aşırı düşük

Karar No              : 2021/UH.I-1599

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/256695 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Radyoterapi Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi Başhekimliği tarafından 07.07.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “36 Aylık Radyoterapi Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Medko Makina İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi nin 11.06.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.06.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 30.06.2021 tarih ve 30129 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.06.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1129 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

3) Teknik Şartname’nin “A6. Tedavi Odası Gereksinimleri” başlıklı maddesindeki “6. Yüklenici firmalar, hizmet aliminin sunumu için gerekli olan zorunlu alanları teklif edilen cihazlara göre, gerekli yer hazırlık işlemlerini TENMAK ve Türk Fizik Mühendisleri Odası gereksinimlerini karşılayacak, tüzük ve mevzuatlara uyacak şekilde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinin Yatakhane Bloğu bodrum kat doğu cephesindeki ayrılmış alana yapacaktır.” düzenlemesinin Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesine aykırı olduğu, söz konusu bina inşaatının başka bir ihaleye konu edilmesi gerektiği, idarenin cevap yazısında atıfta bulunduğu Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmış 2021/1 sayılı Genelgede de “Bu hususlara ihale dokümanında yer verilmelidir.” düzenlemesi ile ihaleden önce uygulama projesinin detaylarına yer verilmesinin istenildiği, ayrıca aynı maddede UPS, Jeneratör ihtiyacından bahsedildiği, bunlar içinde yine aynı şekilde kapasite, süre vs. gibi değerlerin ihale dokümanlarında belirtilmesi gerektiği,

4) Teknik Şartname’nin “II.1) Tüm Sistemin Kurulumu ve Diğer Şartlar” başlıklı maddesinde “k) Alanın montaja hazırlanması için gerekli proje ve kontrollük hizmetleri firma tarafından sağlanacaktır. Montaj mahallinin tüm kurulum masrafları yüklenici firmaca karşılanacaktır. Sistemin kurulması için oda ile kontrol ve server odalarındaki her türlü çağdaş görünümlü yer hazırlığı, soğutma ve klimatizasyon (gerekiyorsa ehiller ünitesi) düzeni firma tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. Cihaza özel soğutma sistemleri gerekiyorsa firma bunu üretici firma standartlarında sağlamakla yükümlüdür, klimaların montajı ve gerekli tüm inşaat işleri firma tarafından yaptırılacaktır.

l) Cihazların montaj yerinin hazırlanması, klima (ısıtma ve soğutma) ve havalandırmanın sağlanması ve her türlü tefrişat yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Cihazların çalışması ve aydınlatma için gerekli olan elektrik ve klinik için gerekli olan su tesisatı yapımı yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir, bunun karşılığında ADU Hastanesi’nden ücret talep edilmeyecektir. Bu montaj odaları için gerekli tüm elektrik ve suyun yeni yapılacak alana kadar getirilmesi hastane yönetimine aittir.” düzenlemelerinin yer aldığı, ancak kamunun bir binasıyla ilgili, yıkma, tadil etme, inşaat yapma vb. işlerinin özel sektör firması olan yüklenicinin tasarrufuna bırakılamayacağı,

2) Başvuru sahibinin 3 ve 4’üncü iddialarına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin “I. Genel Tanım ve Özellikler” başlığının “A) Konu” bölümünde “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi tarafından yeni kurulması düşünülen Radyoterapi Ünitesi için radyoterapi hizmeti alınacak ileri düzey radyoterapi uygulamalarında yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT-IntensityModulatedRadiotherapy), görüntü rehberliğinde radyoterapi (IGRT-Image GuidedRadiotherapy), Adaptif Radyoterapi, Konformal Radyoterapi (3D CRT) ve Tüm Vücut Işınlaması (Total Body İrradiation) fonksiyonlarını gerçekleştirebilecek bir adet (1) tedavi yapabilecek Radyoterapi Cihazı, bir (1) adet CT simülatör ve Ek Donanımları ile birlikte tüm sistemlerin mükemmel çalışmasını sağlayacak her türlü alt yapı, aygıt-donanım, yazılımları kapsayan ve sistemin kurulmasını da kapsayan hizmet alımıdır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “A6. Tedavi Odası Gereksinimleri” başlıklı maddesinde “6. Yüklenici firmalar, hizmet alımının sunumu için gerekli olan zorunlu alanları teklif edilen cihazlara göre, gerekli yer hazırlık işlemlerini TENMAK ve Türk Fizik Mühendisleri Odası gereksinimlerini karşılayacak, tüzük ve mevzuatlara uyacak şekilde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinin Yatakhane Bloğu bodrum kat doğu cephesindeki ayrılmış alana yapacaktır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “II.1) Tüm Sistemin Kurulumu ve Diğer Şartlar” başlıklı maddesinde “a) Yüklenici firmalar, hizmet alımının sunumu için gerekli olan zorunlu alanları teklif edilen cihazlara göre, gerekli yer hazırlık işlemlerini TENMAK ve Türk Fizik Mühendisleri Odası gereksinimlerini karşılayacak, tüzük, mevzuatlara uyacak şekilde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinin Yatakhane Bloğu, bodrum kat doğu cephesindeki ayrılmış alana yapacaktır. Hastane idaresi, hizmetin verileceği mekânı açık bir alan olarak hizmeti verecek olan firmaya sağlayacaktır. Teknik şartnamede belirtilen tüm sistem, cihaz ve malzemeleri de kapsayacak şekilde idare, hizmetin verileceği yerde yeterli büyüklükte alanı yükleniciye tahsis edecek, yüklenici de bu alanı tüm sistemin yer alacağı, TENMAK standartlarına uygun bir şekilde yer hazırlık işlemlerini yaparak montaj gerçekleştirecektir. Tüm kurulum masrafları yükleniciye aittir.

k) Alanın montaja hazırlanması için gerekli proje ve kontrollük hizmetleri firma tarafından sağlanacaktır. Montaj mahallinin tüm kurulum masrafları yüklenici firmaca karşılanacaktır. Sistemin kurulması için oda ile kontrol ve server odalarındaki her türlü çağdaş görünümlü yer hazırlığı, soğutma ve klimatizasyon (gerekiyorsa ehiller ünitesi) düzeni firma tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. Cihaza özel soğutma sistemleri gerekiyorsa firma bunu üretici firma standartlarında sağlamakla yükümlüdür, klimaların montajı ve gerekli tüm inşaat işleri firma tarafından yaptırılacaktır.

l) Cihazların montaj yerinin hazırlanması, klima (ısıtma ve soğutma) ve havalandırmanın sağlanması ve her türlü tefrişat yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Cihazların çalışması ve aydınlatma için gerekli olan elektrik ve klinik için gerekli olan su tesisatı yapımı yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir, bunun karşılığında ADU Hastanesi’nden ücret talep edilmeyecektir. Bu montaj odaları için gerekli tüm elektrik ve suyun yeni yapılacak alana kadar getirilmesi hastane yönetimine aittir.

s) Yüklenici, gerekli binanın inşaatı, sistemlerin tamamen montajı, kalibrasyonu ve işletmeye alınmasından sorumludur…” düzenlemesi yer almaktadır.

Hizmet ve yapım işinin bir arada ihale edilebilirliğini irdeleyebilmek için öncelikle ihale dokümanı düzenlemelerinin açık ve net hususları düzenlemesinin gerektiği, ancak ihale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde düzenlemenin net olmadığı anlaşıldığından bina inşaatının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında ve şikayete konu iş içerisinde ihale edilmek suretiyle alınması hususunun, 4734 sayılı Kanun’un 5’inci ikinci fıkrasındaki, “Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işi bir arada ihale edilemez” hükmüne de aykırılık oluşturduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

Yorum Ekle