Tekliflerin Eşit Olması Kura İşleminin Bir Komisyon Üyesi Tarafından Gerçekleştirilmesi

Karar Tarihi : 04.01.2024

Karar No : 2024/UM.I-24

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İzmir Orman İşletme Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/1140086 İhale Kayıt Numaralı “İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Harcama Birimleri, 10 Orman İşletme Müdürlüğü, 2 Orman Fidanlık Müdürlüğü ve Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde Çalışan Memur Personel İçin Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İzmir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 20.11.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Harcama Birimleri, 10 Orman İşletme Müdürlüğü, 2 Orman Fidanlık Müdürlüğü ve Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde Çalışan Memur Personel İçin Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Iwallet Kurumsal Hizmetler A.Ş.nin 08.12.2023 tarihinde yaptığı

şikâyet başvurusunun, idarenin 08.12.2023 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.12.2023 tarih ve 122326 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2023/1449 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İdare Şartname’nin 7.1.ı maddesi uyarınca sadece bir adet marka tescil belgesi sunulmasının yeterli olduğu, kendilerinin ise hem Paulmark hem de Kimlik markalarına ait marka tescil belgeleri ile mağaza anlaşmalarını sundukları, teklif değerlendirmesinin Kimlik markası için sunmuş oldukları belgeler üzerinden yapılması durumunda tekliflerinin geçerli bulunmasının mümkün olduğu, dolayısıyla Paulmark markasına ait marka tescil belgesinin Türkiye Patent Enstitüsü (TPE) internet sayfasından teyit edilemediği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, kaldı ki TPE’nin internet sitesi üzerinden teyit yapılamamış olmasının belgenin geçersiz olduğu anlamına gelmediği, konuyla ilgili olarak TPE ile yazışma yapılması halinde sunmuş oldukları belgede herhangi bir geçerlilik sorunu bulunmadığının tespit edilebileceği, idarenin şikayete cevap yazısında Paulmark markasına ait marka tescil belgesinin aslının sunulmadığının ifade edildiği, ancak

sunulan belgenin asıl belge hükmünde olduğu,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İdarece 20.11.2023 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen yazı ile beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulmasının talep edilmesi üzerine, anılan istekli tarafından Kimlik ve Paulmark markalarına ilişkin marka tescil belgelerinin sunulduğu,

İhale komisyonu kararı incelendiğinde, başvuru sahibi isteklinin teklifinin Paulmark için verilen marka tescil belgesinde marka sahibi olarak Kayatürkler Tekstil Turizm İth İhr. Gıda ve Tarım Ürünl. San. ve Tic. A.Ş. olduğu görülmekle birlikte, TPE kurumunun internet sitesinden yapılan sorguda marka sahibinin Kocaeli Alışveriş Hizmetleri İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi olduğunun görüldüğü gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından Paulmark markası için sunulan marka tescil belgesinde marka sahibi olarak Kayatürkler Tekstil Turizm İth İhr. Gıda ve Tarım Ürünl. San. ve Tic. A.Ş olduğu görülmekle birlikte, marka tescil belgesine ilişkin anılan istekli tarafından sunulan detay bilgileri ile TPE kurumunun internet sitesi üzerinden yer alan detay bilgilerinde, marka sahibi adının dışındaki diğer bilgilerin (tescil numarası, tescil tarihi, nice sınıfları, başvuru numarası, vekil bilgileri) birbiriyle örtüştüğü görülmüştür.

Bu çerçevede, Paulmark markası için sunulan marka tescil belgesinin geçerli olup olmadığı hususu araştırılmaksızın karar verilmiş olmasının yerinde olmadığı değerlendirmekle birlikte, başvuru sahibi istekli tarafından Kimlik markasına ilişkin olarak da marka tescil belgesi beyanında bulunulduğu ve beyanı tevsiken sunulan marka tescil belgesinde marka sahibinin Kayatürkler Tekstil Turizm İth İhr. Gıda ve Tarım Ürünl. San. Ve Tic. A.Ş. olduğu, başvuru sahibi tarafından sunulan Ek-3 Mağaza Zinciri Antlaşması’nın da yine aynı şirket tarafından imzalanmış olduğu, mağaza zinciri anlaşmasında herhangi bir marka isminin yer almadığı, Kimlik markası için sunulan marka tescil belgesine ilişkin detay bilgileri ile TPE kurumunun internet sitesi üzerinden yer alan detay bilgilerinin örtüştüğü hususları dikkate alındığında, Kimlik markası için sunulan marka tescil belgesi dikkate alınmak suretiyle yeterlik değerlendirmesi yapılmasının yeterli olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Iwallet Kurumsal Hizmetler A.Ş.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumu’na yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.