Başvuru Sahibi Tarafından Sunulan Kataloğun Tetkiki Neticesinde, Kataloğun Teknik Şartname’de Detaylı Olarak Kaleme Alınan Teknik Kriterleri İhtiva Etmediği Anlaşıldığından, Başvuru Sahibinin Değerlendirme Dışı Bırakılmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı

Karar No              : 2021/UM.I-836

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/727597 İhale Kayıt Numaralı “İşletme ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Mezbaha Şube Müdürlüğüne Modüler Kesim Ünitesi ve Ekipmanları Alımı (Türkelli ve Tire)” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Daire Başkanlığı Mal Alımları Şube Müdürlüğü tarafından 05.02.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İşletme ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Mezbaha Şube Müdürlüğüne Modüler Kesim Ünitesi ve Ekipmanları Alımı (Türkelli v Tire)” ihalesine ilişkin olarak Ertuğrul Tıraş – Gökkuşağı Yapı Sistemleri İnş. Taah. ve San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 12.03.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.03.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.03.2021 tarih ve 15982 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.03.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/573 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, arıtma sistemine ilişkin olarak teklifleri kapsamında teknik özellikleri gösteren teknik görsel föy listeleri ile katalog sunulmasına rağmen, idarece sadece katalog sunulduğu, sunulan katalogda teknik özelliklerin yer almadığı ve teknik özellikleri gösteren başkaca bir doküman sunulmadığı belirtilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bu durumun mağduriyetlerine sebebiyet verdiği ve ihalede şaibeli durumları akla getirdiği dolayısıyla ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “…İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları…” hükmüne yer verilmiştir.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf istenebilir. Özel imalat süreci gerektiren mal alımları hariç, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar içeren doküman istenilmesi durumunda katalog istenilmesi zorunludur. İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara ilişkin sorulara teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilir.

(2) İdare tarafından numune sunulmasının istenilmesi durumunda, hangi kalem/kalemler için numune istenildiği, numunenin sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede belirtilir.

(3) Numune sunulması istenilen kalem/kalemler için yeter sayı ve nitelikte numune alınması idarenin sorumluluğundadır. Malın niteliğinin birden fazla numune değerlendirmesi yapmaya uygun olup olmadığı ile kullanım ömrü dikkate alınarak en az bir adet numunenin idarede muhafaza edilmesi gerekir. Kurul ya da yargı kararları üzerine yeniden değerlendirme muhafaza edilen numune üzerinden yapılır.

(4) İhale dokümanında istenilen sayıda ve nitelikte numune, başvuru veya teklif dosyası ile birlikte idareye teslim edilir. Tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde numunenin teslim tarihi ve teslim adresi, idare tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında belirlenir ve ilgililere tebliğ edilir. İhale dokümanında düzenleme yapılması halinde numune, ihale veya son başvuru tarih ve saatine, tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde ise idare tarafından belirlenen teslim tarih ve saatine kadar posta veya kargo yoluyla da teslim edilebilir. Teslim edilen numunenin üzerinde, ihale, aday veya istekli bilgileri ile numune sunulan kalem bilgilerine yer verilir. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınarak, talep edilmesi halinde tutanağın bir sureti aday veya istekliye verilir.

(5) İhale komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda diğer katılım ve yeterlik belgeleri uygun bulunan aday ve isteklilerin numunelerinin değerlendirilmesine geçilir. İdare tarafından gerekli görülen hallerde, numune değerlendirilmesinin yapılacağı yer, tarih ve saat bilgisi aday veya isteklilere bildirilir. Numune değerlendirilmesinde numunenin fiziksel nitelikleri ile ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan inceleme sonucunda, hazırlanacak tutanakta numunenin uygunluk durumu belirtilir ve uygun bulunmaması durumunda buna ilişkin gerekçelere yer verilir.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi” başlıklı 16’ncı maddesinde “…16.9 Katalog, kılavuz, çizim, fotoğraf vb. belgeler ve/veya numune istenen ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgelerden ve/veya numune üzerinden teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesi yapılır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan belgeler ve/veya numune üzerinden teknik değerlendirme yapılmasının öngörülmemesi halinde ise bu durumun ihale dokümanında belirtilmesi koşuluyla istenen belgelerin ve/veya numunenin sadece teklif ekinde sunulup sunulmadığına bakılır.” açıklaması,

Anılan Tebliğ’in “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 57’nci maddesinde “57.1. İdareler tarafından malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana yönelik düzenlemelerde, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi esas alınmalıdır.

57.2. Aday veya istekli tarafından numunenin idareye teslim şekli ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede ayrıntılı bir şekilde yapılacaktır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınacak; bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilecektir.

57.3. İdare tarafından teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanın yeterlik belgesi olarak istenilmesi durumunda ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin ilgili maddesinde bu husus belirtilecek; aday veya istekli tarafından bu dokümanın nasıl hazırlanacağı ile bu dokümanda açıklanacak hususlar ise ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde ya da teknik şartnamede düzenlenecektir.” açıklaması yer almaktadır.

Başvuru konusu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde, “7.5.6. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içerecek belgeler;

İstekliler; deri yüzme makinesi, ayak-boynuz kesme makası, döş açma testeresi, karkas bölme testeresi, jeneratör ve arıtma sisteminin teknik özelliklerini gösteren  katalog, broşür vb. dokümanları teklifleri birlikte vereceklerdir. Sunulan belgeler üzerinde Teknik Şartnamedeki değerlere uygunluk aranacaktır. Teknik Şartnameyi karşılamayan teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin 1.61’nci maddesinde “Arıtma Ünitesinin Özellikleri” sıralanmıştır.

Izgara Ünitesi (2 Adet) (2 x 1 Adet)

Kaba Izgara tipinde olacaktır

Minumum 15 mm. ızgara aralığına sahip olacaktır.

Sıcak daldırma galvaniz kaplı çelik malzemeden olacaktır.

Izgara Kanalı (2 Adet) (2 x 1 Adet)

Minumum 60*200*170 cm. boyutlarında betonarme olacaktır.

Dengeleme Haznesi:

Minumum 400*400*2500 cm. boyutlarında betonarme olacaktır.

Besleme Pompası (2 Adet) (2 x 1 Adet)

Dalgıç pompa tipinde olacaktır.

5 m3 /Saat kapasiteli olacaktır.

6m S.S. basınç özellikli olacaktır.

Motor gücü minumum 0,4 kW olacaktır.

DAF Ünitesi (2 Adet) (2 x 1 Adet)

Lamellalı olacaktır.

Minumum 150*300*250 cm. boyutlarında olacaktır.

ST-37 çelik, epoksi korumalı malzemeden olacaktır.

Minumum 0,25 kW sıyırıcı gücü olacaktır.

Minumum 14 d/dk sıyırıcı devri olacaktır.

Sıyırıcı malzemesi ST-37 iki kat epoksi korumalı malzemeden olacaktır.

Basınçlandırma pompası minumum 0,4 kW 3 m3 /h 5 mss gücünde olacaktır.

Basınçlandırma tankı minumum 100 Lt. çelik malzemeden imal edilecektir.

Kompresör 100 Lt. kapasiteli olacaktır.

Paket Ünite ( 2 Adet) (2 x 1 Adet)

60 m3 /gün kapasiteli olacaktır.

Minumum 200*800*250 cm. boyutlarında olacaktır.

ST-37, trapez formlu, epoksi yüzey korumalı malzemeden imal edilmiş olacaktır.

Difüzör Sistemi ( 2 Adet) (2 x 1 Adet)

TSE Onaylı Delikli PVC malzemeden olacaktır.

Havalandırıcı (Blower) ( 2 Adet) (2 x 1 Adet)

Yarı kanallı, tek fanlı, tek kademeli tipinde olacaktır.

Minumum kapasitesi 180m3 /Saat olacaktır.

Minumum 250 mbar basınç kapasiteli olacaktır.

Motor gücü minumum 4 kW olacaktır.

Tahliye Pompası (2 Adet) (2 x 1 Adet)

Dalgıç pompa tipinde olacaktır.

Minumum kapasitesi 10 m3 /Saat olacaktır.

Minumum 4 mss basınca dayanıklı olacaktır.

Motor gücü minumum 0,4 kW olacaktır.

Fazla Çamur Pompası (2 Adet) (2 x 1 Adet)

Dalgıç pompa tipinde olacaktır.

Minumum 3 m3 /Saat kapasiteli olacaktır.

Minumum 4 mss basınca dayanıklı olacaktır.

Motor gücü minumum 0,4 kW olacaktır.

Çamur Yoğunlaştırıcı (2 Adet) (2 x 1 Adet)

Dikey tip olacaktır.

Minumum kapasitesi 2000 lt. olacaktır.

Filtre Besleme Pompası (2 Adet) (2 x 1 Adet)

Hava diyaframlı tipinde olacaktır.

Minumum 3 m3 /Saat kapasiteli olacaktır.

2 bar basınca dayanıklı olacaktır.

Filitre Pres (2 Adet) (2 x 1 Adet)

Manuel açık deşarj tipinde olacaktır.

Minumum 500*500 10 plaka kapasitesinde olacaktır.

Poli Ünitesi (2 Adet) (2 x 1 Adet)

300 lt PE malzemeden deposu olacaktır.

0,18 kwW gücünde hızlı tip karıştırıcılı olacaktır.

Pompa özelliği 5Lt/5 bar olacaktır.

Klor Dozaj Pompası (2 Adet) (2 x 1 Adet)

Selenoid Tip, On-Off kontrollü olacaktır.

0-5 Lt/Saat ayarlanabilir kapasiteli olacaktır.

Minumum 7 bar basınca dayanıklı olacaktır.

Motor gücü minumum 0,01 kW olacaktır.

Kumanda Panosu (2 Adet) (2 x 1 Adet)

Dahili tip olacaktır.

Polietilen malzemeden önden kapaklı olacaktır.

Termik, Manyetik tip motor koruma özellikli olacaktır.

 Paket arıtma ünitesinde kullanılacak boru ve fittings malzemeler tamamıyla TSE onaylı olacaktır.

 Paket arıtma ünitesi ile ilgili mimarı projeler Muayene ve Kabul Komisyonu işlemleri sırasında idareye teslim edilecektir.

 Paket arıtma ünitesi tüm malzemeleriyle, devreye alınmış şekilde gerekli testleri yapılarak çalışır durumda teslim edilecektir.

 İşletme personeline Paket Arıtma Ünitesinin çalıştırılması ve bakımı ile ilgili Yüklenici tarafından ücretsiz eğitim verilecektir.

 Paket Arıtma Ünitesi ile ilgili “İşletme Talimatnamesi” hazırlanarak idareye teslim edilecektir.

 Üniteye kadar gerekli tüm elektrik hattı yüklenici tarafından tedarik edilecektir.

 Atık suların arıtma ünitesine iletilmesi, arıtılmış suyun tesis çıkışından uzaklaştırılması yüklenici tarafından uygulanacak tesisat tarafından sağlanacaktır.

 Atıksuların mezbaha tesisinden uzaklaştırılması 2016 yılında yayımlanan “İZSU ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ”ne uygun olarak yapılacaktır.

Atık su numunesi alınarak laboratuvar analizine gönderilecek ve ilgili yönetmeliğe göre uygun olduğu görüldükten sonra kabulü yapılacaktır. Analiz ücreti yüklenici tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Başvuru sahibi İş Ortaklığı tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablolarında  “Katalog ve/veya fotoğraf” sütununda “Arıtma sistemleri, 16 sayfa (Sistem Park Arıtma ve Çevre Teknolojileri firmasına ait katalog)” ifadesinin yer aldığı, idarenin EKAP üzerinden gönderdiği 15.02.2021 tarih ve 36666356-934-1-211 sayılı yazı ile 22.02.2021 tarihine kadar beyan edilen hususların tevsikinin talep edilmesi üzerine başvuru sahibince 22.02.2021 tarih ve 64407 sayı ile idare kayıtlarına alınan yazı ekinde diğer bir takım belgeler ile birlikte tanıtıcı dokümanların idareye sunulduğu görülmüştür.

İdarece, başvuru sahibinin teklifinin, arıtma sistemi kataloğu adı altında Sistem Park Arıtma ve Çevre Teknolojileri firmasına ait firma tanıtım kataloğunun sunulduğu, sunulan katalogda, Teknik Şartname’nin 1.61’inci maddesinde yer alan ürün/ürünlere ait teknik özelliklerin gösterilmediği belirtilerek İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesine (Sunulan belgeler üzerinde Teknik Şartnamedeki değerlere uygunluk aranacaktır. Teknik Şartnameyi karşılamayan teklifler değerlendirme dışı kalacaktır) istinaden değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ve daha sonra idareye sunulan Sistem Park Arıtma ve Çevre Teknolojileri firmasına ait 16 sayfadan müteşekkil tanıtım kataloğunun incelenmesi neticesinde, kataloğun idarece istenen teknik bilgileri içermekten ziyade genel olarak anılan firmayı tanıtıcı nitelikte olduğu, bu cümleden olmak üzere tescil ve yeterlilik belgeleri, arıtma sistemi de dahil olmak üzere firma tarafından sunulan sistemler ve referanslar gibi hususlara yer verildiği dolayısıyla başvuru sahibince sunulan tanıtıcı dokümanda, teknik şartnamede arıtma sistemine yönelik kaleme alınan teknik özelliklerin yer almadığı görülmüştür.

Ayrıca, başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesine eklediği ve idareye sunduğunu iddia ettiği arıtma sisteminin teknik özelliklerini gösteren teknik görsel föy listelerine, idarece gönderilen ihale işlem dosyasında rastlanmamış ve bu tanıtıcı dokümana ilişkin olarak yeterlik bilgileri tablosunda da herhangi bir beyanda bulunulmamıştır.  

Teknik Şartname’de, alımı yapılmak istenen modüler kesim ünitesinin bir parçasını oluşturan arıtma sistemine ilişkin olarak detaylı teknik kriterlere yer verilmiştir. Bu kriterlerin isteklilerin teklif ettiği sistemlerce karşılanıp karşılanmadığını değerlendirebilmek için isteklilerden katalog, broşür vb. dokümanların teklif kapsamında sunulması talep edilmiş ve bu husus yeterlik kriteri olarak da öngörülmüştür.

İsteklilerden teknik bilgileri ihtiva eden katalog/broşür istenmesinin amacı, teklifin idarece aranan kriterleri karşılayıp karşılamadığını tespit etmektir. Başvuru sahibi tarafından sunulan kataloğun tetkiki neticesinde, kataloğun Teknik Şartname’de detaylı olarak kaleme alınan teknik kriterleri ihtiva etmediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı, bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle