Karar No              : 2020/MK-106

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/231870 İhale Kayıt Numaralı “Aydın-Denizli Devlet Yolu ( Aydın Çevre Yolu Ayr-Denizli Çevre Yolu Ayr Km:0+000 – 104+700 Arası) Muhtelif Kesimlerde Altyapı İyileştirmesi Ve Bsk Kaplama Onarımı Yapılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/231870 ihale kayıt numaralı “Aydın-Denizli Devlet Yolu (Aydın Çevre Yolu Ayr-Denizli Çevre Yolu Ayr Km:0+000 – 104+700 Arası) Muhtelif Kesimlerde Altyapı İyileştirmesi ve BSK Kaplama Onarımı Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Heltaş İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Karfen İnş. San. Turz. Enerji ve Tic. A.Ş.- AKH Mad. İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. – Öztaşoğlu Hafr. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 18.12.2019 tarihli ve 2019/UY.I-1656 sayılı karar ile “Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

Davacı Egecan Akarykt. Tem. Nak. İnş. Tur. San. Tic. A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 25.03.2020 tarihli ve E:2020/629, K:2020/574 sayılı kararında “…Uyuşmazlıkta;

Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin 41. maddesine göre makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine ilişkin bilgilere dokümanda yer verilmesi gerektiği,

Dava konusu ihaleye ilişkin idari şartnamede makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin başvuru veya teklif kapsamında sunulmasının zorunlu olduğunun belirtildiği,

İhaleye ait idari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.5.5 maddesinde “Asfalt – Plenti” ne ilişkin “1 Adet Kendi Malı” ve “En az 240 ton/saat kapasiteli ve toz tutuculu” olma özelliğinin arandığının belirtildiği,

İdari şartnamenin aynı maddesinde firmaların kendi malı olan makine ve ekipmanın teknik özellikleri ve kapasitelerinin tevsiki için gerekli belgelerin teklif dosyası kapsamında sunulmasının zorunlu olduğunun belirtildiği ve plentler için “Sanayi ve Ticaret Odaları’nın yetkililerince imzalanmış kapasite raporunun” istenildiği,

Şirket tarafından teklif dosyasında asfalt plentinin kendi malı olduğunu tevsiken dokümana uygun olarak alınmış SMMM tespit raporunun sunulduğu, rapor ekinde asfalt plentinin asgari 240 ton/saat kapasitesini tevsiken 5.6.2018 tarihinde Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası’nca düzenlenen noter onaylı 5.6.2020 tarihine kadar geçerli olan kapasite raporunun sunulduğu,

Kapasite raporunda Asfalt plentinin “Toz tutuculu olma” özelliğinin belirtilmediği, sadece plentin 300 ton/saat kapasiteye sahip olduğu bilgisine yer verildiği,

Davacı Şirkete ait asfalt plentinin “toz tutuculu” olma özelliğinin bulunup bulunmadığı hususunda taraflar arasında ihtilaf bulunmadığı gibi, bu “toz tutuculu” olma özelliğinin kapasite raporunda yer verilmesi gereken ve belgenin taşıması zorunlu asli unsurlarından olduğunun da davalı idarece ortaya konulmadığı, görülmektedir.

Bu durumda, dava konusu ihaleye davacı iş ortaklığı tarafından sunulan “asfalt plentine” ilişkin kapasite raporunda “toz tutuculu olma” özelliğinin belirtilmemiş olmasının “teklifin esasını değiştirecek nitelikte” olmadığı değerlendirildiğinden, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.6 maddesi uyarınca eksik bilgi ve belgenin tamamlattırılması mümkün iken, düzeltici işlem belirlenerek davacı iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 18.12.2019 tarihli ve 2019/UY.I-1656 sayılı kararının 7. iddia ile ilgili kısmındaki Egecan Akarykt. Tem. Nak. İnş. Tur. San. Tic. A.Ş.ye ilişkin değerlendirmelerinin iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Egecan Akarykt. Tem. Nak. İnş. Tur. San. Tic. A.Ş. tarafından teklif edilen asfalt plentinin “Toz tutuculu olma” özelliğinin bulunup bulunmadığı hususunun idarece Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.6 maddesi uyarınca tamamlatılması hususunda 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle