Aşırı Düşük Teklifte Önemli Teklif Bileşenleri Bütün İstekliler İçin Aynı Unsurları İçermelidir.

Aşırı Düşük Teklifte Önemli Teklif Bileşenleri Bütün İstekliler İçin Aynı Unsurları İçermelidir.

Karar No              : 2023/UH.I-434

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/1238737 İhale Kayıt Numaralı “Kütahya Sgk 2023 Yılı İadeli Tıbbi Cihaz Bakım, Onarım ve Teknik Servis” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Sgk Kütahya İl Müdürlüğü tarafından 29.11.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kütahya Sgk 2023 Yılı İadeli Tıbbi Cihaz Bakım, Onarım ve Teknik Servis” ihalesine ilişkin olarak Mithat Sayıner’in 08.02.2023 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.02.2023 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.02.2023 tarih ve 79885 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.02.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2023/298 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli Çıse Med. Tıbbi Cih. ve Sağ. Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük sorgusuna verdiği cevapların mevzuata uygun olmadığı, şöyle ki,

– Aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında açıklama yapılması istenilen iş kalemlerinin tek tek belirlenmediği, ilgili iş kalemlerinin ayrı ayrı açıklanmadığı, toplu şekilde fiyatlandırma yapıldığı, tüm maliyet kalemlerine ilişkin açıklama yapılmadığı,

– Aşırı düşük teklif açıklamasının fiyat teklifi alınmak suretiyle yapıldığı, bu fiyat teklifiyle yapılan açıklama usulüne uygun olmadığı, fiyat tekliflerinin açıklama istenilen maliyet kalemlerinin tamamını kapsamadığı,

– Fiyat teklifine dayanak olan maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının düzenlenmediği, bu tutanakların fiyat teklifinin ekinde idareye sunulmadığı, alınan fiyat teklifleriyle maliyet ve/veya satış tutarı tespit tutanaklarının uyuşmadığı, ilgili tutanaklara konu olan mal ve hizmetler ile açıklama yapılan iş kalemlerinin farklı olduğu ve içerik olarak uyuşmadığı, fiyat tekliflerinde meslek mensubunca Kamu İhale Genel Tebliğinin 79’uncu maddesi uyarınca yazılması gereken ibarelerin bulunmadığı ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarında yer alan tarih ve sayıların uyumsuz olduğu, sunulan proforma faturaların tebliğe göre sunulmadığı,

– Fiyat tekliflerindeki tutarlarının, tutanaklardaki ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında kaldığı, fiyat tekliflerinin ve ilgili tutanakların son geçici vergi beyanname dönemine ait olmadığı ve tutanaklarda yer alan ağırlıklı ortalama birim satış tutarları ile fatura bilgileri tablosunda yer alan tutarların uyumsuz olduğu, ayrıca fatura bilgileri tablosunda söz konusu teklif edilen mal ve hizmetten içerik olarak farklı fatura bilgilerine yer verildiği,

– Fiyat tekliflerinin ilgili alanda faaliyet gösterenlerden alınmadığı, fiyat teklifi ve satış/maliyet tespit tutanaklarının yetkili kişiler tarafından imzalanmadığı, ayrıca satış/maliyet tespit tutanakları ekinde mükellefe ait temsile yetkili olduğunu gösterir belgeler ile tutanağı imzalayanın noter tasdikli imza sirkülerinin ve meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin sunulmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8’inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

1) Verilen hizmetin ekonomik olması,

2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

3) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer aşağıdaki kurallara göre tespit edilir.

79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulacaktır.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”

79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

79.2.5. İşletme hesabına göre defter tutuluyor olması durumunda; yukarıda belirtilen tutanaklar, işletme hesabı defteri ve işletme hesap özeti kayıtlarına göre düzenlenir.

79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

79.3.2. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.

79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.

79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.” açıklamaları,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Kütahya Sgk 2023 Yılı İadeli Tıbbi Cihaz Bakım, Onarım Ve Teknik Servis

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:54 Kalem İadeli Tıbbi Cihaz Malzemenin 01.01.2023-31.12.2023 Dönemi içinde Bakım, Onarım ve Teknik Servis Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Hizmet Binası” düzenlemesi,

“Aşırı düşük teklifler” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “İşin tanımı” başlıklı 1’inci maddesinde “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.3.6. Maddesi uyarınca Tıbbi malzeme temin esasları doğrultusunda temin edilen ve Kurumca sigortalılardan iade alınan tıbbi malzemelerin, İl Müdürlüğü tarafından başka bir hastaya kullanılmak üzere verilebilmesi için sterilize edilmesi, bakım ve kontrollerinin yapılması; gerekliliği halinde genel bakım ve onarımlarının yapılması (Arızalı cihazların arızalarının giderilmesi, değişmesi gereken parçaların yenisi ile değiştirilmesi);  Cihaz Kurulumu ve Hasta eğitimi verilmesi ve cihazlara kullanılabilir veya hurdaya ayrılması için Teknik Servis Raporu düzenlenmesi işi” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuru sahibi istekli tarafından daha önce 03.01.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu başvuru üzerine alınan 11.01.2023 tarihli ve 2023/UH.I-56 sayılı kararda “…Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler belirtilmek suretiyle teklifi sınır değerin altında olan Kütahya Kardelen Med. Sağ. Tic. Ltd. Şti. ve Çise Medikal Tıbbi Cihaz San. Tic. Ltd. Şti.nin yeniden aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.” ifadesine yer verilerek düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği görülmektedir.

Başvuru konusu ihalede aşırı düşük teklif sorgulamasına esas sınır değerin 154.340,75 TL olarak belirlendiği, sınır değerin altında geçerli teklif veren Kütahya Kardelen Med. Sağ. Tic. Ltd. Şti. ve Çise Medikal Tıbbi Cihaz San. Tic. Ltd. Şti.ne yukarıda yer verilen Kamu İhale Kurulu kararı üzerine idarece EKAP üzerinden 23.01.2023 tarihinde “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” konulu yazı tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

Kütahya Kardelen Med. Sağ. Tic. Ltd. Şti.ne gönderilen yazıda “2022/1238737 İhale Kayıt Nolu Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 2023 Yılı iadeli tıbbi Cihaz Bakım Onarım İhalesi ile ilgili 11.01.2023 tarih ve 2023/UH.I-56 karar Nolu  Kamu İhale Kurulu Kararı doğrultusunda;

29.11.2022 tarihinde sunmuş olduğunuz Birim Fiyat Teklif mektubunda 49.kalem, 51 kalem, 52. nci kalem hariç olmak üzere diğer vermiş olduğunuz fiyatlar aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmiş olup, Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.maddesine göre yazılı açıklamalarınızı 27.01.2023 mesai bitimine kadar idaremize sunmanızı rica ederim.” ifadesine,

Çise Medikal Tıbbi Cihaz San. Tic. Ltd. Şti.ne gönderilen yazıda “2022/1238737 İhale Kayıt Nolu Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 2023 Yılı iadeli tıbbi Cihaz Bakım Onarım İhalesi ile ilgili 11.01.2023 tarih ve 2023/UH.I-56 karar Nolu  Kamu İhale Kurulu Kararı doğrultusunda;

29.11.2022 tarihinde sunmuş olduğunuz Birim Fiyat Teklif mektubunda 1.kalem, 34 kalem, 35. kalem, 41.kalem, 44.kalem, 47.kalem, 49 kalem, 51.kalemde vermiş olduğunuz fiyatlar aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmiş olup, Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.maddesine göre yazılı açıklamalarınızı 27.01.2023 mesai bitimine kadar idaremize sunmanızı rica ederim.” ifadesine yer verilerek aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği görülmüştür.

İdare tarafından, Kütahya Kardelen Med. Sağ. Tic. Ltd. Şti. açısından teklif cetvelindeki iş kalemleri içerisinde yer alan 51 iş kalemi (49, 51 ve 52’nci iş kalemleri hariç) için açıklama istenildiği, ihale üzerinde kalan isteklinin ise teklif cetvelindeki iş kalemleri içerisinde yer alan 8 iş kalemi (1, 34, 35, 41, 44, 47, 49 ve 51’inci iş kalemleri) için açıklama istenildiği görülmüştür.

İdare tarafından alınan 31.01.2023 tarihli ihale komisyonu kararı ile Kütahya Kardelen Med. Sağ. Tic. Ltd. Şti. aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı gerekçesiyle teklifinin reddedildiği, Çise Medikal Tıbbi Cihaz San. Tic. Ltd. Şti.nin sunduğu açıklamalar uygun kabul edilerek teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak, başvuru sahibi isteklinin teklifinin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

İdarece teklif tutarı sınır değerin altında olan ve teklifleri aşırı düşük teklif olarak belirtilen iki istekliye, aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazı ile açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin farklı unsurları içerecek şekilde belirtilmesinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.1’inci maddesine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Yapılan incelemede, eşitlik ilkesinin sağlanmasını temin etmek amacıyla idare tarafından teklifi sınır değer altında kalan isteklilere, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.1’inci maddesi çerçevesinde, aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunlu olduğu anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmek suretiyle teklifi sınır değerin altında olan Kütahya Kardelen Med. Sağ. Tic. Ltd. Şti. ve Çise Medikal Tıbbi Cihaz San. Tic. Ltd. Şti.nin yeniden aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.