Kaynakların Verimli Kullanılması İlkesi Gözetilerek İhalenin iptali

Karar Tarihi : 10.01.2024

Karar No : 2024/UM.I-77

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Durağan Orman İşletme Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/1149767 İhale Kayıt Numaralı “Durağan Orman İşletme Müdürlüğü Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Durağan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 13.11.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Durağan Orman İşletme Müdürlüğü Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi” ihalesine ilişkin olarak Iwallet Kurumsal Hizmetler A.Ş.nin 04.12.2023 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.12.2023 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.12.2023 tarih ve 122123 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.12.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2023/1443 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (ı) bendinde anlaşmalı mağaza listesinin beyan edilmesi gerektiğine ilişkin herhangi bir düzenleme yer almadığı, anılan Şartname maddesi incelendiğinde büyükşehir belediyeleri toplam sayısının en az yarısı adedindeki vilayetlerin sınırları içerisinde mağazası olan veya bu şartları taşıyan mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan isteklilerin teklif verebileceğinin ve mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan isteklilerin anlaşma yaptığı kişiden kendilerine hitaben düzenlenmiş, şekli ve içeriği EK-3’de görülen anlaşmayı imzalatarak teklifi ile birlikte sunacaklarının anlaşıldığı, kendilerinin de istenilen koşulları sağlayan zincir markalarla anlaşma yaptıkları ve yapılan anlaşmaya ilişkin ihale dokümanında yer alan EK-3 formunu Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan ettikleri ve tevsik edici belgelerin istenmesi üzerine de bahse konu anlaşmaları sundukları, dolayısıyla Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda anlaşmalı markalara ait mağaza listesi

beyanında bulunulmadığı için tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılamayacağı,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve doküman düzenlemelerinden; ihale ilanı ve dokümanında tekliflerin elektronik ortamda alınacağının belirtildiği ihalelerde, e-tekliflerin EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak gönderileceği, katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin olarak istekliler tarafından herhangi bir belge sunulmayacağı, bu kapsamda; tekliflerin ihale dokümanında yer alan “Yeterlik Bilgileri Tablosu” doldurulmak suretiyle sunulması gerektiği, buna göre istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgilerin eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun doldurulması gerektiği, ihaleye katılım ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin de teklif mektubu ekinde yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda istekli tarafından beyan edilen bilgiler üzerinden yapılacağı anlaşılmaktadır.

Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerine, Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verileceği, sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.

İsteklilerin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanamayanların değerlendirmesinin ise yine ilk olarak isteklinin beyanı üzerinden yapılması gerektiği, daha sonra ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen isteklilerin elektronik ortamda sorgulanamayan

yeterlik belgelerinin idare tarafından belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulmasının istenileceği, söz konusu beyanın doğruluğu ve sunulan belgelerin uygunluğu ile ilgili değerlendirmenin bu aşamada yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.

İdarece ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde; başvuruya konu ihalenin tekliflerin elektronik ortamda alındığı bir ihale olduğu, İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (ı) bendinde yer alan düzenleme uyarınca, mağaza zinciri ile anlaşması bulunan isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için anlaşma yaptığı kişiden kendilerine hitaben düzenlenmiş, şekli ve içeriği EK-3’de görülen anlaşmayı imzalatarak teklifi ile birlikte sunacaklarının beyan edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, söz konusu beyanın başvuru sahibi tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırında bulunan “Sicil, İzin, Ruhsat ve Faaliyet Belgeleri” bölümünde “EK-3 Anlaşma, Kayatürkler Tekstil Tur. İth. İhr. Gıda ve Tar. Ürü. San. ve Tic. A.Ş. 10.11.2023, Bulunmamaktadır, Süresiz” beyanında bulunulduğu  görülmektedir.

İdare tarafından 14.11.2023 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen yazı ile beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin 16.11.2023 tarihine kadar sunulmasının talep edilmesi üzerine, başvuru sahibi tarafından süresi içerisinde kendilerine hitaben anlaşma yapılan Kayatürkler Tekstil Tur. İth. İhr. Gıda ve Tar. Ürü. San. ve Tic. A.Ş. tarafından imzalanan “Ek-3 Mağaza Zinciri Antlaşması” ile anlaşmayı imzalayan kişiye ilişkin noter onaylı imza sirkülerinin sunulduğu tespit edilmiştir.

Diğer taraftan, İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (ı) bendinde büyükşehir belediyeleri toplam sayısının en az yarısı adedindeki vilayetlerin sınırları içerisinde mağazası olan veya bu şartları taşıyan mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan isteklilerin teklif verebilecekleri düzenlenmiş olmakla birlikte, anılan maddede, mağaza listesi beyanında bulunulmasına ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı görülmüştür.

İhale komisyonu kararı incelendiğinde, başvuru sahibi isteklinin teklifinin “mağaza listesinin EKAP veya diğer kamu kurum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgusunun yapılamaması” nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen “EK-3 Anlaşma” belgesini tevsiken sunulan “Ek-3 Mağaza Zinciri Antlaşması”nın şekil ve içerik bakımından ihale dokümanında yer alan “Ek-3 Mağaza Zinciri Antlaşması” metnine uygun olduğu ve İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (ı) bendinde isteklilerin mağaza listesi beyanında bulunmaları gerektiğine ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı hususu birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibi isteklinin teklifinin idarece “mağaza listesinin EKAP veya diğer kamu kurum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgusunun yapılamaması” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılamayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

İhaleye teklif veren isteklilerden Tacer Yapı Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin kendisine ait mağaza listesinin istenilen şartları sağlamadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmekle birlikte yeterlik bilgileri tablosunda “Ek 3 Belgesi, Ek-3 Mağaza Antlaşması, Benetton Giyim San. ve Tic. A.Ş. – United Colors of Benetton … 13/11/2023” beyanında bulunulduğu, idarenin talebi üzerine de kendilerine hitaben anlaşma yapılan

Benetton Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından imzalanan “Ek-3 Mağaza Zinciri Antlaşması”, imza sirküleri, marka belgesinin sunulduğu görüldüğünden başvuru sahibiiddiaları kapsamında yapılan değerlendirme sonucu eşit muamele ilkesi uyarınca anılanisteklinin teklifinin de değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Iwallet Kurumsal Hizmetler A.Ş. ve Tacer Yapı Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumuna yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.