Başvuru Bedelinin Eksik Yatırıldığından Bahisle İtirazen Şikâyet Başvurusunun Sekil Yönünden Reddedilmesi

Karar No              : 2020/MK-315

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/175441 İhale Kayıt Numaralı “Bursa Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğunda Bulunan; Mezarlıkların Mezar Kazımı, Defin Hizmetleri, Gasilhane Hizmetleri Ve Genel Temizliği, Bakımı İle İlgili Hizmet Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 2014/175441 İhale Kayıt Numaralı “Bursa Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğunda Bulunan; Mezarlıkların Mezar Kazımı, Defin Hizmetleri, Gasilhane Hizmetleri ve Genel Temizliği, Bakımı İle İlgili Hizmet Alım İşi”  ihalesine ilişkin olarak Temelli Grup Taah. Hizm. Dış Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 11.02.2015 tarih ve 2015/UH.IV-530 sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Temelli Grup Taah. Hizm. Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından Kamu İhale Kurulu’nun 11.02.2015 tarihli ve 2015/UH.IV-530 sayılı kararının iptali talebiyle açılan davada Ankara 14. İdare Mahkemesinin 12.05.2015 tarihli ve E:2015/413, K:2015/580 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 26.10.2020 tarihli ve E:2015/5975, K:2020/2779 sayılı kararında “…Davacının başvurusu, başvuru bedelini eksik yatırdığından bahisle sekil yönünden reddedilmiş ise de, davacının başvuru bedelini hiç yatırmaması gibi bir durumun bulunmadığı, başvuru bedelinin banka aracılığıyla 30.01.2015 tarihinde Kurum hesabına yatırılmasından ve aynı tarihte başvuru dilekçesinin postaya verilmesinden 2 gün sonra 02.02.2015 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunun Kurum kayıtlarına girdiği, bu arada başvuru bedelinin yatırılmasından 1 gün sonra başvurunun yapıldığı yıla ait başvuru bedellerinin güncellendiği, başvuru bedeli miktarının değiştiği, bu nedenle davacı tarafından yatırılan başvuru bedelinin eksik kaldığı, başvuru bedelinin Kurum’a doğrudan değil de banka aracılığıyla yatırıldığı, bankaya yatırıldığı tarih itibarıyla başvuru bedelinin tam olarak yatırıldığı, ancak o yıla ait başvuru bedelinin değişmesinden sonra dilekçenin Kurum kayıtlarına girdiği, davacının başvuru bedelini eksik yatırmada bir kusurunun bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu hâliyle, başvuru bedelinin eksik yatırıldığından bahisle itirazen şikâyet başvurusunun sekil yönünden reddedilmesi bir yandan dava hakkının kullanımını sınırlarken, bir yandan da idari çözüm sürecini tıkamakta, Anayasal hak arama özgürlüğü hem idari yolun, hem de yargı yolunun kullanımı bakımından zedelenmektedir.

Bu itibarla, itirazen şikâyet başvurusunun sekil yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; Davacının temyiz isteminin kabulüne, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin 12/05/2015 tarih ve E:2015/413, K:2015/580 sayılı kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulu’nun 11.02.2015 tarihli ve 2015/UH.IV-530 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, esasın incelenmesine geçilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle