşme tarihinin “15.01.2018”,  ilk sözleşme bedelinin “927.945,00TRY”, gerçekleştirilen iş tutarının “805.565,00 TRY”, toplam sözleşme tutarının “927.945,00TRY” ve belge tutarının ise “805.565,00TRY” olarak belirtildiği görülmüştür.

Diğer taraftan, anılan belgede yer alan sayı ve tarih bilgisi ile EKAP üzerinden iş deneyim belgesi sorgulaması yapıldığında, teklif dosyası kapsamında sunulan söz konusu iş bitirme belgesine, ayrıca güncel belge olarak ise 18.01.2019 tarihli ve 2017/549671-2470134-1-2 sayılı iş bitirme belgesine ulaşılabildiği tespit edilmiştir.

18.01.2019 tarihli ve 2017/549671-2470134-1-2 sayılı iş deneyim belgesinde ise kabul tarihinin “31.12.2018”, gerçekleştirilen iş tutarının ve belge tutarının “880.370,00 TRY” olarak belirtildiği görülmüştür.

İdarece söz konusu belgeleri düzenleyen idareden “…Adg Taşımacılık Turz. Ltd. Şti. firması tarafından, tarafınızca düzenlenmiş 19.11.2018 tarih ve 2017/549671-2470134-1-1 sayılı iş deneyim belgesi sunulmuştur. Anılan belgede, belge tutarının 805.565,00? ve Kabul tarihinin 19.11.2018 olduğu görülmektedir. EKAP üzerinden yapılan belge teyidinde aynı tarih ve sayılı belgenin tutarının 880.370,00?, kabul tarihinin 31.12.2018 olduğu tespit edilmiştir.

Bu çerçevede 19.11.2018 tarihi itibarıyla iş deneyim belgesine konu işin tamamlanıp tamamlanmadığı…” yönünde bilgi talep edildiği,

Söz konusu belgeleri düzenleyen idare tarafından verilen cevapta ise “…Adg Taşımacılık Turz Ltd. Şti. firmasına Personel servis hizmet alım işinin %80’nin bitirilmesi ve firmanın talebi üzerine 19/11/2018 tarihinde 805.565,00 TL’lik iş deneyim belgesi düzenlenmiştir. 31/12/2018 tarihinde ise işin tamamını bitirdiğinden dolayı firmanın talebi üzerine 880.370,00 TL’lik İş deneyim belgesi tarafımızca düzenlenip Adg Taşımacılık Turz Ltd. Şti. firmasına verilmiştir…” bilgilerine yer verildiği görülmüştür.

Bunun üzerine ihale komisyonu kararında, başvuru sahibi isteklinin teklifinin “…Adg Taşımacılık Turz. Ltd. Şti’ nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin (19.11.2018 tarih ve 2017/549671-2470134-1-1 sayılı iş deneyim belgesi sunulmuştur. Anılan belgede, belge tutarının 805.565,00? ve Kabul tarihinin 19.11.2018 olduğu görülmektedir.) işin tamamının kabulü yapılmadan düzenlendiği anlaşılmış olup, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına…” şeklindeki gerekçe ile değerlendirme dışı bırakıldığı,

Başvuru sahibinin şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan kararda ise “İhale komisyonunca belgeyi düzenleyen idare ile yapılan yazışmada dikkate alınarak, iş bitirme belgesi düzenlenebilmesi için işin kabulünün yapılması gerektiği, hizmet alımı ihalelerinde, yapım işlerinde olduğu gibi, işin kabulü yapılmadan “iş durum belgesi” düzenlenmesinin mümkün olmadığı, başvuru sahibinin teklif kapsamındaki belgeleri incelendiğinde “sunulmayacak belgeler tablosunun” olmadığı, başvuru sahibinin teklifinin sunmuş olduğu belgeler üzerinden değerlendirildiği ve söz konusu isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin iş tamamlanmadan düzenlendiği” yönünde gerekçelere yer verildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve doküman düzenlemeleri incelendiğinde, ihaleye katılımda yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirmelerin öncelikle isteklilerin teklifleri ile birlikte sundukları belgeler üzerinden yapılacağı ve ihale komisyonunun, aday veya isteklilerce yeterlik kriterlerine yönelik olarak sunulan iş deneyimini gösteren belgelerde tereddüt duyulan hususlara ilişkin gerekli incelemeyi yapmaya yetkili olduğu açıktır.

Diğer taraftan, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden eksik bilgilerin tamamlanmasının yazılı olarak isteneceği hüküm altına alınmakla birlikte, bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasının ancak bu eksikliklerin teklif kapsamında sunulan belgelerde ve teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması halinde mümkün olacağı anlaşılmıştır.

Ayrıca, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 45’inci maddesinde, bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen ve kabulü yapılan işlerde gerçekleştirilen işin parasal tutarının sözleşme bedeline oranına bakılmaksızın yüklenici iş bitirme belgesi düzenleneceği, diğer taraftan sözleşmenin idarenin izni ile devredilmesi halinde, yine işin kabulünün yapılmış olması şartıyla; devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde işin ilk sözleşme bedelinin en az % 80’lik kısmını gerçekleştiren yükleniciye iş bitirme belgesi düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen tespitler uyarınca, başvuru sahibi istekli tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan iş deneyim belgesinin, iş deneyim belgesine konu işin % 80’lik kısmının anılan istekli tarafından tamamlanması nedeniyle düzenlenen bir belge olduğu, diğer taraftan iş deneyim belgesine konu işe ilişkin sözleşmenin devrine yönelik bir husus bulunmadığı gibi, söz konusu işin kabulü yapıldıktan sonra farklı bir tarih ve sayı ile anılan istekli adına yeni bir iş deneyim belgesi düzenlendiği de anlaşılmıştır.

Bu kapsamda, başvuru sahibi istekli tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan iş deneyim belgesinin, iş deneyim belgesine konu işin % 80’lik kısmının tamamlanması nedeniyle işin kabulü yapılmadan düzenlenen bir belge olduğu ve söz konusu belgenin kamu ihale mevzuatında iş deneyim belgesi düzenlenme koşullarına ilişkin hükümlere aykırı olarak düzenlendiği anlaşıldığından, söz konusu belgenin iş deneyimini tevsik edici bir belge olarak dikkate alınamayacağı sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan, belgeye konu işin tamamlanarak kabulü yapıldıktan sonra EKAP üzerinden 18.01.2019 tarih ve 2017/549671-2470134-1-2 sayı ile düzenlenen iş deneyim belgesinin başvuruya konu ihale tarihi öncesinde düzenlendiği, dolayısıyla söz konusu belgenin teklif ile birlikte sunulmasına engel bulunmamasına rağmen sunulmadığı da anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, işin kabulü yapıldıktan sonra düzenlenen söz konusu iş deneyim belgesinin, anılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan ve geçersiz olan bir iş deneyim belgesinin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesinin veya tamamlatılmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olacağı, dolayısıyla başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik idarece tesis edilen işlemlerde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Ayrıca, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne aykırı olarak düzenlenen 19.11.2018 tarihli ve 2017/549671-2470134-1-1 sayılı iş deneyim belgesinin iptal edilmesi gerektiği de anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan, 18.01.2019 tarih ve 2017/549671-2470134-1-2 sayılı iş deneyim belgesinde ise, ilk sözleşme bedelinin ve toplam sözleşme tutarının “927.945,00 TRY”, belge tutarının ise “880.370,00 TRY” olarak belirtildiği tespit edilmiştir.

Bu nedenle anılan iş deneyim belgesinde belirtilen belge tutarının sözleşme bedelinin altında olduğu ancak belgeyi düzenleyen idarece, söz konusu belgenin belgeye konu işte iş eksilişi yapılarak düzenlenip düzenlenmediğine ilişkin bir açıklamaya yer verilmediği görülmüştür.

Bu kapsamda, anılan iş deneyim belgesinin de iptal edilerek belgeyi düzenleyen idarece belgeye konu işe ilişkin iş eksilişine yönelik hususlarında dikkate alınması suretiyle yeniden bir iş deneyim belgesi düzenlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

2) 19.11.2018 tarihli ve 2017/549671-2470134-1-1 sayılı ve 18.01.2019 tarih ve 2017/549671-2470134-1-2 sayılı iş deneyim belgelerinin iptal edilmesi hususunda belgeyi düzenleyen Şanlıurfa Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne bildirimde bulunulmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle