Karar No              : 2021/UY.I-1872

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/414213 İhale Kayıt Numaralı “Nevşehir-Kozaklı Bağlıca ve Eşe Dereleri Üst Havza Islahı Yapımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü tarafından 13.08.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Nevşehir-Kozaklı Bağlıca ve Eşe Dereleri Üst Havza Islahı Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Dakka İnş. İhr. İth. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 06.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 22.09.2021 tarih ve 43762 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1567 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ekonomik açıdan en uygun teklifi vermiş olmalarına rağmen, fiyat dışı unsur puanlamasında esas alınacak olan, yeterlik değerlendirmesine esas iş deneyimi haricindeki iş deneyim belgesi üzerinden yapılan fiyat dışı unsur puanlaması nedeniyle ihale konusu işin daha yüksek bedele ihale edildiği; isteklilerin yeterliklerinin tespit edilmesi amacıyla istenebilecek olan bilgi ve belgelerin fiyat dışı unsur olarak belirlenmesinin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu, yine proje ve teknik şartnamelere göre işi yapacak olan istekliler arasında salt idareye daha önce yapılan bir işe ait iş bitirme belgesine sahip olunmasından hareketle ayrımcılık yapılmasının temel ilkelere aykırılık teşkil ettiği; kaldı ki fiyat dışı unsur puanlamasında esas alınabilecek EKAP’ta kayıtlı iş bitirme belgelerinin mevcut olduğu, bu belgenin sehven sunulmadığı, EKAP üzerinden söz konusu belgenin teyit edilebileceği; sonuç olarak teklifleriyle ilgili değerlendirmenin yeniden yapılarak ihalenin en uygun teklifi veren kendileri lehine sonuçlandırılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.” hükmü,

Aynı Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir…” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinde “İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

(5) e-teklifler EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir…

(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde ise, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifikası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için ise yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan veya yeterlik sertifikasının geçerlik süresi ihale tarihinden önce dolan teklifler değerlendirme dışı bırakılır…” hükmü,

İdari Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde “35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

35.1.1. …

Fiyat Dışı Unsur Tanımı: İsteklinin DSİ. Genel Müdürlüğüne ait, ihale ilan tarihi itibariyle geçici kabulü yapılan ve teklif edeceği bedelinin % 40?ın dan fazla olan AIX iş bitirme belgesi üzerinden puanlama yapılacaktır.

* Yeterlilik için sunulan iş deneyim belgesine konu iş hariç.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde teknik değer nitelik puan hesabı her bir ortak için ayrı ayrı yapıldıktan sonra ortaklık oranı ile çarpılacaktır. İstekliye ait teknik değer nitelik puanı ortakların ortaklık oranına göre değerlendirmeye alınacak puanlarının toplamı olacaktır. İstekliler Teknik Değer Nitelik Puan hesaplamasında değerlendirilmesini istediği iş bitirme belgelerini ve bu iş bitirme belgelerini içeren tabloyu da bilgi amaçlı olarak teklifleri kapsamında sunacaktır.

35.1.2. Fiyat dışı unsurların değerlendirilmesine ilişkin bilgi ve belgeler yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecektir…” düzenlemeleri bulunmaktadır. İhale ilanının 5’inci maddesinde de fiyat dışı unsurlara ilişkin söz konusu düzenlemelere yer verildiği görülmektedir. 

Başvuru sahibi Dakka İnş. İhr. İth. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda yeterlik için gerekli olan iş deneyimi bakımından beyanda bulunulduğu, bunun dışında herhangi bir iş deneyim belgesine ilişkin bilgi beyan edilmediği; idare tarafından fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklilerce ise Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun diğer belgelere ilişkin satırlarında, yeterlik için gerekli olan iş deneyimi haricinde bir iş deneyim belgesine ilişkin bilgilerin beyan edildiği tespit edilmiştir. 

Yukarıda aktarılan hususlar çerçevesinde, ihale ilanının 5’inci maddesi ve İdari Şartname’nin 35’inci maddesinde yer verilen fiyat dışı unsur puanlamasına ilişkin şikâyet başvurusunun 16.07.2021 olan ilan tarihini izleyen günden itibaren 10 gün içinde yapılması gerektiği, başvuru sahibince ise 06.09.2021 tarihinde idareye başvuruda bulunulduğu, bu nedenle ihale ilanı ve ihale dokümanındaki hususlara yönelik bu iddialar bakımından başvurunun süre yönünden reddinin gerektiği anlaşılmıştır.

Diğer taraftan yeterlik bilgileri tablosu sunulan ve tekliflerin elektronik ortamda alındığı başvuru konusu ihalede fiyat dışı unsurlara yönelik değerlendirmelerin istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinden yapıldığı, nitekim şikâyete konu fiyat dışı unsur bakımından da İdari Şartname’de ilgili bilgilerin beyan edileceğinin düzenlendiği; başvuru sahibince ise Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda söz konusu fiyat dışı unsura ilişkin herhangi bir beyanda bulunulmadığı; başvuru sahibi tarafından fiyat dışı unsur puanlamasında esas alınabilecek belgenin sehven sunulmadığı iddia edilmiş olmakla beraber, ihaleye katılım aşamasında bilgileri beyan edilmemiş olan bu belgenin mevcut aşamada dikkate alınmasının mümkün olmadığı; sonuç olarak idarece kesinleşmiş ihale dokümanına uygun şekilde fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlendiği ve başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.  

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle