Aşırı Düşük Teklif Açıklama Yöntemleri Arasında Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Tekliflerinin Bulunduğu

Karar No              : 2020/MK-156

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/226483 İhale Kayıt Numaralı “01/09/2019-31/12/2020 Tarihleri Arasında Özel Güvenlik” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2019/226483 ihale kayıt numaralı “01/09/2019-31/12/2020 Tarihleri Arasında Özel Güvenlik” ihalesine ilişkin olarak Ekol Grup Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 29.08.2019 tarihli ve 2019/UH.II-1037 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine ” karar verilmiştir.

Davacı Ekol Grup Güvenlik Koruma ve Eğitim. Hizm. Ltd. Şti. tarafından anılan  Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 12.11.2019 tarihli E:2019/1837, K:2019/2382 sayılı kararında    “Uyuşmazlığı konu Kamu İhale Kurulu karan incelendiğinde; davacının, ihale üzerinde bırakılan Vira Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketinin hat giderlerinin tevsiki amacıyla fiyat teklifi aldığı Telefonunbizde Telekomünikasyon Paz. ve Tic. Ltd. Şti. isimli firmanın Türk Telekom adına teklif verme, ayrıca hat bedellerinde indirim yapma yetkisi bulunmadığı, Telefonunbizde Telekominikasyon Paz. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı firmanın BTK’dan gerekli lisansı almamış olması dolayısıyla teklifi veren firmanın teklif verdiği alanda faaliyet gösteriyor olması şartını taşımadığı iddiası yönünden inceleme yapıldığı ve bu konuya ilişkin olarak söz konusu kurum kararında “Anılan istekli tarafından hat giderinin tevsiki amacıyla, Telefonunbizde Telekomünikasyon Paz. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 21.06.2019 tarihli olarak düzenlenen fiyat teklifi sunulduğu, söz konusu fiyat teklifi içeriğinde “Şirket Hattı Smart Business Menü Baz Tarifesi”, 1 hat için teklif edilen aylık bedel 0,0002 bilgilerine yer verildiği, fiyat teklifi ekinde Ek-0.6 satış tutarı tespit tutanağı bulunduğu, fiyat teklifi içeriğinde yer verilen bilgiler ile Ek-0.6 satış tutarı tespit tutanağında yer verilen bilgilerin birbirini doğrular nitelikte olduğu, söz konusu fiyat teklifinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin aşırı düşük teklif açıklama yöntemleri arasında üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifine ilişkin öngörülen tüm kriterlere uygun olduğu, yine ekinde sunulan Ek-O.6 satış tutarı tespit tutanağının mevzuata uygun olduğu, sunulan belgeler arasında yer alan Telefonunbizde Telekomünikasyon Paz. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait Ticaret Sicil Tasdiknamesi içeriğinde “Faaliyet Alanı: Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının parekende ticareti (telefon.cep telefonu,faks vb.) ” bilgisinin yer aldığı, söz konusu şirkete ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi internet sitesinde yapılan inceleme sonucunda şirketin amaç ve konuları arasında; “İlgili mercilerden izin almak kaydıyla, Türkiye’de umumi telefon hatları, özel telefon hatları, yüksek ve düşük hızda data ,faks, video konferans ve buna bağlı işlemleri içeren hizmetleri sağlama ” iş ve işlemlerinin yer aldığı dolayısıyla fiyat teklifi alınan şirketin teklif verdiği alanda faaliyette bulunma şartına haiz olduğu, anılan istekli tarafından, Türk Telekomünikasyon A.Ş.ye ait 475 adet gsm ses hattı bulunduğuna, mevcut müşteri olması nedeniyle yeni tesis hat açılış ve telsiz ruhsatname vergisi tahsil edilmeyeceğine ilişkin, Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından 21.06.2019 tarihli olarak düzenlenen, Türk Telekomünikasyon A.Ş. kaşe ve imzasını içeren belgenin sunulduğu, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi ‘ne yazılan yazı ile “Söz konusu ihaleye teklif sunarak katılan Vira Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi tarafından teklif fiyatını tevsik etmek üzere Ek’te (1. syf) yer verilen Telefonunbizde Telekomünikasyon Paz. ve Tic. Ltd. Şti., tarafından 21.06.2019 tarihli olarak düzenlenen fiyat teklifi ve Ek’te (2. syf.) yer verilen ve tarafınızca düzenlendiği anlaşılan belgenin sunulduğu tespit edilmiştir. Söz konusu bilgi ve belgelere ilişkin olarak;

1 )Söz konusu fiyat teklifini düzenleyen Telefonunbizde Telekomünikasyon Paz. Ve Tic. Ltd. Şti.nin Türk Telekomünikasyon A.Ş. adına ekte yer verildiği şekilde bir fiyat teklifi düzenleme yetkisi olup olmadığı, (yetkili satıcılık, bayilik, satış temsilciliği ve diğer hukuki ilişkiler çerçevesinde),

2 )Telefonunbizde Telekomünikasyon Paz. ve Tic. Ltd. Şti.nin Türk Telekomünikasyon A.Ş. ne ait “Şirket Hattı Smart Business Menü Baz Tarifesi ”ni kullanarak Vira Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketine bir fiyat teklifi düzenleme yetkisinin olup olmadığı,

3 )BTK Tarife Yönetmeliği 7’nci maddesi çerçevesinde, Telefonunbizde Telekomünikasyon Paz. ve Tic. Ltd. Şti.nin, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ne ait olduğu ifade edilen bu tarifeyi, ekteki teklif fiyatı içeriğindeki yer verilen ve indirim uygulandığı iddia edilen bedel ( 1 hat için teklif edilen aylık bedel 0,0002 TL) üzerinden teklif etme yetkisinin olup olmadığı,

4 ) Türk Telekomünikasyon A.Ş.ye ait “1 hat için teklif edilen aylık bedel 0,0002 TL” şeklinde bir bedelin bulunup bulunmadığı,

5 )Telefonunbizde Telekomünikasyon Paz. ve Tic. Ltd. Şti.nin, Türk Telekomünikasyon A.Ş.ye ait olduğu ifade edilen bir tarifeye ve tarife bedeline ilişkin indirim uygulama, fatura kesme hakkı ve yetkisinin olup olmadığı,” hususlarında bilgi istendiği, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi tarafından gönderilen 22.08.2019 tarihli ve 105526 sayılı cevabi yazıda “1) Şirketimizin Telefonun Bizde Telekomünikasyon Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti. (Telefonun Bizde) unvanlı doğrudan bayilik sözleşmesi imzalamış olan kurumsal bir bayisi yoktur. Ancak, söz konusu Şirket’in, İstanbul’da (Anadolu Yakası’nda) Şirketimiz ile doğrudan sözleşmesel ilişkisinin olmadığı bir adet Bireysel Türk Telekom Başvuru Noktası faaliyet göstermektedir. Telefon’un Bizde’ye Şirketimiz adına herhangi bir ihaleye girmesi yönünde bir yetkilendirme yapılmamıştır

2 ) Şirketimiz bayileri veya müşterileri, şirketimizin hizmetlerinin/ürünlerinin maliyet kalemi olduğu ihalelerde Şirketimizden söz konusu hizmeti/ürünü satın alabilmektedirler. Şirketimizden almış oldukları hizmetlerden/ürünlerden, ihale konusu hizmetin sunulmasında yararlanan bayilerimiz/müşterilerimiz, bize ödemiş oldukları tarife fiyatı nedeniyle, katlandıkları bu maliyeti, ihaleyi yapan kuruma tamamen veya kısmen yansıtabilirler. İhaleye teklif veren isteklilerin sunmuş oldukları fiyat, Şirketimizi bağlamamaktadır. Bu noktada, sadece, ihaleye teklif veren firmaların ilgili piyasada hakim durumda olup olmadıkları, hakim durumda iseler yıkıcı fiyatlandırma ya da fiyat sıkıştırması gibi rekabete aykırı eylemlerde bulunup bulunmadıkları yönüyle, ülkemizde bu konuda yetkili otoriteler tarafından inceleme yapılabilir. İlgili pazarda hakim durumda olmayan şirketlerin teklif fiyatlar ise rekabete aykırı olarak değerlendirilmemektedir. Telefonun Bizde Telekomünikasyon Pazarlama  ve Tic. Ltd. Şti’nin, Şirketimizden almış olduğu hizmeti, teklif verdiği ihalede sunacağı hizmet kapsamında kullanmasının ve Şirketimize ödemiş olduğu tarife ücretinin, tamamım veya —tam tersi- çok cüz-i bir kısmını ihaleyi yapan kuruma yansıtmasının tabi olduğumuz elektronik haberleşme sektörü mevzuatına aykırı bir yönü yoktur; söz konusu Şirket’in davranışının ve teklifinin  Şirketimizle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır ve Şirketimizi bağlamamaktadır.

3 ) (2) numaralı kısımda yapmış olduğumuz açıklamalar aynen geçerlidir.

4 )Şirketimiz tarafından Telefonun Bizde’ye verilmiş böyle bir teklif fiyatı bulunmamaktadır.

5 ) (2) numaralı kısımda yapmış olduğumuz açıklamalar aynen geçerlidir. ’’ açıklamalarının yer aldığı, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi tarafından gönderilen cevabi yazıda yer verilen açıklamalardan Telefonunbizde Telekomünikasyon Paz. ve Tic. Ltd. Şti.nin fiyat teklifi düzenleme, Türk Telekomünikasyon A.Ş.ye ait olduğu ifade edilen bir tarifeye ve tarife bedeline ilişkin indirim uygulama, fatura kesme hakkı ve yetkisinin olmadığı sonucuna ulaşılamayacağı anlaşılmıştır.” ifadelerine yer verildiği görülmüş ancak karar içeriğinde davacının Kamu İhale Kurumuna yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusunda yer alan ihale üzerine bırakılan Vira Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti’nin hat tarifesi olarak Telefonunbizde Telekomünikasyon Paz. ve Tic. Ltd. Şti’den fiyat teklifi aldığı “Şirket Hattı Smart Business Menü Baz” tarifesinin idari şartnamenin 25.3.4.1 de yer alan şartları(ihale konusu iş kapsamında irtibatın sağlanması amacıyla kullanılacak olan en az aylık 500 dakika görüşme süreli cep telefonları şirket hatlı olacak olup, toplam 457 kişi için şirket hattı gideri sözleşme süresi boyunca Yüklenici firmaya aittir. Şirket hattı; şirket içi grupla aylık en az 500 dakika ücretsiz görüşme yapılabilen hat olup,  her yöne konuşma, KKTC ve yurtdışına yapılan aramalar, 444 veya 0850 ile başlayan numaralara yapılan aramalar (110, 112, 155, vb. hariç),  sabit hatlara, aynı veya diğer operatörlere yapılan aramalar olmayacak olup, şirketler arası görüşmeler olabilir) taşımadığı,  böyle bir hat tarifesinin ne BTK ’nın sitesinde ne de Türk Telekom’un sitesinde yer almadığı iddialarına ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmadığı anlaşılmıştır.

Bu durumda; davalı idarece davacının iddialarının bir bütün halinde değerlendirilerek, her bir iddiası hakkında gerekçeli olarak karar verilmesi gerekmekteyken davacının itirazen şikâyet başvurusundaki iddialarının bir kısmının değerlendirilmesi bir kısmının ise değerlendirilmemesi neticesinde eksik tesis edilen dava konusu kararda hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bunun üzerine Kamu İhale Kurulu’nun 18.12.2019  tarihli ve 2019/MK-346  sayılı kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 29.08.2019 tarihli ve 2019/UH.II-1037 sayılı kararının birinci iddiasında yer verilen “İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı”  iddiasının “Şirket Hattı Smart Business Menü Baz” tarifesinin idari şartnamenin 25.3.4.1 de yer alan şartları(ihale konusu iş kapsamında irtibatın sağlanması amacıyla kullanılacak olan en az aylık 500 dakika görüşme süreli cep telefonları şirket hatlı olacak olup, toplam 457 kişi için şirket hattı gideri sözleşme süresi boyunca Yüklenici firmaya aittir. Şirket hattı; şirket içi grupla aylık en az 500 dakika ücretsiz görüşme yapılabilen hat olup,  her yöne konuşma, KKTC ve yurtdışına yapılan aramalar, 444 veya 0850 ile başlayan numaralara yapılan aramalar (110, 112, 155, vb. hariç),  sabit hatlara, aynı veya diğer operatörlere yapılan aramalar olmayacak olup, şirketler arası görüşmeler olabilir) taşımadığı,  böyle bir hat tarifesinin ne BTK ’nın sitesinde ne de Türk Telekom’un sitesinde yer almadığı”   hususlarına ilişkin kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin “İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı” iddiasının yukarıda yer verilen hususlarına ilişkin kısmının esasının yeniden incelenmesine, …” karar verilmiştir.

Kamu İhale Kurulu’nun 18.12.2019  tarihli ve 2019/MK-346  sayılı  kararı doğrultusunda söz konusu  iddialar açısından yapılan yeniden inceleme neticesinde, 29.01.2020 tarihli ve 2020/UH.II-208 sayılı Kurul kararı ile “Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,” karar verilmiştir.

Ankara 12. İdare Mahkemesinin 12.11.2019 tarihli E:2019/1837, K:2019/2382 sayılı  kararı hakkında yapılan temyiz incelemesi  sonucunda Danıştay Onüçüncü 27.02.2020 tarih ve E:2019/4391, K:2020/675 sayılı kararı ile “davacı tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu, Kurul tarafından iddiaların tamamı incelenerek reddedildiği hâlde, İdare Mahkemesince başvurunun eksik incelemeye dayalı olarak reddedildiği gerekçesiyle dava konusu Kurul kararının içeriğine ilişkin olarak hukuka uygunluk denetimi yapılmadan iptal kararı verilmiş olduğundan, iki aşamalı olması gereken yargısal denetimin ilk aşaması olan ilk derecede yargısal denetimin gerçekleştirilmesi için dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesi gerekmektedir.” gerekçesiyle “mahkeme kararının BOZULMASINA” karar verilmiştir.

Dosyaya yeniden bakan Ankara 12. İdare Mahkemesince Danıştay’ın bozma kararına uyulmuş ve Mahkemenin 02.06.2020 tarih ve E:2020/889 K:2020/760 sayılı kararı ile “Uyuşmazlıkta dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden, yukarıda yer verilen Tebliğ açıklamaları doğrultusunda, aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerin açıklanmasına yönelik bir yöntem olan “Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri” sunulduğu durumda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenleneceği, tutanakların fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenleneceği, meslek mensubu tarafından muhafaza edileceği ve idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanakların meslek mensubundan istenebileceği anlaşılmaktadır. Başvuru konusu ihalede de şekli ve içeriğine anılan Tebliğ ekinde yer verilen EK-0.5, EK-0.6, EK-0.7 ve EK-0.8 belgelerinden istekliler için en uygun olanların aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında istendiği, ihale üzerinde kalan Vira Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında, şirketlerinin hatlarının halihazırda mevcut olduğu bu gerekçeyle telsiz ruhsatname ücreti ve yeni tesis özel iletişim vergisi ücretleri mevcut hatlar alındığında ödendiğinden, bu gider kalemlerine yer verilmediğinin ifade edildiği, telsiz kullanım ücreti ile %7,5 oranında özel iletişim vergisi dâhil hat bedeli için 16.983,87 TL fiyat öngörüldüğü, hat giderinin tevsiki amacıyla, Telefonunbizde Telekomünikasyon Paz. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 21.06.2019 tarihli olarak düzenlenen fiyat teklifi sunulduğu, söz konusu fiyat teklifi içeriğinde, “Şirket Hattı Smart Business Menü Baz Tarifesi”, 457 hat, 1 hat için teklif edilen aylık bedel 0,0002 TL, fatura edilecek aylık tutar 0,09 TL bilgilerine yer verildiği, anılan fiyat teklifinin SMMM tarafından meslek mensubu beyanı yazılmak suretiyle kaşelenerek imzalandığı, fiyat teklifi ekinde Telefonunbizde Telekomünikasyon Paz. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait imza sirkülerinin, Ticaret Sicil Tasdiknamesinin sunulduğu, söz konusu Tasdikname içeriğinde “Faaliyet Alanı: Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının parekende ticareti (telefon,cep telefonu,faks vb.)” bilgisinin yer aldığı, ihaleyi yapan idare tarafından aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısında Ek-O.5, O.6, O.7 ve Ek-O.8 belgelerinden en uygun olanının açıklama kapsamında sunulmasının istendiği, bu çerçevede, anılan istekli tarafından 21.06.2019 tarihli ve 327 sayılı Ek-O.6 satış tutarı tespit tutanağının sunulduğu,) fiyat teklifi içeriği ve Ek-O.6 satış tutarı tespit tutanağı içeriğinde yer verilen bilgilerin birbiriyle uyumlu olduğu, ilave olarak, İdari Şartname’nin 25.3.4.1’inci maddesinde yerilen “Yeni hat açılışında bir defaya mahsus devlete ödenen Yeni Tesis Özel İletişim Vergisi ve Telsiz Ruhsatname Ücreti hat giderine dâhildir. İstenilen telefon hat sayısı veya daha fazlasına sahip olduğuna dair belgelerin sunulması durumunda bu vergiler hat giderine dâhil edilmeyecektir.” düzenlemesi doğrultusunda, TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından 21.06.2019 tarihli olarak düzenlenen, içeriğinde Vira Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketinin 475 adet gsm ses hattı bulunduğu, mevcut müşteri olması nedeniyle yeni tesis hat açılış ve telsiz ruhsatname vergisi tahsil edilmeyeceğini ifade eden TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. kaşe ve imzasını içeren belgenin sunulduğu tespit edildiği, Vira Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketinin cep telefonu hattı bedelinin aşağıdaki şekilde hesaplandığı; cep telefonu hattı gideri = 16*0,09=1,44 TL, Özel iletişim vergisi= 0,09%7,5=0,00675 yuvarlama yapılarak 0,01 16*0,01=0,16 TL, Telsiz Kullanım Ücreti= 16.976,03 TL, Yuvarlama farkları ve diğer giderler=6,24 TL Toplam tutar=19.983,87 TL (Birim fiyat teklif cetvelinde yer verilen tutar) Söz konusu hesaplamalarda herhangi bir hesaplama yanlışlığı bulunmadığı, yuvarlamalardan kaynaklanan cüz’i farklar için de ayrıca bir bedel öngörüldüğü, dolayısıyla  başvuru sahibinin hesaplama hatası iddiasının yerinde olmadığı, ihale üzerinde kalan istekli tarafından hat giderinin tevsiki amacıyla, Telefonunbizde Telekomünikasyon Paz. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 21.06.2019 tarihli olarak düzenlenen fiyat teklifi sunulduğu, söz konusu fiyat teklifi içeriğinde “Şirket Hattı Smart Business Menü Baz Tarifesi”, 1 hat için teklif edilen aylık bedel 0,0002 bilgilerine yer verildiği,, fiyat teklifi ekinde Ek-O.6 satış tutarı tespit tutanağı bulunduğu, fiyat teklifi içeriğinde yer verilen bilgiler ile Ek-O.6 satış tutarı tespit tutanağında yer verilen bilgilerin birbirini doğrular nitelikte olduğu, söz konusu fiyat teklifinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin aşırı düşük teklif açıklama yöntemleri arasında üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifine ilişkin öngörülen tüm kriterlere uygun olduğu, yine ekinde sunulan Ek-O.6 satış tutarı tespit tutanağının mevzuata uygun olduğu, sunulan belgeler arasında yer alan Telefonunbizde Telekomünikasyon Paz. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait Ticaret Sicil Tasdiknamesi içeriğinde “Faaliyet Alanı: Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının parekende ticareti (telefon,cep telefonu,faks vb.)” bilgisinin yer aldığı, söz konusu şirkete ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi internet sitesinde yapılan inceleme sonucunda şirketin amaç ve konuları arasında; “İlgili mercilerden izin almak kaydıyla, Türkiye’de umumi telefon hatları, özel telefon hatları, yüksek ve düşük hızda data, faks, video konferans ve buna bağlı işlemleri içeren hizmetleri sağlama” iş ve işlemlerinin yer aldığı dolayısıyla fiyat teklifi alınan şirketin teklif verdiği alanda faaliyette bulunma şartına haiz olduğu, yine anılan istekli tarafından, Türk Telekomünikasyon A.Ş.ye ait 475 adet gsm ses hattı bulunduğuna, mevcut müşteri olması nedeniyle yeni tesis hat açılış ve telsiz ruhsatname vergisi tahsil edilmeyeceğine ilişkin, Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından 21.06.2019 tarihli olarak düzenlenen, Türk Telekomünikasyon A.Ş. kaşe ve imzasını içeren belgenin sunulduğu, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi’ne yazılan yazı ile “…” şeklinde bilgi verildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi tarafından gönderilen cevabi yazıda yer verilen açıklamalardan Telefonunbizde Telekomünikasyon Paz. ve Tic. Ltd. Şti.nin fiyat teklifi düzenleme, Türk Telekomünikasyon A.Ş.ye ait olduğu ifade edilen bir tarifeye ve tarife bedeline ilişkin indirim uygulama, fatura kesme hakkı ve yetkisinin olduğunun kabulü ile telsiz yıllık kullanım ücretinin anılan Kanun ekli ücret tarifesinde gösterilen Bilgi Teknolojileri Kurumuna ait bir gelir kalemi olduğu, ücret tarifesinde belirtilen ücretleri gerektiğinde her bir ücret kalemini yüzde ellisine kadar azaltmaya veya her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca belirlenecek yeniden değerleme oranını geçmemek kaydıyla artırmaya Kurum’un yetkili olduğu, bu minvalde bir ücret kalemine yeniden değerleme oranında artış öngörmesinin isteklilerden beklenemeyeceği gibi, davacının hesaplama hatası iddiasının yerinde olmadığı ve söz konusu fiyat teklifinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin aşırı düşük teklif açıklama yöntemleri arasında üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifine ilişkin öngörülen tüm kriterlere uygun olduğu, yine ekinde sunulan Ek-O.6 satış tutarı tespit tutanağının mevzuata uygun olduğu, ihale üzerinde kalan istekli tarafından hat giderinin tevsiki amacıyla Telefonunbizde Telekomünikasyon Paz. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 21.06.2019 tarihli olarak sunulan fiyat teklifinde, teklifin başvuru konusu ihaleye ilişkin İdari ve Teknik Şartname özelliklerine bağlı kalınarak hazırlandığı ve mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından davacının iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılarak itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin Kamu İhale Kurumu’nun 29/08/2019 tarihli ve 2019/UH.II-1037 sayılı kararının “ihale üzerinde bırakılan şirketin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği yanıtın geçerli kabul edilmesine” yönelik kısmında hukuka ve mevzuata aykırılık görülmemiştir.” gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 18.12.2019 tarihli ve 2019/MK-346  sayılı kararın iptaline,

2- Kamu İhale Kurulunun 29.01.2020 tarihli ve 2020/UH.II-208 sayılı kararının iptaline,

3- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Kamu İhale Kurulunun 29.08.2019 tarihli ve 2019/UH.II-1037 sayılı kararının hukuken geçerliliğini koruduğuna,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle