Başvurunun Süre Yönünden Haksız Olarak Reddedilmiş Olması

Karar No              : 2021/MK-182

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2012/91942 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Hizmeti (10 Kısım)” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

          Milli Savunma Bakanlığı Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından yapılan 2012/91942 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Hizmeti (10 Kısım)” ihalesine ilişkin olarak, Limon End. Yemek ve Hizmetleri San. Tic. A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 14.11.2012 tarih ve 2012/UH.I-4300 sayılı karar ile “…Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Limon End. Yemek ve Hizmetleri San. Tic. A.Ş. tarafından Kamu İhale Kurulu’nun 14.11.2012 tarih ve 2012/UH.I-4300 sayılı kararının iptali talebiyle açılan davada Ankara 3. İdare Mahkemesinin 19.09.2014 tarihli ve E:2013/193, K:2014/1272  sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesinin 28.01.2021 tarihli ve E:2015/1805, K:2021/341 sayılı kararında “… Dosyanın incelenmesinden, 25/07/2012 tarihli ihale komisyon kararı uyarınca davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik 17/08/2013 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararının bildirimine ilişkin yazının incelenmesinden, yukarıda belirtilen Anayasal zorunluluk karşısında ihaleyi yapan idareye yapmış bulunduğu şikâyet başvurusunun süresinde olmadığının kabul edilemeyeceği anlaşıldığından, başvurunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır…

Açıklanan nedenlerle; Davacının temyiz isteminin kabulüne, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 19/09/2014 tarih ve E:2013/193, K:2014/1272 sayılı kararının bozulmasına” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

           1) Kamu İhale Kurulu’nun 14.11.2012 tarih ve 2012/UH.I-4300 sayılı kararının iptaline,

2) Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibine idareye sunulan şikâyet dilekçesi üzerine idarece verilen cevap ile temsil belgesine ilişkin eksikliğin tamamlanmasını teminen tebligat yapılmasına,

   Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle