Karar No              : 2020/UM.II-805

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/79743 İhale Kayıt Numaralı “Çevik Kuvvet Personeline Kumanya” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 17.03.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Çevik Kuvvet Personeline Kumanya” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 25.03.2020 tarih ve 15414 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/571 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle;

1) Teknik Şartname’nin 4.5’inci maddesinde “4.5. İdare kumanyaları ihtiyaca göre; ambalajlanmış ve kraft çantalara paketlenmiş halde veya yerleşkeler içinde hazır bekleyen personele tabaklarda servis yapılması şeklinde isteyebilecektir. Kumanyaların tabaklarda servis yapılması halinde ambalajlama bedeli ve kraft paket ücreti olarak her bir kumanya için 2,50 TL hakediş bedelinden düşülecektir. İstenen kumanyaların ambalajlı olarak üretilen ve herhangi bir ambalajlama gerektirmeyen konserve ve benzeri ürün olması halinde ambalajlama bedeli olarak her bir kumanya için 1,50 TL hakediş bedelinden düşülecektir. Ambalajlama ve kraft paket ücreti TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre 3 (üç) ayda bir idare tarafından güncellenecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, ancak birim fiyat cetvelinde sadece 1.200.000 adet 2000 kalorilik kumanya alımı yapılacağının yazıldığı, idare tarafından tabaklarda servis yapılması, kraft çantalı ve ambalajlama gerektirmeyen konserve ve benzeri ürünün kaçar adet olacağı açıkça yazılmadığından gerçekçi ve sağlıklı bir maliyet hesaplaması yapılamadığı, bu sebeple teklif oluşturulamadığı, gerçekçi ve sağlıklı bir şekilde maliyet hesaplaması yapabilmesi ve teklif oluşturabilmesi için 1.200.000 adet kumanya içinden kaç adet tabaklarda servis yapılacağı, kraft çantalı ve kaç adet konserve verileceğinin açıkça yazılması gerektiği, bunun yanı sıra Şartname’de yazıldığı üzere yemeğin tabaklarda servis edilmesinin istenildiği, bu durumda söz konusu işte servis için ve servis sonrası hizmetleri için personel çalıştırılmasının gerekeceği, kaç adet personelin çalıştırılacağının da belli olmadığı, dolayısıyla ihalenin hizmet alımı ihalesi olması gerektiği, fakat mal alımı olarak ihaleye çıkıldığı, bu nedenle ihalenin iptal edilerek hizmet alımı olarak tekrar düzenlenmesi gerektiği,

2) Teknik Şartname’nin 4.6’ncı maddesine göre, yüklenicinin gıda maddelerinin pişirilerek hazır kumanya haline getirilmesi, hazır hale gelmiş kumanyaların yapısını bozmayacak şekilde paket haline getirilmesi ve her türlü işlemin İstanbul il merkezi sınırları içerisinde TSE standartlarına uygun kendi tesislerinde veya noter tasdikli sözleşme imzalayarak kiraladığı başka bir firmanın üretim tesislerinde olacağının belirtildiği, ancak TSE’nin hangi standardına uygun olacağına yer verilmediği, ayrıca söz konusu standartlara ilişkin belgelerin teklif dosyası kapsamında sunulup sunulmayacağına yer verilmediği, bununla birlikte üretim alanının kiralanması halinde kira tutarının ne olacağının da belirtilmediği ve tereddüt oluşturduğu, kira tutarının farklılık gösterebileceği, bu durumun tereddüt yaşanmasına ve maliyet hesabının sağlıklı şekilde yapılamamasına sebep olduğu, ayrıca yüklenicinin İstanbul il merkezi sınırları içerisinde kiralayacağı işletmenin İşletme Kayıt Belgesi’ni kendi adına çıkarması gerektiği, ancak Şartname’de söz konusu belgeye yer verilmediği, üretimin idare mutfağında yapılması halinde de söz konusu iş için personel çalıştırılacağı ve ihale konusu işin mal alımı değil hizmet alımına döneceği, bu nedenle ihalenin iptal edilerek hizmet alımı olarak tekrar düzenlenmesi gerektiği,

3) Teknik Şartname’nin 5.5’inci maddesinde “Bayrampaşa ve Üsküdar Hizmet binalarında gösterilen alanda kullanılacak araç gereç listesi”  başlığı altında 30 kalemden oluşan demirbaş listesine yer verildiği, yükleniciden istenen demirbaşlara bakıldığında tüm makine ve ekipmanın sıcak yemek üretimi ve servisi için kullanılacağının ve ihale konusu alımın mal alımı değil hizmet alımı olduğunun da aşikar olduğu, zira mal alımı ihalelerinde firmalardan demirbaş istenmesinin mümkün olmadığı, bu nedenle ihalenin iptal edilerek hizmet alımı olarak tekrar düzenlenmesi gerektiği,

4) Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinde yüklenicinin çalıştıracağı personeli ile ilgili hususlar başlığı altında hizmet işinde çalışacak personelin çalışma esasları, kılık kıyafeti vb. gibi belirlemelerin yapıldığı, ancak çalışacak personel sayısının belirtilmediği, sadece her kumanya arabasında en az 2 adet kumanya dağıtım personeli olacağına yer verildiği, toplam işçi sayısı dışında işçilerle ilgili tüm hususlara Şartnamede yer verildiği, işçi sayısı belli olmadığı için sağlıklı bir maliyet çalışmasının yapılamadığı, söz konusu belirsizliğin ortadan kaldırılması için toplam sayının belirlenmesi gerektiği, ayrıca çalışacak firma personellerinin tüm çalışma esasları belirtilerek de ihalenin mal alımı değil hizmet alımı olduğunun idare tarafından tescillendiği, bu nedenle ihalenin iptal edilerek hizmet alımı olarak tekrar düzenlenmesi gerektiği,

5) Teknik Şartname’nin 9’uncu maddesinde idare tarafından 139 adet yemek ve yiyeceğin adları, toplam gramajları ve içerisinde kullanılması gereken gıdaların gramajlarının belirtildiği, bu yemeklere bakıldığında çoğunluğunun sıcak yemek olduğu, aslında söz konusu ihalenin büyük bir kısmının sıcak yemek hazırlanmasından ve servisinden oluştuğu, bu nedenle ihalenin iptal edilerek hizmet alımı olarak tekrar düzenlenmesi gerektiği,

6) Teknik Şartname’de 44 adet menünün belirlendiği ve kumanyaların bu menülerden oluşacağının belirtildiği, ancak hangi menüden kaç adet satın alınacağının belirtilmediği, her menünün maliyetinin farklı olacağı, dolayısıyla menülerin adetleri belli olmadığından maliyet hesabı yapılamadığı, aynı şekilde sıcak yemek evsafları ve gramajlarının da belirtilmediği fakat kaç adet sıcak yemek alımı yapılacağı belli olmadığından bununla ilgili de maliyet hesabı oluşturulamadığı, bu nedenle alımı yapılacak olan 1.200.000 adet 2.000 kalorilik kumanya içerisinde kaç adetinin sıcak yemek olacağı ve 44 adet menüden kaçar adet olacağı belirtilerek Şartname’de tekrar düzenleme yapılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “…İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi…” hükmü bulunmaktadır.

Anılan Kanun’un “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin anılan Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği belirtilmiş olup, başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması hallerinde başvurunun reddine karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin onbirinci fıkrasında “İlana ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik başvurularda, şikâyet dilekçesi ekine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belge eklenmesi zorunludur.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in ekinde yer alan “Şikâyet Başvuru Dilekçesi Örneği”nin Ekler kısmındaki “Not” başlığı altında “3- İlana ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik başvurularda, şikâyet dilekçesi ekine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belge eklenmesi zorunludur.” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: Çevik Kuvvet Personeline Kumanya Alımı

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü: 1.200.000 Adet 2.000 Kalorilik Kumanya Alımı. Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yerler: Yüklenici firma hazırladığı kumanyaları sabah göreve çıkan personel için en geç saat 06.00 da, şubede hazır bulunan personel için en geç saat 11:30?da, gece göreve çıkacak personel için ise en geç saat 17:00?da Kumanya Dağıtım Merkezlerine (Çevik Kuvvet Bayrampaşa ve Üsküdar Yerleşkesi) idarenin önceden belirttiği sayıda teslim edecektir” düzenlemesi yer almaktadır.

İdare tarafından ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen 17.03.2020 tarihli ihale komisyonu kararı incelendiğinde, söz konusu ihalede 14 ihale dokümanı indirildiği ve ihaleye 6 istekli tarafından teklif sunulduğu, başvuru sahibi tarafından ihaleye teklif sunulmadığı,  ihaleye teklif sunan bir isteklinin teklifinin muhtelif gerekçelerle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin N Kurumsal Hizmetler ve Danışmanlık A. Ş. – Vera Gurme Yemek Üretim Organizasyon Turizm Gıda Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’e göre ilana ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik başvuruda bulunacak gerçek veya tüzel kişilerin, ihale konusu alanda faaliyette bulunup bulunmadığının tespiti için ihaleyi yapan idareye sunulan şikâyet dilekçesi ekine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belgeyi eklemesi gerekmektedir.

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikâyet başvurusunda bulunulmasıdır.

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde, başvuru sahibinin ihale dokümanını 11.03.2020 tarihinde indirdiği, başvuru sahibi tarafından 11.03.2020 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu şikâyet dilekçesinin 5 sayfadan oluştuğu ve şikâyet dilekçesinin ekinde imza sirküleri, temsile ilişkin 06.08.2019 tarih ve 9884 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi ve EKAP üzerinden ihale dokümanı indirildiğine ilişkin formun sunulduğu görülmüştür.  Bu bağlamda başvuru sahibi tarafından şikâyet dilekçesi ekinde yer alan belgeler içerisinde ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin herhangi bir belgenin sunulmadığı görülmüştür.

Yapılan incelemede başvuru sahibinin şikâyet dilekçesi kapsamında ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin bir belgenin eklenmediği anlaşıldığından, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin onbirinci fıkrasında yer alan “İlana ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik başvurularda, şikâyet dilekçesi ekine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belge eklenmesi zorunludur.” hükmü gereğince başvurunun şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle