Karar No              : 2019/MK-157

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2011/160798 İhale Kayıt Numaralı “16 Derslikli Kozlu Cengiz Topel İlköğretim Okulu İnşaatı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Zonguldak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından yapılan 2011/160798 İKN’li 16 Derslikli Kozlu Cengiz Topel İlköğretim Okulu İnşaatı ihalesine ilişkin olarak, Me-Sa İnşaat Mad. Hiz. San Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kamu İhale Kurulu’nun 30.01.2012 tarihli ve 2012/UY.I-639 sayılı kararı ile “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Erol Yaşa tarafından anılan Kurul Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Ankara 10. İdare Mahkemesi tarafından 06.04.2012 tarihli ve E:2012/491 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi üzerine Mahkeme kararının gereklerini yerine getirmek üzere Kurul tarafından 19.04.2012 tarihli ve 2012/MK-128 sayılı karar ile “1- 30.01.2012 tarih ve 2012/UY.I-639 sayılı Kurul Kararının iptaline, 2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun reddine,” karar verilmiştir.

Kamu İhale Kurulu’nun 2012/MK-128 sayılı kararına ilişkin olarak ME-SA İnşaat Madencilik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan temyiz başvurusu üzerine Danıştay Onüçüncü Dairesinin 12.02.2019 tarihinde verdiği E:2013/2485, K:2019/332 sayılı kararda “Dava konusu 19/04/2012 tarih ve 2012/MK-128 sayılı Kurul kararının sebep unsurunun Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 06/04/2012 tarih ve E:2012/491 sayılı yürütmeyi durdurma kararı olduğu, anılan Mahkemenin 29/05/2012 tarih ve E:2012/491, K:2012/909 sayılı iptal kararına karşı yapılan temyiz başvurusu sonucu Dairemizin 14/12/2018 tarih ve E:2012/2355, K:2018/4013 sayılı kararıyla Mahkeme kararının bozulmasına, davanın reddine kesin olarak karar verildiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin yürütmenin durdurulması kararı gerekçe gösterilerek tesis edilen dava konusu Kurul kararının [2012/MK-218] sebep unsuru yönünden hukuka aykırı hale geldiği anlaşıldığından, anılan Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.” denilerek dava konusu 2012/MK-128 sayılı Kurul kararının iptaline karar verildiği görülmüştür.

Danıştay kararında da belirtildiği üzere, 2012/UY.I-639 sayılı kararın iptaline yönelik açılan davada 10. İdare Mahkemesinin esasa ilişkin iptal kararı üzerine yapılan temyiz başvurusu sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesi tarafından Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiş, kararın uygulanmasını teminen 06.03.2019 tarihli ve 2019/MK-89 sayılı Kurul kararı ile “1-Kamu İhale Kurulunun 19.04.2012 tarihli ve 2012/MK-128 sayılı kararının iptaline,

 2-Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Kamu İhale Kurulunun 30.01.2012 tarihli ve 2012/UY.I-639 sayılı kararının hukuken geçerliliğini koruduğuna…” karar verilmiştir.

Sonuç olarak, Danıştay Onüçüncü Dairesinin E:2013/2485, K:2019/332 sayılı kararında iptaline hükmedilen 19.04.2012 tarihli ve 2012/MK-128 sayılı Kurul kararının halihazırda 06.03.2019 tarihli ve 2019/MK-89 sayılı Kurul kararı ile iptal edilmiş olduğu görüldüğünden, bu hususta karar verilmesine yer olmadığı sonucuna varılmıştır.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Danıştay Onüçüncü Dairesinin E:2013/2485, K:2019/332 sayılı kararında iptaline hükmedilen 19.04.2012 tarihli ve 2012/MK-128 sayılı Kurul kararının halihazırda 06.03.2019 tarihli ve 2019/MK-89 sayılı Kurul kararı ile iptal edilmiş olduğu görüldüğünden, bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle