Karar No              : 2022/UH.I-21

Başvuruya Konu İhale:

2021/700003 İhale Kayıt Numaralı “2022 Yılı Batman-Beşiri Personel Servisi Taşımacılık İşi” İhalesi

Kurum Tarafından Yapılan İnceleme:

Batman Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından 30.11.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2022 Yılı Batman-Beşiri Personel Servisi Taşımacılık İşi” ihalesine ilişkin olarak Dindar Gıda İnşaat Turizm Taş. Nak. Ltd. Şti.nin 13.12.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.12.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.12.2021 tarih ve 60710 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.12.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/2146 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata ve ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,          

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,          

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,          

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.1’inci maddesinde “Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.” açıklaması,

İdari Şartname’nin 25.3.1’inci maddesinde “Her Türlü Sigorta, Vergi, Resim, (Kdv Hariç), Vb Araç, Personel, Yakıt  Giderleri Yüklenici Firmaya Aittir.” düzenlemesi yer almakta olup kullanılacak servis araçlarının özelliklerine ve servis güzergâhlarına Teknik Şartname içerisinde yer verildiği tespit edilmiştir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinden, ihalelerde teklif bedeli yaklaşık maliyet ve diğer tekliflere göre düşük olan isteklilerin tekliflerinin reddedilmeden önce teklif bileşenlerine ilişkin olarak kendilerinden resmi yazı ile açıklama talep edileceği, söz konusu talep yazıları içeriğinde açıklamaya konu edilmesi istenilen ve teklifte önemli olduğuna idarece karar verilen teklif bileşenlerinin açık ve net bir biçimde idare tarafından belirlenmesi gerektiği, söz konusu teklif bileşenlerinin mevzuata göre açıklanmaması veya süresi içerisinde açıklama sunulmaması durumunda açıklamanın uygun bulunmayarak teklifin reddedileceği anlaşılmıştır.

İdare tarafından ihale üzerinde bırakılan istekliye gönderilen 30.11.2021 tarihli aşırı düşük teklif sorgu yazısı incelendiğinde, yazı içerisinde “Kurumumuz tarafından yapılan İKN: 2021/700003 2022 Yılı Batman-Beşiri Personel Servisi Taşımacılık İşi ihalesinde kayda alınan fiyat teklifinizde vermiş olduğunuz fiyat, teklifler komisyonumuz tarafından değerlendirilirken sınır değerin altında kaldığı görülmüştür. Vermiş olduğunuz teklifin aşırı düşük olmasından dolayı, ihale komisyonuna söz konusu ihaledeki hizmetin; idari şartnameye, teknik şartnameye, teklifin kabulünden sonra özel şartname ve sözleşmede geçen idareye  olan tüm sorumluluklarınızı yerine getirerek, tüm şartların hepsini kabul ederek hizmeti eksiksiz ve tam bir şekilde yapabileceğinizi gerekli bilgi ve belgelerle aşırı düşük teklif açıklamanızı tarafımıza 02.11.2021 tarih ve 15:30 saatine kadar beyan etmeniz gerekmektedir.” ifadesine yer verildiği,  Tebliğ’in 79.2.1’inci maddesinde zorunlu tutulduğu halde hangi giderlerin teklifin önemli bileşenleri olduğu ve açıklamaya konu edilmesi gerektiğine ilişkin açık ve net bir ifadenin yazı içerisinde yer almadığı, genel bir ifade ile işin ihale dokümanına uygun şekilde yürütüleceğine ilişkin gerekli bilgi ve belgelerin aşırı düşük teklif açıklaması içerisinde sunulmasının talep edildiği anlaşılmış olup idarenin 30.11.2021 tarihli aşırı düşük teklif açıklamasının Tebliğ’in 79.2.1’inci maddesine uygun olarak hazırlanmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Başvuru sahibinin iddiasının ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamasının mevzuata ve ihale dokümanına uygun olmadığı yönünde olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının iddialar çerçevesinde değerlendirilebilmesi için aşırı düşük teklif sorgu işleminin mevzuata uygun olarak yapılıp önemli teklif bileşenlerinin idare tarafından belirlenip belirlenmediğinin kontrol edilmesinin gerektiği, idarenin 30.11.2021 tarihli aşırı düşük teklif sorgu yazısında önemli teklif bileşenlerini belirlemeden genel ifadelere yer verdiği anlaşıldığından idare tarafından aşırı düşük teklif sorgu yazısının mevzuata ve ihale dokümanına uygun bir şekilde yeniden düzenlenerek aşırı düşük teklif sorgulama işleminin tekrarlanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, idare tarafından aşırı düşük teklif açıklamasına konu edilmesi istenilen önemli teklif bileşenlerini içeren aşırı düşük teklif sorgu yazısının mevzuata uygun şekilde yeniden hazırlanıp teklif bedeli sınır değerin altında kalan istekliye gönderilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.