Davacı Şirketin Teklifinin Tek Geçerli Teklif Olması Ve Teklifin İhalede Belirlenen Yaklaşık Maliyete Çok Yakın Olması – İhalenin İptali

Karar No              : 2021/MK-69

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/722853 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralanması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/722853 ihale kayıt numaralı “Araç Kiralanması İşi” ihalesine ilişkin olarak Aydoğanlar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 21.04.2020 tarihli ve 2020/UH.II-790 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Aydoğanlar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 09.09.2020 tarihli ve E:2020/1104, K:2020/1323 sayılı kararında “İhaleyi yapan idare ile davalı idarenin karar gerekçelerinde bahsi geçen rekabet ilkesinin, bir ihaleye ilişkin ihale dokümanında, ihaleye katılımı kısıtlayıcı düzenlemelerin bulunmaması, idarenin ihaleye katılımı engelleyici bir tutum içinde olmaması, bu şekilde katılabilecek en fazla sayıdaki isteklinin özgür iradesiyle ihaleye katılımı sağlanarak yaklaşık maliyete göre en uygun fiyatın alınmasının sağlanması olduğu, ihaleye katılan geçerli teklif sahibi istekli sayısının rekabet ilkesinin varlığını ortaya koymada bir kriter olarak kabul edilemeyeceği, bu durumda, dört isteklinin ihaleye katılması nedeniyle katılımda rekabetin sağlandığı, bu tekliflerden sadece davacı şirketin teklifinin geçerli teklif olarak kabul edilmesinin rekabetin oluşmadığı seklinde değerlendirilemeyeceği gibi, davacı tarafından sunulan teklifin davalı idarece belirlenen yaklaşık maliyetin altında olduğu dikkate alındığında, katılımında rekabet sağlanmış olan dava konusu ihalenin iptal edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Diğer yandan, davalı idare tarafından ihaleye katılan ancak teklifi değerlendirme dışı bırakılan Flora Sosyal ve Destek Hiz. Tic. Ltd. Şti firmasının 15.473.256,00TL fiyat teklif ettiği ve idare tarafından istenilen araçlardan Binek, Hafif Ticari Binek ve 8+1 Otomobil araçlar için 2020 model araç temin edileceğinin taahhüt edildiği, davacı şirketin ise bu tip araçlar için 2015 ve 2016 model araçları taahhüt ettiği, ihalenin bu haliyle sonuçlandırılması halinde ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanamayacağı ve kaynakların verimli kullanılmasının sağlanamayacağı ileri sürülmekte ise de, idarece yapılan kıyaslamanın, teklifi değerlendirme dışı bırakılan bir firmanın, kabul edilmeyen teklifi ile davacının kabul edilen teklifinin karşılaştırılmasının yapılmasının mümkün olmayacağı açık olduğundan itibar edilmemiştir.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu mahkeme kararı üzerine Kamu İhale Kurulu tarafından alınan 14.10.2020 tarihli ve 2020/MK-238 sayılı karar ile “1- Kamu İhale Kurulunun 21.04.2020 tarihli ve 2020/UH.II-790 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, idarenin ihalenin iptali kararının iptaline,” karar verilmiştir.

Anılan Mahkeme kararının temyiz edilmesi üzerine, bu defa Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 17.12.2020 tarihli ve E:2020/3314, K:2020/3740 sayılı kararında “4734 sayılı Kanun’un 39. maddesi ile, idareye, tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması ya da kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi durumlarda ihalede verilmiş tüm teklifleri reddederek ihaleyi iptal etme hususunda takdir yetkisi tanındığı açıktır.

Bu itibarla, davacı şirketin teklifinin tek geçerli teklif olduğu, bu teklifin ihalede belirlenen yaklaşık maliyet tutarının %97,73’üne tekabül ettiği ve yaklaşık maliyete çok yakın olduğu dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan temel ilkelerden rekabetin sağlanması, ihtiyacın uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri gözetilerek ihalenin iptal edilmesine dair işleme yönelik itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, anılan kararın iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesine yer verilerek “Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin 09.09.2020 tarih ve E:2020/1104, K:2020/1323 sayılı kararının bozulmasına, davanın reddine,” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 14.10.2020 tarihli ve 2020/MK-238 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 21.04.2020 tarihli ve 2020/UH.II-790 sayılı Kurul kararının hukuken geçerliğini koruduğuna,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle