Başvuru Sahibi Tarafından Bahse Konu Tarihi Takip Eden 10 Gün İçinde İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunulmamış Olması

Karar No              : 2021/UH.IV-925

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/268858 İhale Kayıt Numaralı “154-400 Kv Toplam 668 Adet Trafo Merkezinin 3. Etap Olarak 38 Kısım Halinde İşletilmesi İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 17.07.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “154-400 Kv Toplam 668 Adet Trafo Merkezinin 3. Etap Olarak 38 Kısım Halinde İşletilmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 27.04.2021 tarih ve 21119 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/771 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; şikâyete konu edilen 5. kısımda ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı, şöyle ki;

a) Kişisel koruyucu donanım malzemeleri için fiyat teklifi sunulmuş olup fiyat teklifinin mevzuata uygun olarak düzenlenmediği, ayrıca malzemelerin Teknik Şartname ile uyarlı olmadığı,

b) Çalışma ortamı ve büro malzemeleri için fiyat teklifi sunulmuş olup fiyat teklifinin mevzuata uygun olarak düzenlenmediği, ayrıca malzemelerin Teknik Şartname ile uyarlı olmadığı,

c) Mühendis araç yakıt giderine ilişkin yapılan açıklamaların mevzuata uygun olmadığı, aracın yakıt tüketimini gösterir belgenin geçerliğinin bulunmadığı, ayrıca söz konusu gideri tevsik için sunulan fiyat teklifinin Teknik Şartname’de belirtilen gün sayısı ile uyarlı olmadığı,   

ç) İş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile iş sağlığı ve güvenliği hekim giderleri için fiyat teklifi sunulmuş olup fiyat teklifinin mevzuata uygun olarak düzenlenmediği, ayrıca fiyat teklifinin ilgili alanlarda faaliyet gösteren firmalardan temin edilmediği,

d) Kumanda binası badana, boya işleri ile konutların iç kısımlarının badana, boya işleri giderleri için fiyat teklifi sunulmuş olup fiyat teklifinin mevzuata uygun olarak düzenlenmediği, ayrıca malzemelerin Teknik Şartname ile uyarlı olmadığı,

e) Haşerata karşı ilaçlama giderleri için fiyat teklifi sunulmuş olup fiyat teklifinin mevzuata uygun olarak düzenlenmediği, ayrıca fiyat teklifinin ilaçlama konusunda yetkili firmalardan temin edilmediği,

f) Ot temizliği giderleri için fiyat teklifi sunulmuş olup fiyat teklifinin mevzuata uygun olarak düzenlenmediği, ayrıca fiyat teklifinin peyzaj alanında faaliyet gösteren firmalardan temin edilmediği,

g) Cep telefonu internet aboneliği, sabit hat, statik İP’li internet aboneliği giderleri için fiyat teklifi sunulmuş olup fiyat teklifinin mevzuata uygun olarak düzenlenmediği, ayrıca fiyat teklifinin ilgili alanlarda faaliyet gösteren firmalardan temin edilmediği,

h) Aşırı düşük teklif açıklamasına konu fiyat teklifine dayanak teşkil eden maliyet/satış tespit tutanaklarının idare tarafından istenilmediği, dolayısıyla aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli bir şekilde incelenmediği iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.” hükmüne,

Anılan Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır…” hükmüne,

İlgili Kanun’un “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinde “İdareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55’inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir…” hükmüne yer verilmiştir.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru Süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde ““(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(3) Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında ise “Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.”  hükmü yer almaktadır.

Başvuru sahibi tarafından 08.04.2021 tarihinde idareye yapılan şikayet başvurusunun reddine karar verildiği ve 15.04.2021 tarihi itibariyle idarenin cevabi yazısının başvuru sahibine EKAP üzerinden iletildiği anlaşılmış olup EKAP üzerinden gönderilen kararda 10 gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda başvuru sahibi tarafından 15.04.2021 tarihini takip eden 10 gün içinde Kurum nezdinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Fakat başvuru sahibi tarafından bahse konu tarihi takip eden 10 gün içinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmayıp bu süre geçirildikten sonra 27.04.2021 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusunun süresinde olmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kamu İhale Kurumu” başlıklı 53’üncü maddesinde “…j) Kurumun gelirleri aşağıda belirtilmiştir:

…Yaklaşık maliyeti … iki milyon Türk Lirasından (Beşmilyonyüzyirmibeşbinyediyüzaltmışsekiz Türk Lirasından)* on beş milyon Türk Lirasına (Otuzsekizmilyondörtyüzkırküçbinikiyüzyetmişbir Türk Lirasına)* kadar olanlarda dokuz bin Türk Lirası (Yirmiüçbinaltmış Türk Lirası)*, on beş milyon Türk Lirası (Otuzsekizmilyondörtyüzkırküçbinikiyüzyetmişbir Türk Lirası)* ve üzerinde olanlarda on iki bin Türk Lirası (Otuzbinyediyüzelli Türk Lirası)* tutarındaki itirazen şikâyet başvuru bedeli.” hükmü yer almaktadır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin altıncı fıkrasında “…Kısmi teklife açık ihalelerde ise tekliflerin verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere ilişkin başvurularda, başvuru bedeli toplam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tespit edilen tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir…” açıklaması bulunmaktadır.

İtirazen şikâyet dilekçesi ekinde yer alan belgeler incelendiğinde başvuru sahibi tarafından 30.750,00 TL başvuru bedelinin Kurum şikâyet gelirleri hesabına yatırıldığı görülmüştür. Ancak, başvuru sahibi tarafından ihalenin 5’inci kısmı itirazen şikâyet konusu edilmektedir. Dolayısıyla söz konusu kısmın yaklaşık maliyeti için Kanun’da öngörülen başvuru bedelinin 23.060,00 TL olduğu dikkate alındığında, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11’inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “…Kısmi teklife açık ihalelerde ise tekliflerin verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere ilişkin başvurularda, başvuru bedeli toplam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tespit edilen tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir.” açıklaması uyarınca, fazla yatırılan 7.690,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iadesinin gerektiği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Başvurunun reddine,

2- Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle