Davacı Şirketin Teklifinin T.C. Kimlik Numarasının Teyidinin Ticaret Sicili Gazetesi Üzerinden Yapılamaması Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılmasına İlişkin Kısmında Hukuka Uyarlık Bulunmamaktadır

Karar No              : 2021/MK-51

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/268858 İhale Kayıt Numaralı “154-400 Kv Toplam 668 Adet Trafo Merkezinin 3. Etap Olarak 38 Kısım Halinde İşletilmesi İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/268858 ihale kayıt numaralı “154-400 Kv Toplam 668 Adet Trafo Merkezinin 3. Etap Olarak 38 Kısım Halinde İşletilmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Bmm Birleşik Müteahitler Müş. İnş. Pro. Tes. Kont. Danış. A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 21.10.2020 tarihli ve 2020/UH.I-1701 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Bozak Enerji San. ve Tic. A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 11.01.2021 tarih ve E:2020/2198, K:2021/36 sayılı kararında “…bu kararın davacı şirketin değerlendirme dışı bırakılmasana neden olduğu belirtilen kısımları yönünden iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu Kurul Kararının, davacı şirketin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısmının incelenmesinden;

Bakılan davada; idare tarafından sınır değerin altında teklif sunan isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında birim fiyat teklif cetvelindeki tüm kalemlerin cetveldeki haliyle açıklanması istenilen önemli teklif bileşeni olarak belirlendiği görülmekle birlikte, ihale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde bu kalemlerden bazılarının birçok alt bileşen barındırdığı anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, başvuruya konu ihalede sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin sağlıklı bir aşırı düşük teklif açıklaması yapmalarının mümkün olmadığı anlaşılmış olup, idare tarafından sınır değerin altında teklif sunan isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talep yazısı, ihale dokümanındaki açıklama istenilen teklif bileşenleri ile ilgili düzenlemeler göz önünde bulundurulduğunda idare tarafından mevzuata uygun bir sorgulama gerçekleştirilmediği, sorgulama yapılırken isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin ayrıntılı olarak belirlenmesi gerektiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde davacı şirket tarafından iptali istenen kısım yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

 İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme neticesinde davacı şirketin değerlendirme dışı bırakılması işlemi yönünden yapılan incelemede;

Olayda, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38.1.(b) maddesi ve İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7. maddesi uyarınca tüzel kişi isteklilerin, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini teklif kapsamında sunması gerektiği, davacı şirket tarafından teklifi kapsamında 17.05.2017 tarih ve 9328 sayı, 29.03.2017 tarih ve 9294 sayı, 02.08.2017 tarih ve9380 sayı, 12.03.2018 tarih ve 9534 sayı, 12.07.2017 tarih ve 9365 sayılı Ticaret Sicili Gazetelerinin sunulduğu, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet adresi üzerinden yapılan sorgulamada da söz konusu bilgilerin teyit edildiği, söz konusu gazetelerde Hüseyin Özdemir’in T.C. kimlik numarası bilgisine ulaşılamadığı, sunulan söz konusu belgelerin aday ve isteklinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler arasında sayıldığı ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet adresi üzerinden yapılan sorgulamada da söz konusu hususların aykırılığını gösteren bir bilgi ve belge bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 Dava konusu uyuşmazlıkta; yukarıda aktarılan mevzuat ve uyuşmazlık konusu olayın birlikte değerlendirilmesinden, her ne kadar davacı şirket tarafından esasen yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün doldurulmaması nedeniyle davacı şirketin tek ortağı Hüseyin Özdemir’in T.C. kimlik numarası tevsik edilememişse de, bu durumun ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği olduğu, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu eksikliklerin idarelerce tamamlatılabileceği hususları da göz önüne alındığında, ihaleyi yapan idarece bu kapsamda davacı şirket tarafından yeterlik bilgileri tablosunda belirtilen imza sirkülerinden T.C. kimlik numarasının teyidinin yapılabileceği anlaşıldığından, davacı şirketin teklifinin T.C. kimlik numarasının teyidinin Ticaret Sicili Gazetesi üzerinden yapılamaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Bu durumda; yukarıda yer verilen gerekçelerle dava konusu kurul kararının, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısımları yönünden iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

yrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 21.10.2020 tarihli ve 2020/UH.I-1701 sayılı kararının, 1’inci iddia kapsamında Bozak En. San. ve Tic. A.Ş. ile ilgili yapılan değerlendirmelerin ve 2’nci iddianın (a) ve (d) fıkraları kapsamında yer alan Bozak En. San. ve Tic. A.Ş. tarafından beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinde şirket ortağı ve müdürüne ait T.C. kimlik numarası bilgisinin açıkça belirtilmemesine yönelik değerlendirmelerin iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, ihalenin 10, 21, 23, 24 ve 32’nci kısımlarında ihale konusu işin kapsamını oluşturan iş kalemlerinden teklifte önemli kabul edilen iş kalemleri ile bu iş kalemleri içerisinde yer alan ve açıklanması istenen giderlerin idarece belirlenmesi, belirlenen önemli teklif bileşenlerinin teklifi sınır değerin altında olan geçerli teklif sahibi tüm isteklilere bildirilerek, aşırı düşük teklif sorgulama işleminin yenilenmesi hususunda 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle