Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2022/1)

Resmi Gazete 20 Ocak 2022 PERŞEMBE ,  31725 Sayılı Karar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2021 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%79,89) arttırılarak güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 67 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ ile 1/2/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4734 sayılı Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 18.619.202,-TL (Onsekizmilyonaltıyüzondokuzbinikiyüziki Türk Lirası) 33.494.082,-TL (Otuzüçmilyondörtyüzdoksandörtbinsekseniki Türk Lirası),

b) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının;

1) (a) bendinde belirtilen 2.225.824,-TL (İkimilyonikiyüzyirmibeşbinsekizyüzyirmidört Türk Lirası) 4.004.034,-TL (Dörtmilyondörtbinotuzdört Türk Lirası),

2) (b) bendinde belirtilen 3.709.717,-TL (Üçmilyonyediyüzdokuzbinyediyüzonyedi Türk Lirası) 6.673.409,-TL (Altımilyonaltıyüzyetmişüçbindörtyüzdokuz Türk Lirası),

3) (c) bendinde belirtilen 81.614.303,-TL (Seksenbirmilyonaltıyüzondörtbinüçyüzüç Türk Lirası) 146.815.969,-TL (Yüzkırkaltımilyonsekizyüzonbeşbindokuzyüzaltmışdokuz Türk Lirası),

c) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 242.832,-TL (İkiyüzkırkikibinsekizyüzotuziki Türk Lirası) 436.830,-TL (Dörtyüzotuzaltıbinsekizyüzotuz Türk Lirası), 485.689,-TL (Dörtyüzseksenbeşbinaltıyüzseksendokuz Türk Lirası) 873.705,-TL (Sekizyüzyetmişüçbinyediyüzbeş Türk Lirası),

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 242.832,-TL (İkiyüzkırkikibinsekizyüzotuziki Türk Lirası) 436.830,-TL (Dörtyüzotuzaltıbinsekizyüzotuz Türk Lirası),  485.689,-TL (Dörtyüzseksenbeşbinaltıyüzseksendokuz Türk Lirası) 873.705,-TL (Sekizyüzyetmişüçbinyediyüzbeş Türk Lirası), 4.047.628,-TL (Dörtmilyonkırkyedibinaltıyüzyirmisekiz Türk Lirası) 7.281.278,-TL (Yedimilyonikiyüzseksenbirbinikiyüzyetmişsekiz Türk Lirası),

3) (3) numaralı alt bendinde belirtilen 485.689,-TL (Dörtyüzseksenbeşbinaltıyüzseksendokuz Türk Lirası) 873.705,-TL (Sekizyüzyetmişüçbinyediyüzbeş Türk Lirası), 4.047.628,-TL (Dörtmilyonkırkyedibinaltıyüzyirmisekiz Türk Lirası) 7.281.278,-TL (Yedimilyonikiyüzseksenbirbinikiyüzyetmişsekiz Türk Lirası),

ç) 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen 404.732,-TL (Dörtyüzdörtbinyediyüzotuziki Türk Lirası) 728.072,-TL (Yediyüzyirmisekizbinyetmişiki Türk Lirası),

d) 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 121.405,-TL (Yüzyirmibirbindörtyüzbeş Türk Lirası) 218.395,-TL (İkiyüzonsekizbinüçyüzdoksanbeş Türk Lirası), 40.443,-TL (Kırkbindörtyüzkırküç Türk Lirası) 72.752,-TL (Yetmişikibinyediyüzelliiki Türk Lirası),

e) 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 809.496,-TL (Sekizyüzdokuzbindörtyüzdoksanaltı Türk Lirası) 1.456.202,-TL (Birmilyondörtyüzellialtıbinikiyüziki Türk Lirası),

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 1.281.438,-TL (Birmilyonikiyüzseksenbirbindörtyüzotuzsekiz Türk Lirası) 2.305.178,-TL (İkimilyonüçyüzbeşbinyüzyetmişsekiz Türk Lirası), 7.682,-TL (Yedibinaltıyüzsekseniki Türk Lirası) 13.819,-TL (Onüçbinsekizyüzondokuz Türk Lirası), 5.125.768,-TL (Beşmilyonyüzyirmibeşbinyediyüzaltmışsekiz Türk Lirası) 9.220.744,-TL (Dokuzmilyonikiyüzyirmibinyediyüzkırkdört Türk Lirası), 15.373,-TL (Onbeşbinüçyüzyetmişüç Türk Lirası) 27.654,-TL (Yirmiyedibinaltıyüzellidört Türk Lirası), 38.443.271,-TL (Otuzsekizmilyondörtyüzkırküçbinikiyüzyetmişbir Türk Lirası) 69.155.600,-TL (Altmışdokuzmilyonyüzellibeşbinaltıyüz Türk Lirası), 23.060,-TL (Yirmiüçbinaltmış Türk Lirası) 41.482,-TL (Kırkbirbindörtyüzsekseniki Türk Lirası), 30.750,-TL (Otuzbinyediyüzelli Türk Lirası) 55.316,-TL (Ellibeşbinüçyüzonaltı Türk Lirası),

f) 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen 449.259,-TL (Dörtyüzkırkdokuzbinikiyüzellidokuz Türk Lirası) 808.172,-TL (Sekizyüzsekizbinyüzyetmişiki Türk Lirası),

olarak güncellenmiştir.

(2) Yukarıda belirtilen eşik değerler ve parasal limitlere ilişkin olarak, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.

Önceki bütçe statüleri

MADDE 4 – (1) İdarelerin tabi oldukları eşik değerler ve parasal limitlerin belirlenmesinde 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statüleri göz önünde bulundurulur.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Resmi Gazete’ye ulaşmak için tıklayınız.