Karar No              : 2020/UH.II-887

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/692926 İhale Kayıt Numaralı “2020 Yılı İçin Çekici ve Semitreyler Kiralanması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü tarafından 24.01.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2020 Yılı İçin Çekici ve Semitreyler Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak Teos Elektrik İnşaat Limited Şirketi – Ares Nakliyat İnşaat Tekstil Temizlik Sosyal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının 16.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.03.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.03.2020 tarih ve 15933 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.03.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/598 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin Aktape Group İnş. Nak. Tem. Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin üzerine bırakıldığı, söz konusu isteklinin teklifinin idarece aşırı düşük teklif olarak belirlendiği ve aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, söz konusu isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının aşağıdaki gerekçelerle mevzuata uygun olmadığı;

4) Park Yemek Ltd. Şti. tarafından araç kiralamaya ilişkin anılan istekliye verilen fiyat teklifinde trafik sigortası giderine yer verildiği, trafik sigortasının teklif fiyatına dahil edilebilmesi için fiyat teklifi veren firmanın trafik sigortası teklifi vermeye yetkili olduğuna dair hususun şirketin faaliyet konuları arasında yer alması gerektiği, fiyat teklifinin altında yer alan açıklamada “trafik sigortası poliçeleri iş bu teklifimizin kabulünü müteakip 15.02.2020-15.02.2021 tarihleri arasını kapsayacak şekilde yaptırılarak teslim edilecektir.” ifadelerinin yer aldığının görüldüğü, söz konusu ifadelerden araçların trafik sigortaları poliçelerinin olmadığı, geleceğe yönelik bir düzenlemenin fiyatlandırıldığı, bu tutarın da SMMM tarafından satış tutarı tespit tutanağının bir dayanağı olarak esas alındığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 15.02.2020; işi bitirme tarihi 31.12.2020

9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Aktarılan Sözleşme Tasarısı maddesinden işin süresinin 15.02.2020-31.12.2020 tarihleri arasında olduğu anlaşılmaktadır.

 İdarece Aktepe Group İnşaat Nakliye Temizlik Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine gönderilen aşırı düşük teklif açıklama yazısında tüm araçların yedek parça, bakım-onarım, lastik gideri, zorunlu trafik sigorta gideri ve kiralama giderlerinin açıklanmasının istenildiği (araçların isteklinin kendi malı olması durumunda amortisman giderinin açıklanması) anlaşılmıştır.

Anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihalede istenilen 12 adet aracın 2 adedinin kendi malı olduğunun belirtildiği ve bunlara ilişkin ruhsatların sunulduğu, ayrıca geriye kalan 10 adet aracın ise kiralama yoluyla edinileceğinin belirtildiği görülmüştür. Söz konusu araçlara yönelik Park Yemek Temizlik İnş. Nak. ve Kaynak Su Tic. San. Ltd. Şti.nden fiyat teklifi alındığı, bu fiyat teklifinde 10 araç için kiralama bedeli, bakım onarım bedeli, yedek parça bedeli ve trafik sigortası giderlerinin her birine ayrı ayrı satır açılarak fiyat teklifi verildiği,

Trafik sigortası giderine ilişkin açıklamada “Trafik sigortası poliçeleri iş bu teklifimizi müteakip 15.02.2020-15.02.2021 tarihleri arasını kapsayacak şekilde yaptırılarak teslim edilecektir.” ifadelerinin yer aldığı,

Fiyat teklifinin dayanağı olarak gönderilen satış tutarı tespit tutanağında “kiralamaya ilişkin”, “periyodik bakıma ilişkin”, “yedek parçaya ilişkin” ağırlık ortalama birim satış tutarına yer verildiği, ancak sigorta giderine yönelik bir belirleme yapılmadığı görülmüştür.

Yukarıda yer verilen Tebliğ açıklamaları, doküman düzenlemeleri ve tespitler bir arada değerlendirildiğinde söz konusu araçlardan 10 adet aracın kiralamaya konu olduğu, dolayısıyla fiyat teklifi veren firma tarafından sigorta giderinin karşılanacağının anlaşıldığı, ancak söz konusu giderlerin tevsiki için Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4’üncü maddesinde yer alan açıklama uyarınca sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmeler ile ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşımasının gerekli olduğu, dolayısıyla kiralanan araçların sigorta giderinin tevsikinin araç kiralaması yapan firmadan alınan fiyat teklifi ile yapılamayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa yönelik iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesi incelendiğinde “1- Yemek giderini tevsik etmek üzere aşırı düşük teklif açıklaması ekinde sunulan  fiyat teklifi üzerinde yer alması gereken, fiyat teklifini onaylayan SMMM nin beyanında Satış Tutarı Tespit Tutanağının tarih ve sayısına ilişkin bilgi yer almamaktadır.

Söz konusu bu durum isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirecek bir husus iken, idarenizce bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmiş ve ilgili fiyat teklifini onaylayan SMMM den EK.0.6 formunun (satış tutarı tespit tutanağı) idareye ulaştırılması gerektiğine dair yazı gönderilmiştir.

SMMM tarafından ilgili yazıya istinaden İdarenize ulaştırılan EK.0.6 formunun üzerindeki tarih ve sayı, Aktepe Group İnş. Nak. Tem. Gıda Paz. San.ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük fiyat açıklaması yazısı ve eklerinin idareniz kayıtlarına girdiği tarih olan 14.02.2020 den sonraki bir tarih olan 27.02.2020 olduğu görülmektedir.

3- Park Yemek Ltd. Şti. tarafından ihale üzerine bırakılan firmaya verilmiş olan araç kiralamaya ilişkin fiyat teklifinde semi treylerin Katmerciler Marka ve 2020 model olduğu belirtilmiş ve SMMM tarafından Tebliğe uygun olarak 12.02.2020 tarih ve 2 sayılı Satış Tutarı Tespit Tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80inin altında olmadığına dair beyanı ile imza altına alınmıştır.

 İdare tarafından; Park Yemek Ltd. Şirketinden teklif fiyatı ekine eklenmek üzere 10 adet Katmerciler Marka 2020 model semitreylere ait ruhsat, fatura, sipariş sözleşmesi vb. tevsik edici belgelerin sunulması istenmiş, gelen cevabi yazı ve eklerinde bu belgelerin gizlilik arz ettiği ve ticari sır olduğu vb. gerekçeleri ile sunulmadığı görülmektedir.

…İdare tarafından istenilmediği halde, ilgili firma tarafından gizlilik arz etmediği ve şirketin ticari sırrı olmadığı değerlendirilen; SMMM tarafından muhafazası zorunlu olan EK-O.6, başka bir belediye ile imza altına alınmış sözleşme ve bunlara ilişkin fatura örnekleri sunulmuştur.

SMMM tarafından teklif fiyatı dayanağı olarak sunulan Ek-O.6 nın tarih ve sayısı incelendiğinde, 26.02.2020 tarih ve 2020/2 sayılı olduğu, açıklama ekinde verilen fiyat teklifinde SMMM tarafından belirtilmiş olan 12.02.2020 tarih ve 2 sayılı Satış Tutarı Tespit Tutanağı ile uyarlık göstermediği anlaşılmaktadır.

4- Park Yemek Ltd. Şti. tarafından firmaya verilmiş olan araç kiralamaya ilişkin fiyat teklifinde trafik sigortası giderine yer verildiği…“Fiyat teklifinin altındaki açıklamada “trafik sigortası poliçeleri iş bu teklifimizin kabulünü müteakip 15.02.2020-15.02.2021 tarihleri arasını kapsayacak şekilde yaptırılarak teslim edilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı görülmektedir.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Aktarılan tespitler çerçevesinde, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulmuş olan bir belgenin tarih ve sayısının veya fiyat teklifi üzerinde özel olarak yer verilmiş olan bir ibarenin olağan şartlar altında başka bir istekli tarafından net olarak bilinmesinin mümkün olmadığı, ayrıca idarece fiyat teklifi veren firmaya yazılan yazıya ve bu yazıya verilen cevabın ve bu cevapta yer alan belgelerin olağan şartlar altında bilinemeyeceği, bu çerçevede söz konusu hususların ihaleyi yapan idarece araştırılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.   

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Aktepe Group İnşaat Nakl. Tem. Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle