Karar No              : 2019/MK-178

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/575708 İhale Kayıt Numaralı “Ortak Alımlar Kapsamında Mamul Yemek” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan  2018/575708 ihale kayıt numaralı “Ortak Alımlar Kapsamında Mamul Yemek” ihalesine ilişkin olarak, Bahri Çekli itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 27.02.2019 tarihli ve 2019/UH.I-291 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Bahri Çekli tarafından açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 15.05.2019 tarihli E:2019/748, K:2019/1027 sayılı kararı ile “Dosyanın incelenmesinden, Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 20.12.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen 2018/575708 ihale kayıt numaralı “Ortak Alımlar Kapsamında Mamul Yemek” ihalesinin 5 kısım olarak gerçekleştirildiği, 27 adet ihale dokümanının satıldığı ve 12 isteklinin ihaleye katıldığı, davacının ihalenin 1. kısmı için 776.832,00-TL, 3. kısmı için 689.276,80-TL teklif verdiği, davacının verdiği birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfası imzalı olmadığından bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, davacı tarafından 28.01.2019 tarihinde yapılan şikâyet başvurusunun idarenin 31.01.2019 tarihli işlemi ile reddi üzerine, davacı tarafından 11.02.2019 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesiyle “ihalenin 1 ve 3’üncü kısmı için teklif verildiği, diğer kısımlara teklif verilmemesine rağmen idarece düzenlenen standart formun bozulmaması için birim fiyat teklif cetvelinde söz konusu kısımlar çıkarılmadığından imza ve kaşe bölümünün ikinci sayfada kaldığı ve son sayfanın kaşelenerek imzalandığı, birim fiyat teklif cetvelinin son sayfasında yer alan tutarın imzalı ve kaşeli birim fiyat teklif mektubuna rakam ve yazı ile hatasız olarak nakledildiği, birim fiyat teklif cetveli ile birim fiyat teklif mektubu tutarı arasında herhangi bir değişikliğin bulunmadığı, birim fiyat teklif cetvelinin her sayfasının kaşelenerek imzalanacağına ilişkin mevzuat hükmünün bulunmadığı” iddialarıyla itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, itirazen şikâyet başvurusunun dava konusu işlemle 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin 11. fıkrasının (c) bendi gereğince reddi üzerine bu kararın iptali istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Birim fiyat teklif mektubunun ayrılmaz bir parçası olan birim fiyat teklif cetveli, ihaleye sunulan teklif mektubunda yer alan bedelin detaylandırılarak, ihale konusu iş kalemlerinin her biri ile ilgili teklif edilen bedelleri içeren ve iş kalemlerinin sayısına göre bir veya birden fazla sayfadan oluşmasına karşın, tek bir belge niteliği taşıyan ve uygulama yönetmelikleri ekinde standart form olarak düzenlenen belgelerdir.

Olayda, davaya konu ihalenin kısmi teklife açık olarak birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edildiği, idare tarafından hazırlanan ihale dokümanında tek sayfa birim fiyat teklif mektubu ile iki sayfadan oluşan birim fiyat teklif cetvelinin bulunduğu, teklif cetvelinin birinci sayfasında 5 kısma ilişkin miktarlar ile kısım toplam tutarları, ikinci sayfasında sadece genel toplam tutar kısmı ile kaşe/imza bölümü ve dipnotların yer aldığı, davacı tarafından tek sayfadan oluşan, kaşeli ve imzalı olarak sunulan birim fiyat teklif mektubunun üzerinde “İhale konusu işin; [ekteki cetvelde yer alan kısımlarını] bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç [Rakam 1.466.108,80 TL] [Yazı BirMilyonDörtYüzAltmışAltıBinYüzSekizTürkLirasıSeksenKuruş] bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.” ifadelerinin yer aldığı, teklif mektubunun eki birim fiyat teklif cetvelinin 1.466.108,80-TL toplam teklif bedelinin yazılı olduğu ikinci sayfasının kaşeli ve imzalı olduğu, ihalenin 1. kısım için 776.832,00-TL, 3. kısmı için 689.276,80-TL teklif verilen söz konusu cetvelin ilk sayfasında ise her hangi bir kaşe ve imza bulunmadığı, diğer kısımların da cetvelde aynen korunarak boş bırakıldığı görülmekle birlikte; davacı tarafından rakam ve yazıyla uyumlu olarak 1.466.108,80-TL teklif tutarının yer aldığı teklif mektubunda usulüne uygun şekilde kaşe ve imzanın bulunduğu, rakam ve yazı ile yazılan tutarların birbiri ile uyumlu olduğu, birim fiyat teklif cetvelinin kaşeli ve imzalı olan ikinci sayfasındaki tutarın 1.466.108,80-TL olduğu, kaşe ve imza bulunmayan ilk sayfada yer alan ihalenin 1. kısmı için 776.832,00-TL, 3, kısmı için ise 689.276,80-TL teklif mektubu gerekse de kaşe ve imza bulunan teklif cetvelinin ikinci sayfasındaki tutarla uyum gösterdiği, davacı tarafından ihalenin 1. kısmı için 776.832,00-TL, 3. kısmı için ise 689.276,80-TL olmak üzere iki kısım için teklif verildiğinin ihale günü ihale komisyonu tarafından tutanağa bağlandığı hususları dikkate alındığında, birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasında imza ve kaşe bulunmamasının esasa etkili bir aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır.” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 27.02.2019 tarihli ve 2019/UH.I-291 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, ihalenin 1 ve 3’üncü kısmında Bahri Çekli’nin teklifinin değerlendirmeye alınmasına yönelik 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle