Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Olmasına Rağmen İhalenin İptali

Karar Tarihi : 20.03.2024

Karar No : 2024/UH.I-454

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2024/54208 İhale Kayıt Numaralı “Mamul Yemek” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 23.02.2024 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Mamul Yemek” ihalesine ilişkin olarak Orhan Sipahi’nin 28.02.2024 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin aynı tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.03.2024 tarih ve 136525 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/348 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin 1, 2 ve 4. kısımlarında tekliflerinin sınır değerin altında kaldığı, idarece gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında sorgulamaya konu edilmemesi gereken giderlere yer verildiği ve işlemin mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin bahse konu tebligatı müteakip süresi içerisinde idareye yaptığı şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı, 11.03.2024 tarihli kesinleşen ihale kararı ile her üç kısımda başvuru sahibinin aşırı düşük teklifine ilişkin açıklamada bulunmaması gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Malzemeli yemek alımlarında aşırı düşük tekliflerin açıklamasının, ihale dokümanında yer alan asgari iki haftalık örnek menü içeriğindeki ana girdi niteliği taşıyan gıda maddelerinin maliyetlerinin esas alınarak yapılacağı, belgelendirmeye ilişkin hususlar dışında, açıklamanın kabul edilebilmesinin ön şartının ana girdi maliyeti+işçilik maliyeti/toplam teklif tutarına ilişkin Tebliğ’de belirtilen oranın sağlanması olduğu, bu durumda da yardımcı giderler olarak belirlenmiş olan enerji, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, genel giderler ve tuz/ baharat gibi tali çiğ girdilere ilişkin açıklamada bulunulmaması öngörülmüştür.

Yapılan incelemede, Tebliğ düzenlemesinin aksine, teklifi aşırı düşük olduğu tespit edilen isteklilerden yardımcı girdilere ilişkin olarak sayma suretiyle açıklama talebinde bulunulduğu, ayrıca dokümanda belirtilen tüm giderlerin de açıklama talebine konu edildiği görülmüş, başvuru sahibinin iddiasının yerinde bulunarak sorgulamanın yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemeleri ve tespitler ışığında yenilenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumu’na yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.