Davacı Şirketlerin Ortak Ve Yöneticilerinin T.C. Kimlik Numarasının Teklif Dosyasında Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu

Karar No              : 2020/MK-211

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/664254 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüz Ve Bağlı Sağlık Tesisler İçin Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım Ve Sonrası Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/664254 ihale kayıt numaralı “Müdürlüğümüz ve Bağlı Sağlık Tesisler İçin Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Aside Yemekçilik ve Temizlik Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 07.05.2020 tarihli ve 2020/UH.II-835 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Arslanlar Teknik Isıtma Soğutma İnş. Taahhüt İhtiyaç Maddeleri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. – Çağrı Temizlik Medikal Güvenlik Hizmetleri Mühendislik Gıda İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 27.07.2020 tarihli ve E:2020/898 sayılı kararında “… Aktarılan mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, ihale dökümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması hâlinde, bu eksik belgelerin ve eklerinin idarelerce tamamlatılmaması esas olmakla birlikte, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması hâlinde bu eksikliklerin idarelerce tamamlatılması gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 03.02.2020 tarihinde açık ihale usulü ile “Müdürlüğümüz ve Bağlı Sağlık Tesisler İçin Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı İşi” ihalesinin yapıldığı, ihale komisyonunun 20.03.2020 tarihli kararı ile ihalenin 2. kısmının davacılardan oluşan iş ortaklığının üzerinde bırakıldığı, başka bir istekli tarafından yapılan şikayet başvurusunun reddedilmesi üzerine yapılan itirazen şikayet başvurusu sonucunda yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri Ticaret Sicil Gazetesinde ortak ve yöneticilere ilişkin T.C. Kimlik numaralarının yer almadığından bahisle ihalenin 2. kısmına ilişkin olarak davacılardan oluşan iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına dair düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği, bu kararın iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacı şirketlerin ortak ve yöneticilerinin T.C. kimlik numarasının teklif dosyasında yer almamasının, ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği olduğu anlaşıldığından, ihaleyi yapan idarece bu eksikliğin tamamlatılması yoluna gidilmesi gerekirken davacılardan oluşan iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına dair düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 07.05.2020 tarihli ve 2020/UH.II-835 sayılı kararının 1’inci iddiasında Arslanlar Teknik Isıtma Soğutma İnş. Taahhüt İhtiyaç Maddeleri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. – Çağrı Temizlik Medikal Güvenlik Hizmetleri Mühendislik Gıda İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığına yönelik değerlendirmelerin iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, anılan iş ortaklığının T.C. kimlik numaralarına ilişkin eksikliğinin idarece bilgi eksikliği kapsamında tamamlanmasını teminen 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle