15. Hukuk Dairesi         2018/5750 E.  ,  2019/2380 K.

“İçtihat Metni”

Mahkemesi:Asliye Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hüküm davalılar vekillerince temyiz edilmiş, davalı …İnş. İç ve Dış Tic. A.Ş.-…İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı vekili tarafından duruşma istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davalı … İnş. İç ve Dış Tic. A.Ş.-… İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı vekili Avukat … ile davalı … vekili Avukat … geldi. Davacılar vekili ile birleşen dosya davacısı ve ihbar olunan gelmedi. Temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davalılar avukatları dinlendikten sonra eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu işin gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Asıl ve birleşen dava, ayıp sebebiyle oluşan zararın tahsili istemiyle açılmış olup, mahkemece ıslah gözetilerek davanın kısmen kabulüne dair verilen hüküm davalılar vekillerince temyiz olunmuştur.Davacı vekili, müvekkillerinin, … 6. Etap 119 ada 1 parselde bulunan ticaret merkezinde inşa edilen işyerinin malikleri olduğunu, dava konusu ticaret merkezine yerleştikten sonra davalılar tarafından yapılan binanın zamanla dış cephe mermerlerinin tehlike arz edecek derecede söküldüğünü, sıva çatlak ve sökülmelerinin ve teras çatıda su akıntısının olduğunu, durumu derhal davalılara bildirdiğini, ancak binadaki eksikliklerin giderilmesi için olumlu adım atılmadığını ve işyeri sahiplerinin mağdur olduklarını, bu ayıp ve eksiklik nedeniyle …2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2012/18 D. iş sayılı dosya ile tespit yaptırdıklarını, binanın değerinin de düştüğünü ileri sürerek, ayıp ve eksikliklerin giderilmesi için şimdilik 10.000,00 TL maddi tazminat ile değer kaybı nedeniyle her bir davacı için 2.000,00 TL bedelin davalılardan, birleşen davayla da … yönünden tahsiline karar verilmesini istemiştir.Davalı … vekili cevap dilekçesinde, tüm imalâtların mahal listelerine ve uygulama projelerine uygun olarak yapılmış olup, 02.12.2009 tarihinde kesin kabul tutanağının onaylandığını, iddiaların gerçek dışı olduğunu, hasar ve kusurların kullanım amacı dışında kullanımından kaynaklandığını, davanın reddine karar verilmesini dilemiştir.

Diğer davalılardan … İnş. İç ve Dış Tic. A.Ş.-… İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı vekili, davanın reddine karar verilmesini bildirmiştir.Mahkemece davanın kısmen kabulü ile, binadaki eksiklikler nedeniyle 217.771,81 TL’nin davalılardan tahsili ile yönetime verilmesine ve ayrıca her bağımsız bölüm nedeniyle oluşan zararların da davalılardan tahsili ile davacılara verilmesine, karar verilmiş, hüküm davalı vekillerince temyiz olunmuştur.

1-Yükleniciler … İnş. İç ve Dış Tic. A.Ş.-… İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde; Davacıların maliki bulundukları taşınmaz iş sahibi olan TOKİ tarafından yüklenici adi ortaklığa inşaat yapılmak üzere ihale edilmiştir. Adi ortaklığı teşkil eden şirketler ile davacılar arasında doğrudan sözleşme ilişkisi bulunmamaktadır. Sözleşmenin nisbiliği prensibi uyarınca davacılar ancak kendi akitlerine yönelebilirler. Bu durumda yani davacılar ile davalılar arasında sözleşme ilişkisi bulunmadığından bu davalılar yönünden davanın reddi gerekirken kabulü doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.

2-TOKİ vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine gelince; Asıl ve birleşen dosya davacıları ile TOKİ arasında doğrudan sözleşme ilişkisi bulunup bulunmadığı anlaşılamamaktadır. Husumet hususu kamu düzenine ilişkin olduğundan mahkemece re’sen gözetilmelidir. Bu nedenlerle mahkemece davacıların her biri ile TOKİ arasında alım satım ilişkisi kurulup kurulmadığı yani satım sözleşmesi olup olmadığı taraf beyanları alınmak suretiyle tapu kayıtları ve akit tabloları araştırılmalı ve bu sözleşme ilişkisinin varlığı kanıtlanmayanlar yönünden dava pasif husumet nedeniyle reddedilmelidir. TOKİ ile akdî ilişkisi bulunan davacılar var ise, bu davacılar yönünden inceleme yapılmalı, ne var ki, ticaret merkezi yönetimi ile TOKİ arasında sözleşme ilişkisi bulunmadığından ve site yönetiminin böyle bir davada aktif dava ehliyeti bulunmadığından dava reddedilmeli, ancak davacılardan TOKİ ile doğrudan akdî ilişkisi bulunan davacılar yönünden esasla ilgili değerlendirme yapılmalı, davacılardan sadece …’in yaptırmış olduğu tespitin bu şahıs yönünden hukuki sonuç doğuracağı gözetilip ayıp ihbarının süresinde yapıldığı kabul edilip kendi bağımsız bölümüne ilişkin ve ortak alanlarda ise, arsa payı oranında hesaplama yapılmalı, doğrudan TOKİ ile sözleşme ilişkisi bulunan diğer davacılar yönünden davalı … vekilinin ayıp ihbarı ile ilgili savunması gözetilmeli, ayıp ihbarının yapılıp yapılmadığı tereddüte yer vermeyecek biçimde araştırılmalı, ihbarın tanık dahil her türlü delillerle kanıtlanabileceği gözetilmeli, ihbarın süresinde olmayanlar yönünden dava reddedilmeli ve doğrudan TOKİ ile akdî ilişkisi kanıtlanan davacılar yönünden süresinde ihbar yapıldığı kabul edilenler için her bir bağımsız bölümde oluşan ayıp giderim bedeli hesaplanmalı, ortak alanla ilgili kısım yönünden yine arsa payı nazara alınıp toplanmalı ve her bir davacı için ayrı ayrı hüküm altına alınmalıdır.

Eksik inceleme ve hatalı değerlendirmeyle yazılı şekilde ve davacılar arasında mecburi dava arkadaşlığı bulunmadığı halde ortak alanlarla ilgili olarak yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur. SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle hükmün davalı … İnş. İç ve Dış Tic. A.Ş.-… İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı yararına, 2. bentte açıklanan nedenlerle davalı … yararına BOZULMASINA, 1.480,00’er TL duruşma vekâlet ücretinin davacılardan alınarak Yargıtay’daki duruşmada vekille temsil olunan davalılara ayrı ayrı verilmesine, 5766 sayılı Kanun’un 11. maddesi ile yapılan değişiklik gereğince Harçlar Kanunu 42/2-d maddesi uyarınca alınması gereken 143,50 TL Yargıtay başvurma harcının temyiz eden davalı … İnş. İç ve Dış Tic. A.Ş.-… İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’ndan, 143,50 TL Yargıtay başvurma harcının temyiz eden davalı …’den alınmasına, ödedikleri temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz eden davalı … İnş. İç ve Dış Tic. A.Ş.-… İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile davalı …’ye iadesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 20.05.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Ekle