AŞIRI DÜŞÜKTE FİYAT TEKLİFİ VE TUTANAK BİRLİKTE SUNULMALIDIR

Karar Tarihi : 28.02.2024

Karar No : 2024/UH.I-385

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/1434780 İhale Kayıt Numaralı “Ktü Farabi Hastanesi Personel Taşıma İşi Hizmet Alımı İşi (9 Ay)” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 10.01.2024 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Ktü Farabi Hastanesi Personel Taşıma İşi Hizmet Alımı İşi (9 Ay)” ihalesine ilişkin olarak Baha Taş. Tur. İnş. Tem. Hiz. ve Tic. Ltd. Şti.nin 31.01.2024 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.02.2024 tarihli yazısı ile reddine karar verilmesi üzerine, başvuru sahibince 09.02.2024 tarih ve 131413 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.02.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/206 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

f) Araç kiralama, lastik ve bakım onarım fiyat tekliflerinin ekinde tespit tutanağı sunulmadığı,

– Sunulan tespit tutanaklarının tarih ve sayılarının fiyat teklifi ile uyuşmadığı, tespit tutanağının 3 numaralı kısmında yevmiye, işletme ve envanter defterlerinin tasdik makamı, tarih ve sayısına yer verilmediği, vergi sisteminde envanter defterleri “e-defter” olarak tutulamamasına rağmen istekli tarafından bu defterlerin “e-defter” olduğunun beyan edilmesinin uygun olmadığı,

Başvuru sahibinin c, d, e ve f bölümünde yer alan iddialarına ilişkin olarak:

İhale üzerinde bırakılan Horon Tur Tur. Org. Hizm. Nak. İnş. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında, Temsa Prestij 29+1 2015 model 26 adet araç ile Mercedes Sprinter 19+1 2016 model 3 adet araç için dokuz aylık kiralama fiyat teklifinin sunulduğu, sunulan fiyat teklifinde yukarıda belirtilen tipte araçlar için ayrı ayrı aylık ve toplam kiralama fiyatlarının belirtildiği, sunulan fiyat teklifinde “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (16/01/2024) tarih ve (3) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak SMMM tarafından iletişim bilgileri belirtilmek suretiyle kaşelenerek imzalandığı görülmüştür.

Sunulan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, anılan fiyat teklifinde beyan edilen 16/01/2024 tarih ve 3 sayılı maliyet tespit tutanağının yer almadığı görülmüştür.

Diğer taraftan, söz konusu fiyat teklifi ekinde 16/01/2024 tarih ve 3 sayı ile sunulan bir satış tutarı tespit tutanağının yer aldığı görülmekle birlikte, fiyat teklifinde fiyat teklifinin dayanağının maliyet tespit tutanağı ve bu tutanaktaki ortalama/toplam birim maliyet tutarı olarak beyan edildiği, dolayısıyla 16/01/2024 tarih ve 3 sayılı satış tutarı tespit tutanağının söz konusu fiyat teklifinin dayanağı olarak dikkate alınamayacağı anlaşılmaktadır.

Ayrıca, yukarı aktarılan Tebliğ açıklamalarında satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.6) tek başına aşırı düşük teklif açıklamalarındaki maliyetleri tevsik edici bir belge olarak sayılmadığı, fiyat tekliflerinin dayanağı olarak sunulması durumunda dikkate alınabileceği anlaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle araç kiralamalarına ilişkin olarak sunulan açıklamaların dayanaktan yoksun olduğu ve sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının bu haliyle kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.