BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/318716 İhale Kayıt Numaralı “(Çorlu – Ergene ) Ayr Tekirdağ Yolu Km: 10+080 – 22+962 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı (Bsk) Ve Çeşitli İşler Yapılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 1.  Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/318716 ihale kayıt numaralı “(Çorlu – Ergene) Ayr Tekirdağ Yolu Km: 10+080 – 22+962 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı (BSK) ve Çeşitli İşler Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Beryar İnş. San. ve Tic. A.Ş.-Baraj Grup İnş. Taah. Tic. ve San. A.Ş. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 06.01.2021 tarihli ve 2021/UY.I-39 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Danış Yapı Mad. San. ve Tic. A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara15. İdare Mahkemesinin 18.02.2021 tarihli E:2021/141, K:2021/337 sayılı kararında “…Kamu İhale Genel Tebliği’ndeki düzenlemeye göre, akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından internet sitesinde il bazında günlük olarak yayımlanan akaryakıt fiyatlarının %90’ının altında sunulan açıklamaların geçerli kabul edilmeyeceği anlaşılmakta olup söz konusu düzenlemede, isteklilerce akaryakıt fiyatı kullanılan markanın söz konusu ilde anlaşmalı bayisinin bulunması gerektiğine ilişkin bir belirleme yapılmamıştır.

Bu itibarla, davacı tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında akaryakıt girdisine ilişkin olarak LİFEPET’in Tekirdağ ili için il bazında günlük yayımlanan fiyatının kullanılmasında ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığından, itirazen şikâyet başvurusunun kabul edilerek davacı şirketin aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği yönünde düzeltici işlem belirlenmesine dair dava konusu Kurul kararının davacının aleyhine olan kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

…Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1-Kamu İhale Kurulunun 06.01.2021 tarihli ve 2021/UY.I-39 sayılı kararının 1’inci iddiasında Danış Yapı Mad. San. ve Tic. A.Ş.ye yönelik yapılan değerlendirmelerin iptaline,  

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin Danış Yapı Mad. San. ve Tic. A.Ş.ye yönelik iddiaları bakımından 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle