Alt Yüklenici Çalıştıracak Olan İsteklilerin İhale Konusu Hizmet Kapsamında Alt Yüklenicilere Yaptırmayı Düşündükleri İşlere Ait Listeyi Teklifleri Ekinde Sunmaları Gerektiği

Karar No              : 2020/UH.I-2074

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/373279 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (Sbys) Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 08.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (Sbys) Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.nin 23.11.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.11.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.12.2020 tarih ve 54484 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.12.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1921 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Teknik Şartname’nin 3.11’inci maddesinde yer alan düzenleme ile isteklilerin KTS sistemine kayıtlı KMBYS, İYBS ve DVYS yazılımları yok ise KTS’ye kayıtlı üretici firmalardan temin edilerek teklif edilebilmesine olanak sunulduğu, dolayısıyla bu durumda alt yüklenici kullanılabileceğinin belirtildiği, KMBYS, İYBS ve DVYS yazılımlarının Sağlık Bakanlığı Kayıt Tescil biriminde kayıtlı firmaların listesi incelendiğinde söz konusu listelerde ihale üzerinde bırakılan isteklinin yer almadığı, dolayısıyla anılan isteklinin kendi üretiminde bulunmayan KMBYS, İYBS ve DVYS yazılımları için İdari Şartname’nin 18.1’inci maddesi gereği alt yüklenicilere yaptırılması düşünülen işlere ait listelerin teklif ekinde sunulması gerektiği, ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin söz konusu belgeleri teklif ekinde sunmadığı,

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 36 AYLIK SAĞLIK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (SBYS) HİZMET ALIMI

b) Miktarı ve türü:

36 AYLIK SAĞLIK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (SBYS) HİZMET ALIMI

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Alt yükleniciler” başlıklı 18’inci maddesinde “18.1. İstekliler, ihale konusu hizmet kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklifleri ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerine kalması durumunda, isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunması gerekir. Bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Genel Koşullar” başlıklı 3’üncü maddesinde “…3.11. Yüklenici bir sözleşme çerçevesinde başka bir gerçek ya da tüzel kişiden aldığı ve başka bir gerçek ya da tüzel kişinin ürettiği yazılım ile ihaleye katılamaz. Teklif edilen yazılım teklif verenin kendi ürünü olmalıdır. VTYS ve HIMSS için gerekli olabilecek entegre yazılımlar ve KDS bu konuda kapsam dışında tutulacaktır. Ayrıca entegrasyon yolu gerçekleştirilebilen KMBYS, İYBS, DVYS yazılımları KTS de kayıtlı üretici firmalardan temin edilerek teklif edilebilir. Diğer tüm modüller firmanın kendi ürettiği yazılım olmalıdır…” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale konusu işin 36 ay süre ile Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (Sbys) Hizmet Alımı olduğu, yüklenicinin bir sözleşme çerçevesinde başka bir gerçek ya da tüzel kişiden aldığı ve başka bir gerçek ya da tüzel kişinin ürettiği yazılım ile ihaleye katılamayacağı, ihale konusu iş kapsamındaki KMBYS, İYBS, DVYS yazılımlarının KTS de kayıtlı üretici firmalardan temin edilerek teklif verilebileceği, dolayısıyla bahse konu yazılımları bulunmayan isteklilerin söz konusu yazılımlara sahip firmaların alt yüklenici olarak çalıştırılması durumunda ihaleye katılabileceği, alt yüklenici çalıştıracak olan isteklilerin ihale konusu hizmet kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklifleri ekinde sunmaları gerektiği anlaşılmıştır.

İddia konusu yazılımlar olan KMBYS, İYBS ve DVYS yazılımları yönünden Sağlık Bakanlığı Kayıt Tescil biriminde kayıtlı firmaların listesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin bulunmadığı, söz konusu istekli tarafından Alt Yüklenici Taahhütnamesi başlıklı belgenin sunulduğu, söz konusu belgede “36 AYLIK SAĞLIK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (SBYS) HİZMET ALIMI işine istekli olarak katılıyoruz. Alt yüklenicilere yaptırılmak istenen işlerin listesi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur;

1.Demirbaş Varlık Yönetim Sistemi (DVYS)

2.Klinik Mühendislik Bilgi Yönetim Sistemi (KMBYS)

3.İhtiyaç Yönetim Sistemi (İYBS)…” ifadelerine yer verildiği, uyuşmazlık konusu yazılımların alt yükleniciye yaptırılacağının anlaşıldığı ve bu hususa ilişkin belgenin sunulduğu görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Yorum Ekle