Karar No              : 2020/UH.II-887

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/692926 İhale Kayıt Numaralı “2020 Yılı İçin Çekici ve Semitreyler Kiralanması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü tarafından 24.01.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2020 Yılı İçin Çekici ve Semitreyler Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak Teos Elektrik İnşaat Limited Şirketi – Ares Nakliyat İnşaat Tekstil Temizlik Sosyal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının 16.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.03.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.03.2020 tarih ve 15933 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.03.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/598 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin Aktape Group İnş. Nak. Tem. Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin üzerine bırakıldığı, söz konusu isteklinin teklifinin idarece aşırı düşük teklif olarak belirlendiği ve aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, söz konusu isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının aşağıdaki gerekçelerle mevzuata uygun olmadığı;

1) İş süresince çalıştırılacak personelin yemek giderinin tevsiki amacıyla aşırı düşük teklif açıklaması ekinde sunulan fiyat teklifi üzerinde yer alması gereken SMMM beyanında satış tutarı tespit tutanağının tarih ve sayısına ilişkin bilginin yer almadığı, bu hususun aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesini gerektirecek bir husus olduğu, ancak bilgi eksikliği kapsamında değerlendirildiği ve ilgili fiyat teklifini onaylayan SMMM’den EK-O.6 tutanağının idareye ulaştırılması gerektiğine dair yazı gönderildiği, bu yazıya istinaden SMMM tarafından idareye ulaştırılan EK-O.6 tutanağının üzerindeki tarih ve sayının anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması yazısı ve eklerinin idarenin kayıtlarına girdiği tarih olan 14.02.2020’den sonraki bir tarih olan 27.02.2020 tarihi olduğu, sunulan belgelerin birbiriyle çeliştiği, SMMM ve ilgili firma hakkında gerekli yerlere başvurmak üzere işlem tesis edilmesi gerektiği, 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İncelemeye konu ihalenin İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan “2020 Yılı İçin Çekici ve Semitreyler Kiralanması” ihalesi olduğu, ihalede 19 adet dokümanın indirildiği, 24.01.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihaleye 10 adet teklifin verildiği, 06.03.2020 tarihli ihale komisyonu kararında ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Aktepe Group İnşaat Nakliye Temizlik Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak ise başvuru sahibi Teos Elektrik İnşaat Limited Şirketi – Ares Nakliyat İnşaat Tekstil Temizlik Sosyal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının belirlendiği görülmüştür.

Yukarıda yer verilen Tebliğ açıklamalarından, aşırı düşük teklif açıklamalarına esas olmak üzere üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin kullanılabileceği, fiyat teklifi alınarak açıklama yapılması durumunda fiyat teklifinin dayanağı olarak ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet ya da satış tutarı tespit tutanağı düzenleneceği, bu tutanakların meslek mensubu tarafından muhafaza edileceği ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyeceği, ancak idare tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanakların meslek mensubundan istenebileceği, ayrıca söz konusu tutanaklardan birinin dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için fiyat teklifine konu ibarelerdeki tespitlerin (uyuşmazlığa konu olayda satış tutarı tespit tutanağı Ek-O.6 formu) yapılması ve 79.2.2.1’inci maddedeki ibarelerin yazılması gerektiği anlaşılmaktadır.

Aktarılan mevzuat hükümleri, yapılan tespitler ve açıklamalar bir arada değerlendirildiğinde, fiyat teklifi üzerinde yer alan ibarenin tarih ve sayı kısmının doldurulmayarak boş bırakıldığı, dolayısıyla söz konusu fiyat teklifinin bu haliyle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesinde yer alan açıklamalara uygun olmadığı,

Ayrıca idarece ilgilisinden istenilen fiyat teklifinin dayanağı olan ve fiyat teklifinin söz konusu tutanak esas alınarak hazırlanması gerektiği belirtilen satış tutarı tespit tutanağının tarihinin aşırı düşük teklif açıklamasının idareye sunuluş tarihinden ileri bir tarihli olduğu anlaşılmış olup, söz konusu fiyat teklifinin mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Yorum Ekle