aşırı düşük

MADDE 1 – 26/3/2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına, “rafinericiye satılır.” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bu kapsamdaki kaçak akaryakıt, numune analiz raporu ile birlikte rafinericiye teslim edilir.” cümlesi ile aynı maddeye aşağıdaki dördüncü ve beşinci fıkralar eklenmiştir.

“(4) Rafinericiler, numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıtın, belirlenen kriterlerin üzerinde yabancı madde içerip içermediği ve rafineri üretim süreçlerine zarar verip vermeyeceğini tespit etmeye yönelik analizleri, uluslararası kabul görmüş deney yöntemlerine göre yapar veya yaptırır. Bu analizleri gerçekleştirecek laboratuvarların akreditasyon sertifikasına sahip laboratuvar olması gerekir. Analiz giderleri rafinericiler tarafından karşılanır. Analiz sonucunda, üretim süreçlerine zarar vermeyeceği kanıtlanan kaçak akaryakıtı rafinericiler teslim almakla yükümlüdür.

(5) Yapılan veya yaptırılan analiz sonucunda rafineri üretim süreçlerine zarar vereceği kanıtlanan kaçak akaryakıt, dördüncü fıkrada belirtilen akredite laboratuvarın analiz raporu ile birlikte bertaraf ve/veya enerji geri kazanımı amacıyla Geçici Faaliyet Belgesi ve/veya Çevre Lisansı almış olan atık yakma ve beraber yakma tesislerinde bertaraf ettirilmek üzere il özel idarelerine veya  çevre ve şehircilik il müdürlüklerine gönderilir. Söz konusu kurumlar, bu kapsamdaki akaryakıtın atığa dönüşmesi ile bu atığa ait beyan işleminden ve atığın mevzuata uygun şekilde geri kazanım/bertaraf tesisine gönderilmesinden sorumludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” olarak, “Maliye Bakanlığı’nın” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın” olarak; 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret” ibaresi  “Ticaret” olarak, “Maliye Bakanlıkları” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlıkları” olarak; 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” olarak, “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı”  olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Ticaret, Hazine ve Maliye ve İçişleri Bakanları müştereken yürütür.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret, Hazine ve Maliye ve İçişleri Bakanları müştereken yürütür.

Yorum Ekle