5. Hukuk Dairesi         2018/13890 E.  ,  2019/10009 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

– K A R A R –

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Arazi niteliğindeki … köyü 145 ada 70 parsel sayılı taşınmaza net gelirine göre değer biçilmesinde ve ecrimisil bedelinin tahsiline karar verilmesinde yöntem itibariyle bir isabetsizilik görülmemiştir. Ancak;

1)Taşınmazın sulu tarım arazisi niteliği, konumu ve yüzölçümü dikkate alındığında değeri belirlenirken kapitalizasyon faiz oranının % 4 uygulanması gerekirken, bu oranın % 4,5 kabulü ile az bedel tespiti,

2)4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince açılan tespit ve tescil davalarında değerlendirmenin; aynı Kanunun 15/son maddesi uyarınca dava tarihi itibariyle yapılması gerekir.

Belirtilen nedenle; dava konusu taşınmaza dava tarihi olan 2015 yılı verileri esas alınmak suretiyle değer biçilmesi gerekirken, bu husus gözetilmeden 2014 yılı resmi verilerine göre değer biçen bilirkişi raporu doğrultusunda hüküm kurulması,

3)Dava konusu taşınmazın konumu ve bilirkişi raporunda belirtilen özelliklerine göre objektif artırıcı unsurun % 50 oranında uygulanması gerekirken yerinde olmayan gerekçelerle objektif değer artışı uygulanmaması suretiyle eksik bedel tespiti,

4)28/04/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7139 sayılı Kanun ile … 492 sayılı Harçlar Kanununa göre alınan harçlardan muaf hale geldiğinden harçtan muaf tutulması gerektiğinin düşünülmemesi,

5)Dava konusu taşınmaza fiilen hangi tarihte (ay, gün ve yıl olarak) el atıldığı taraflardan sorularak, el atma tarihine ilişkin tüm belgeler (yer teslim tutanağı, geçici ve kesin kabul tutanakları vs) getirtilip, el atma tarihinin 04.11.1983 tarihinden önce olduğunun tespiti halinde, maktu vekalet, sonra olduğunun belirlenmesi halinde ise nisbi vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Kabule göre de;

6)Mahkemece, davacı tarafın ıslah ettiği miktar üzerinden davanın kabulüne karar verildiği halde gerekçeli kararın 3 numaralı bendinde maddi hata sonucu fazlaya dair taleplerin reddine yazmak suretiyle infazda tereddüt oluşturacak şekilde hüküm kurulması,

7)Dava konusu taşınmazın yenileme öncesi eski parsel numarası belirtilerek tescil hükmü kurulması,

Doğru görülmemiştir.

Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davalı idareden peşin alınan harçların istenildiğinde iadesine, davacıdan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 20/05/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Ekle