Birden Fazla İhaleye Tek Dilekçe ile Başvuruda Bulunulması İddianın Şekil Yönünden Reddini Gerektirir

Karar No              : 2022/UH.I-791

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/511437 İhale Kayıt Numaralı “Su Ürünleri İstasyonunda Balık Üretimi Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 25.05.2022 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “Su Ürünleri İstasyonunda Balık Üretimi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Hamza Aktürk’ün 30.05.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.05.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.06.2022 tarih ve 25765 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.06.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/562 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) 2022/203822 İKN’li “Su ürünleri Üretim İstasyonunda 3,000,000 (Üç Milyon) Sazan Balığı Yavrusu Üretimi İşi” ihalesinin açık ihale usulüyle gerçekleştirildiği, bahsi geçen ihaleye ilişkin Kurum’a yapılan itirazen şikâyet başvurusu neticesinde alınan 11.05.2022 tarihli ve 2022/UH.I-589 sayılı karar ile Azer Su Ürn. Paz. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, ancak idare tarafından 23.05.2022 tarihinde alınan ihale komisyon kararı ile açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalenin iptal edildiği,

İdare tarafından iptal edilen ihale üzerine 25.05.2022 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesine göre pazarlık usulü ile hizmet alımı işinin alımının gerçekleştirildiği, kapsam ve içeriğinin iptal edilen ihale ile birebir aynı olduğu, ihale konusu işte çalıştırılacak personel ve arazi aracının çalışma sürelerinin 7 aylık olarak belirlendiği, açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihale ile pazarlık usulü ile gerçekleştirilen başvuruya konu mevcut ihale kıyaslandığında pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalenin daha yüksek maliyet ile sonuçlanacağı, yapılan işler ile ilgili olarak ödenek olmadığı gerekçesi ile ihalelerin hukuka aykırı olarak iptal edildiği, tekrar tekrar ihaleye çıkıldığı ve her ihaleye çıkıldığında idare tarafından yaklaşık maliyetin arttırıldığı, bu durumun Kanun’un temel ilkelerine aykırı olduğu, dolayısıyla pazarlık usulü ile gerçekleştirilen başvuruya konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinde “İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikâyetleri inceleyerek sonuçlandırmak.” hükmü,

Anılan Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “…Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından ise aynı ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz…” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinde “…(9) Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz…” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

a) Başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı,

h) Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulup bulunulmadığı… yönlerinden sırasıyla incelenir …” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 5’inci maddesinde “…(5) Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçeyle şikâyet başvurusunda bulunulamaz. Bu nedenle dilekçelerde bir başka ihaleden söz edilmesi durumunda, şikâyetin hangi ihaleye ilişkin olduğu ve hangi konunun şikayet edildiğinin açıkça belirtilmesi gerekir.” açıklaması yer almaktadır.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Su Ürünleri İstasyonunda Balık Üretimi Hizmet Alımı” işinin 25.05.2022 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirildiği, bahse konu ihalede 3 adet ihale dokümanı indirildiği, 25.05.2022 tarihinde yapılan ihaleye 3 isteklinin katıldığı,  25.05.2022 tarihinde EKAP üzerinden bildirilen ihale komisyonu kararında ihalenin Sena Su Ürünleri ve Gıda Tarım Elekt. Tur. Hay. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ise Azer Su Ürünleri Paz. ve Dış Tic. Ltd. Şti. olarak belirlendiği, EKAP üzerinden bildirilen ihale komisyonu kararı üzerine Hamza Aktürk tarafından 30.05.2022 tarihinde önce idareye şikâyet başvurusunda ve daha sonra da 02.06.2022 tarihinde Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, Kurum tarafından bahse konu başvurunun esas incelemesi yapılırken de 13.06.2022 tarihinde idare tarafından ihalenin iptal edildiği, iptal kararı üzerine de başvuru sahibi Hamza Aktürk tarafından 20.06.2022 tarihinde ek beyanda bulunulduğu tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolları olarak düzenlenen şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularında; aranması gereken asgari unsurlar ile dilekçe ekinde sunulması zorunlu bilgi ve belgelerin sayıldığı, bu başvuru yollarına ilişkin olarak anılan Kanun’da öngörülen sürelerde sağlıklı bir denetim yapılabilmesi amacıyla hiçbir eksiklik içermeyen dilekçelerle başvuruda bulunulmasının öngörüldüğü, buna göre başvuruların şekil unsurlarına ilişkin olarak, aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamayacağının ortaya konulduğu anlaşılmıştır.

Başvuruya konu 2022/511437 İKN’li ihalenin adının “Su Ürünleri İstasyonunda Balık Üretimi Hizmet Alımı” olduğu görülmüş olup, başvuru sahibi tarafından da Kuruma hitaben yazılmış itirazen şikâyet dilekçesi üzerinde yer alan bilgiler incelendiğinde, itirazen şikâyet başvurusuna konu ihalenin adının ve İKN’sinin aynı şekilde belirtildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yapılan tespitler neticesinde, bahse konu iddianın, aynı idare tarafından gerçekleştirilen 2022/203822 İKN’li “Su Ürünleri İstasyonunda Balık Üretimi Hizmet Alımı” ihalesinin konusunu oluşturduğu ve başvuru sahibi tarafından birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulduğunun anlaşıldığı, dolayısıyla başvuru sahibinin bu iddiasının, anılan Kanun’un 54’üncü maddesinde yer alan “…Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, … tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz.” hükmü gereği şekil yönünden reddedilmesi gerektiği, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Paylaş:
YAZARIN DİĞER İÇERİKLERİ