(Danıştay 13. Daire Kararı

)Toplantı No    : 2017/…

Gündem No   : 67

Karar Tarihi    : 16.08.2017

Karar No         : 2017/……….

Şikayetçi:……………. . Limited ŞirketiTicaret

İhaleyi Yapan Daire:…………… Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:05.10.2015 / ………….

Başvuruya Konu İhale:2015/………….

İhale Kayıt Numaralı “………………….500 Kişilik Öğrenci Yurdu” İhalesiKurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:………. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 12.08.2015 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2015/………. ihale kayıt numaralı “………….. 500 Kişilik Öğrenci Yurdu”  ihalesine ilişkin olarak …………İnşaat Taahhüt Mad. San. Nak. Tic. Ltd. Şti.nin 18.09.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.09.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 05.10.2015 tarih ve ……….. sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.10.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 11.11.2015 tarihli ve 2015/……….. sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.Davacı …………. İnşaat Taah. Mad. San. Nak. Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 23.12.2015 tarihli ve E:2015/…….. sayılı kararı ile yürütmenin durdurulmasına, ardından anılan Mahkemenin 26.02.2016 tarihli kararı ile de dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.İdare Mahkemesince verilen yürütmenin durdurulması kararının Kuruma tebliği üzerine Kamu İhale Kurulunca 03.02.2016 tarihli ve 2016/………… sayılı karar alınarak, “1- 11.11.2015 tarihli ve 2015/………… sayılı Kurul kararının iptaline,2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.Ankara 12. İdare Mahkemesinin 26.02.2016 tarih ve E:2015/……….., K:2016/………. sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmesi üzerine temyiz yoluna başvurulması sonucunda, Danıştay 13. Dairesinin 11.04.2017 tarih ve E:2016/………, K:2017/………. sayılı kararı ile, “Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan düzenlemelerine göre, isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sundukları analizlerde açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstermeleri gerekmekle birlikte açıklama istenilen analiz girdilerinin her biri için birim fiyatın gösterilmesi zorunlu iken, açıklama istenmeyen analiz girdilerinin her biri için birim fiyat gösterilmemiş olsa da bu girdilere ilişkin toplam bedelin gösterilmesi yeterli bulunmaktadır. Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde istekli tarafından sunulacak hesap cetvelinde, sorgulamaya tabi tutulmayan iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının her biri için miktar ve birim fiyatlar ayrı ayrı gösterilmiş olsa da, sorgulanmayan iş kalemlerinin tamamı için teklif edilen toplam bedelin gösterilmesinin yeterli olduğu anlaşılmaktadır.Uyuşmazlık konusu ihalede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin hesap cetvelinde açıklama istenilen 91 kalem için toplam 9.051.332,61-TL, açıklama istenilmeyen kalemler için 809.667,39-TL bedel öngörüldüğü göz önünde bulundurulduğunda, açıklama istenilmeyen analiz girdileri için 0,00 TL bedel gösterilmesinin, söz konusu analiz girdilerinin teklif fiyata dahil edilmediği anlamına gelmeyeceğinden aşırı düşük açıklamasının belirtilen nedenle kabul edilmemesinin mevzuata aykırı olacağı açıktır.Bu durumda, davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle İdare Mahkemesi kararının bozulmasına ve davanın reddine karar verilmiştir.Anayasa’nın 138’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.Açıklanan nedenlerle;1- Kamu İhale Kurulunun 03.02.2016 tarihli ve 2016/MK-42 sayılı kararının iptaline,2- Anılan Danıştay kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikâyet başvurusunun reddine,   Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle