Akaryakıt Tevsiki –  Kesafet Hesap Hatası

Karar No              : 2021/UY.II-881

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/575403 İhale Kayıt Numaralı “Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 03.12.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Dido-Ray Yapı San. Tic. A.Ş.nin 03.03.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 9.03.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.03.2021 tarih ve 14350 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.03.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/511 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

17) Sunulan açıklamada akaryakıt girdisi için öngörülen fiyatın EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan ilan tarihi ile ihale tarihi arasında açıklanan akaryakıt fiyatlarının % 90’ının altında olduğu, motorin girdisinin kg/TL cinsinden sunulmasında kesafet oranı ile yapılan çevirmeler hatalı yapılmış olduğu, kesafet oranı TSE standartlarının ilgili dönem ve coğrafi koşullarına uygun hesaplanmadığı,

16) Başvuru sahibinin 17’nci iddiasına ilişkin olarak:

İhale ilan tarihinde (30.10.2020) yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.14’üncü maddesinde, “İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının (Ek ibare: 06/02/2018-30324 R.G./5. md. ) % 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

Anılan Tebliğ açıklaması doğrultusunda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunmuş olduğu belgelerin incelenmesinden, 15.475.1001-K ve 43.526.1104-AN poz numaralı iş kalemlerine ilişkin fiyat açıklamasında 10.160.1026 numaralı mazot analiz girdilerinin bulunduğu, bu giderlerin de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi birim fiyatlar kullanılarak açıklandığı, yapılan açıklamada herhangi bir kesafet hatasına rastlanmadığı anlaşıldığından iddianın yerinde olmadığına karar verilmiştir.

Bu çalışmamızı nasıl buldunuz
5/5

Yorum Ekle